UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
学习难度 (472) 472
教学难度 (419) 419
课堂教学 (190) 190
教学效果 (183) 183
难度 (166) 166
学习过程 (147) 147
学生 (147) 147
教学方法 (114) 114
知识难度 (93) 93
教学过程 (92) 92
试题难度 (87) 87
难度系数 (85) 85
课程难度 (79) 79
教学内容 (77) 77
教学质量 (75) 75
理解难度 (66) 66
教师 (64) 64
动作难度 (59) 59
数学教学 (58) 58
教材难度 (50) 50
阅读难度 (50) 50
学习兴趣 (45) 45
教学实践 (45) 45
高中数学教学 (45) 45
体育教学 (44) 44
学习方法 (43) 43
自主学习 (41) 41
学习活动 (40) 40
课堂气氛 (40) 40
教学活动 (39) 39
任务难度 (38) 38
教学 (38) 38
教学策略 (38) 38
阅读教学 (38) 38
教学任务 (37) 37
学习效率 (36) 36
思维能力 (36) 36
学习能力 (35) 35
学习效果 (32) 32
难度动作 (31) 31
技术难度 (30) 30
英语教学 (29) 29
高中地理 (29) 29
区分度 (28) 28
教学手段 (28) 28
语文教学 (28) 28
高中物理教学 (28) 28
教学工作 (27) 27
教学情境 (27) 27
新课程 (27) 27
问题难度 (27) 27
降低难度 (26) 26
作文教学 (24) 24
学习成绩 (24) 24
学习英语 (24) 24
教学改革 (24) 24
概念教学 (24) 24
信息技术 (23) 23
题目难度 (23) 23
高中物理 (23) 23
基础知识 (22) 22
教学目标 (22) 22
教学设计 (22) 22
文言文教学 (22) 22
新课程改革 (22) 22
初中 (21) 21
培养 (21) 21
教学模式 (21) 21
解题方法 (21) 21
试卷难度 (21) 21
写作难度 (20) 20
初中数学教学 (20) 20
地理教学 (20) 20
学习动机 (20) 20
小学生 (20) 20
物理学习 (20) 20
知识点 (20) 20
知识的理解 (20) 20
高中 (20) 20
小学英语教学 (19) 19
数形结合 (19) 19
地理知识 (18) 18
学习态度 (18) 18
教学大纲 (18) 18
问题解决 (18) 18
高中化学 (18) 18
高考 (18) 18
中学生 (17) 17
多媒体技术 (17) 17
应用 (17) 17
教材 (17) 17
英语学习 (17) 17
高中语文教学 (17) 17
中学教学 (16) 16
人教版 (16) 16
初中物理教学 (16) 16
堂课 (16) 16
学习信心 (16) 16
数学问题 (16) 16
物理教学 (16) 16
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 3, pp. 42 - 42
Journal Article
数学大世界:上旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 4, pp. 18 - 18
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2015, Issue 1, pp. 71 - 71
Journal Article
by 刘月
高中数理化, ISSN 1007-8312, 2017, Issue 24, pp. 12 - 12
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2014, Issue 10, pp. 8 - 12
Journal Article
Journal Article
书法赏评, ISSN 1004-213X, 2016, Issue 5, pp. 80 - 80
Journal Article
语文天地:高中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 5, pp. 16 - 18
Journal Article
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 18, pp. 197 - 198
Journal Article
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 13, pp. 49 - 49
Journal Article
中学物理:高中版, ISSN 1008-4134, 2016, Volume 34, Issue 9, pp. 32 - 33
Journal Article
Journal Article
by 马峣
高中数理化, ISSN 1007-8312, 2015, Issue 8, pp. 20 - 20
Journal Article
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.