UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
运用 (7757) 7757
语言运用 (1947) 1947
英语教学 (1772) 1772
课堂教学 (1677) 1677
语文教学 (1507) 1507
学生 (1345) 1345
综合运用 (1310) 1310
教学 (1240) 1240
综合语言运用能力 (1090) 1090
运用语言 (1032) 1032
有效运用 (1020) 1020
教学方法 (926) 926
语言运用能力 (926) 926
运用能力 (860) 860
多媒体 (816) 816
阅读教学 (808) 808
教学运用 (777) 777
教学效果 (757) 757
体育教学 (653) 653
英语课程标准 (611) 611
教学过程 (580) 580
多媒体技术 (557) 557
教师 (551) 551
信息技术 (534) 534
语言知识 (502) 502
数学教学 (490) 490
教学模式 (484) 484
初中 (475) 475
综合运用能力 (461) 461
能力的培养 (449) 449
引导学生 (446) 446
教学内容 (440) 440
运用策略 (440) 440
学习兴趣 (435) 435
小学英语教学 (435) 435
培养 (425) 425
英语课堂教学 (423) 423
教学实践 (421) 421
小学 (415) 415
初中英语教学 (410) 410
学习语言 (395) 395
初中英语 (363) 363
英语学习 (363) 363
多媒体教学 (359) 359
语言文字 (358) 358
高中 (354) 354
课程标准 (350) 350
学习过程 (347) 347
小学语文 (342) 342
小学英语 (334) 334
小学语文教学 (333) 333
高中英语教学 (331) 331
作文教学 (329) 329
教学策略 (328) 328
小学生 (315) 315
文字运用 (312) 312
教学活动 (307) 307
小学数学 (305) 305
合理运用 (300) 300
教学质量 (300) 300
培养学生 (283) 283
多媒体运用 (283) 283
体育游戏 (280) 280
历史教学 (275) 275
实践运用 (266) 266
语文课程标准 (265) 265
英语 (257) 257
高中英语 (252) 252
学习英语 (251) 251
灵活运用 (250) 250
新课程改革 (249) 249
新课程标准 (249) 249
合作学习 (248) 248
教学手段 (248) 248
教学目标 (242) 242
英语教师 (235) 235
教学设计 (231) 231
语言学习 (231) 231
英语课堂 (229) 229
思维能力 (227) 227
英语运用能力 (224) 224
自主学习 (222) 222
教学改革 (221) 221
实际运用 (220) 220
语言综合运用能力 (216) 216
素质教育 (213) 213
中学生 (207) 207
基础教育阶段 (206) 206
技术运用 (205) 205
语言教学 (205) 205
语言能力 (200) 200
运用方法 (200) 200
情境教学 (197) 197
小学数学教学 (196) 196
优化 (193) 193
英语阅读教学 (193) 193
应用 (191) 191
中学 (190) 190
案例教学 (189) 189
中学英语教学 (187) 187
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 23, p. 213
Journal Article
by 田妮
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 19, pp. 23 - 23
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2017, Volume 7, Issue 23, pp. 20 - 20
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 30, pp. 90 - 90
Journal Article
by 柏江
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 18, pp. 238 - 239
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, pp. 82 - 83
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 4, p. 155
Journal Article
by 许蕾
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2018, Issue 2, pp. 161 - 161
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 4, pp. 97 - 97
Journal Article
写作:下, ISSN 1002-7343, 2016, Issue 8, pp. 77 - 78
Journal Article
数学大世界, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 10, p. 37
Journal Article
中学物理教学参考, ISSN 1002-218X, 2016, Issue X, pp. 76 - 77
Journal Article
by 刘璐
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 23, pp. 156 - 157
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 16, p. 75
Journal Article
by 侯可
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2016, Volume 6, Issue 27, pp. 84 - 85
Journal Article
当代体育科技, ISSN 2095-2813, 2016, Volume 6, Issue 25, pp. 20 - 21
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 3, pp. 100 - 101
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2018, Issue 2, pp. 165 - 166
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2018, Volume 17, Issue 2, pp. 165 - 166
Journal Article
by 陈楠
学园, ISSN 1674-4810, 2017, Issue 1, pp. 126 - 127
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.