UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学建议 (4616) 4616
建议 (2761) 2761
问题 (560) 560
教学 (402) 402
人教版 (363) 363
课程标准 (327) 327
教学改革 (299) 299
现状 (297) 297
课堂教学 (296) 296
小学 (263) 263
教材分析 (245) 245
阅读教学 (228) 228
学生 (223) 223
语文课程标准 (222) 222
语文教学 (216) 216
教学方法 (214) 214
教学内容 (211) 211
英语教学 (199) 199
小学语文 (191) 191
对策建议 (180) 180
数学教学 (178) 178
改革建议 (176) 176
教学现状 (165) 165
实验教科书 (162) 162
义务教育 (140) 140
改进建议 (140) 140
实施建议 (139) 139
语文 (136) 136
引导学生 (130) 130
义务教育课程标准 (129) 129
存在问题 (128) 128
体育教学 (127) 127
实践教学 (120) 120
教学质量 (120) 120
小学数学 (119) 119
初中 (118) 118
高校 (116) 116
评价建议 (114) 114
数学 (112) 112
双语教学 (109) 109
高职院校 (108) 108
高中 (106) 106
教师 (101) 101
苏霍姆林斯基 (101) 101
上册 (100) 100
教学实践 (100) 100
教学效果 (97) 97
教学目标 (95) 95
教学模式 (93) 93
高考 (93) 93
教学策略 (91) 91
改革 (89) 89
数学课程标准 (89) 89
给教师的建议 (89) 89
苏教版 (88) 88
多媒体教学 (87) 87
教材 (79) 79
学习过程 (78) 78
课文内容 (77) 77
五年级 (74) 74
实验教学 (73) 73
教学设计 (69) 69
新课标 (68) 68
课程改革 (68) 68
中学 (67) 67
自然段 (67) 67
教学管理 (66) 66
自主学习 (66) 66
作文教学 (65) 65
多媒体 (65) 65
教学过程 (64) 64
大学英语 (63) 63
分析 (62) 62
教学活动 (60) 60
应用 (58) 58
新课程标准 (58) 58
四年级 (56) 56
初中语文 (55) 55
教学评价 (55) 55
教学重点 (55) 55
英语 (55) 55
六年级 (54) 54
思考 (54) 54
试题分析 (54) 54
高中数学 (54) 54
高中语文 (54) 54
语言文字 (53) 53
几点建议 (52) 52
培养 (52) 52
学习方式 (51) 51
合理化建议 (50) 50
复习建议 (50) 50
思考建议 (50) 50
新课程 (50) 50
高职 (50) 50
写作教学 (49) 49
大学英语教学 (49) 49
调查 (49) 49
信息技术 (47) 47
现状分析 (46) 46
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 7Z, p. 172
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 13, pp. 84 - 84
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2018, Issue 3, pp. 52 - 53
Journal Article
中学生物教学, ISSN 1005-2259, 2018, Issue 1, pp. 104 - 106
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 19, p. 118
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 23, pp. 96 - 97
Journal Article
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2016, Volume 41, Issue 9, pp. 75 - 75
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 4, pp. 78 - 79
Journal Article
by 薛玲
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2016, Issue 29, pp. 24 - 24
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 11, pp. 191 - 191
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 18, pp. 68 - 69
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 7, pp. 213 - 214
Journal Article
洛阳师范学院学报, ISSN 1009-4970, 2017, Issue 5, pp. 36 - 38
Journal Article
by 刘鹏
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 15, pp. 136 - 137
Journal Article
中学语文教学参考:上旬刊, ISSN 1002-2155, 2015, Issue 7, pp. 49 - 51
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2015, Issue 4, p. 183 185
Journal Article
小学语文教学:园地, ISSN 1004-6720, 2015, Issue 4, pp. 20 - 20
Journal Article
读书文摘:青年版, ISSN 1671-7724, 2015, Issue 3, p. 149
Journal Article
太原城市职业技术学院学报, ISSN 1673-0046, 2018, Issue 1, pp. 107 - 109
Journal Article
by 倪霞
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 6, pp. 143 - 143
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.