UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教材 (1711) 1711
研究 (1434) 1434
教材研究 (878) 878
教育 (515) 515
教学研究 (510) 510
研究教材 (382) 382
開発 (256) 256
教材建设 (225) 225
教材编写 (212) 212
学生 (207) 207
学習 (190) 190
研究性学习 (186) 186
教材内容 (179) 179
课堂教学 (175) 175
新教材 (174) 174
中学 (170) 170
実践 (170) 170
教学内容 (170) 170
小学 (164) 164
授業 (161) 161
教师 (161) 161
高中 (161) 161
学校 (155) 155
比较研究 (152) 152
教学方法 (149) 149
人教版 (141) 141
教材分析 (135) 135
数学教材 (135) 135
语文 (121) 121
研究成果 (120) 120
教育研究 (117) 117
利用 (116) 116
语文教材 (116) 116
课程教材 (116) 116
教学改革 (113) 113
语文教学 (111) 111
校本教材 (110) 110
科学研究 (106) 106
课程改革 (105) 105
日本 (104) 104
数学 (103) 103
指導 (102) 102
初中 (100) 100
国語 (100) 100
教学效果 (100) 100
课程标准 (98) 98
科学 (97) 97
大会 (88) 88
小学语文教材 (88) 88
高校 (88) 88
教学质量 (87) 87
学会 (83) 83
实践研究 (83) 83
小学校 (83) 83
数学教学 (83) 83
人民教育出版社 (82) 82
课题研究 (82) 82
小学数学教材 (81) 81
報告 (79) 79
活用 (79) 79
研究学生 (78) 78
中学校 (77) 77
教科 (77) 77
文学 (75) 75
理科 (75) 75
教学过程 (74) 74
科学教育 (73) 73
教学设计 (72) 72
教材化 (72) 72
教育学 (72) 72
物理教材 (71) 71
方法 (70) 70
teaching (69) 69
実験 (69) 69
教材改革 (69) 69
化学 (68) 68
教材教法 (68) 68
物理教育 (68) 68
study (67) 67
中心 (67) 67
効果 (66) 66
引导学生 (66) 66
教学实践 (66) 66
教材開発 (66) 66
中国 (64) 64
教員 (64) 64
马克思主义理论研究 (64) 64
英語 (63) 63
大学 (62) 62
教学 (62) 62
中学语文教材 (61) 61
教学目标 (61) 61
一般 (60) 60
教師 (60) 60
新课程改革 (60) 60
研究方法 (60) 60
高等学校 (60) 60
教授 (59) 59
基礎 (58) 58
教材研究・開発 (58) 58
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


湖南中学物理, ISSN 1673-1875, 2015, Issue 3, pp. 49 - 50
Journal Article
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2014, Issue 11, pp. 94 - 94
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 14, p. 41
Journal Article
北京舞蹈学院学报, ISSN 1008-2018, 2017, Issue 3, pp. 69 - 72
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 22, pp. 245 - 245
Journal Article
北京舞蹈学院学报, ISSN 1008-2018, 2017, Issue 3, pp. 69 - 72
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2017, Issue 2, pp. 21 - 26
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2017, Volume 35, Issue 10, pp. 57 - 58
Journal Article
教育评论, ISSN 1004-1109, 2016, Issue 3, pp. 59 - 63
Journal Article
by 周瑶 and 刘克文
化学教育, ISSN 1003-3807, 2016, Volume 37, Issue 17, pp. 9 - 13
Journal Article
by 马俊
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 24, pp. 29 - 29
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 8, pp. 49 - 51
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 12, pp. 66 - 66
Journal Article
数学大世界, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 10, p. 72
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 1, pp. 58 - 59
Journal Article
上海教育评估研究, ISSN 2095-3380, 2016, Volume 5, Issue 3, pp. 64 - 69
Journal Article
by 林相
福建基础教育研究, ISSN 1674-5582, 2014, Issue 5, pp. 30 - 31
Journal Article
外语电化教学, ISSN 1001-5795, 2017, Issue 3, pp. 80 - 84
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2015, Issue 11, pp. 92 - 96
Journal Article
化学教学, ISSN 1005-6629, 2015, Issue 11, pp. 18 - 22
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.