UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教学质量 (1498) 1498
教材质量 (525) 525
教材 (373) 373
教材建设 (343) 343
教材内容 (253) 253
教学方法 (218) 218
课堂教学 (192) 192
教学内容 (191) 191
教师 (189) 189
教学改革 (181) 181
教育质量 (167) 167
课堂教学质量 (166) 166
教学效果 (161) 161
教材编写 (149) 149
新教材 (146) 146
质量 (125) 125
学生 (121) 121
提高教学质量 (114) 114
语文教学质量 (100) 100
教学工作 (97) 97
教学过程 (86) 86
教材改革 (86) 86
高校 (85) 85
教学大纲 (84) 84
教材选用 (73) 73
钻研教材 (73) 73
教学计划 (72) 72
数学教学质量 (72) 72
数学教材 (71) 71
教育改革 (66) 66
小学语文教材 (65) 65
教材管理 (64) 64
教学实践 (59) 59
教育教学质量 (58) 58
电教教材 (58) 58
高校教材 (57) 57
教材分析 (56) 56
语文教材 (53) 53
教学活动 (52) 52
课程改革 (50) 50
初中 (49) 49
学习兴趣 (49) 49
中小学教材 (48) 48
教学管理 (48) 48
小学数学教材 (47) 47
人教版 (46) 46
数学教学 (45) 45
素质教育 (44) 44
课程建设 (44) 44
人才培养 (43) 43
教学手段 (43) 43
语文教学 (43) 43
化学教材 (42) 42
教学目的 (41) 41
教材特点 (41) 41
教材研究 (41) 41
英语教学质量 (41) 41
课程标准 (41) 41
教材教法 (40) 40
统编教材 (39) 39
课程教材 (39) 39
高校教材建设 (39) 39
高等教育 (39) 39
学习过程 (38) 38
物理教材 (38) 38
实验教材 (37) 37
教材工作 (37) 37
高等学校教材 (37) 37
电视教材 (36) 36
自编教材 (36) 36
学习质量 (35) 35
教学目标 (35) 35
课堂教学效率 (35) 35
高等学校 (35) 35
中小学 (34) 34
学校 (34) 34
小学 (34) 34
校本教材 (34) 34
实验教学 (33) 33
教学任务 (33) 33
教材体系 (33) 33
文字教材 (33) 33
引导学生 (32) 32
教育部 (32) 32
英语教材 (32) 32
语文教师 (32) 32
历史教材 (31) 31
备课 (31) 31
教学模式 (31) 31
教材处理 (31) 31
阅读教学 (31) 31
体育教学 (30) 30
电化教学 (30) 30
职业教育 (30) 30
高中 (30) 30
中学语文教材 (29) 29
备教材 (29) 29
思维能力 (29) 29
教学设计 (29) 29
中学 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 于兵
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 33, pp. 273 - 273
Journal Article
by 王平
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 11, p. 195
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2016, Volume 34, Issue 4, pp. 34 - 36
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2016, Volume 34, Issue 16, pp. 128 - 130
Journal Article
语文教学通讯:小学(C), ISSN 1004-6097, 2015, Issue 4, pp. 45 - 48
Journal Article
by 曾铁
教育与教学研究, ISSN 1674-6120, 2013, Volume 27, Issue 5, pp. 93 - 97
Journal Article
教育与教学研究, ISSN 1674-6120, 2016, Volume 30, Issue 3, pp. 107 - 116
Journal Article
by 化雨
宁夏教育, ISSN 1002-4050, 2017, Issue 7, pp. 5 - 5
Journal Article
龍岩學院學報, ISSN 1673-4629, 06/2010, Volume 28, Issue 3, pp. 117 - 121
Journal Article
长春教育学院学报, ISSN 1671-6531, 2013, Issue 7, pp. 78 - 79
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2013, Issue 8, pp. 38 - 39
Journal Article
基础教育课程, ISSN 1672-6715, 2017, Issue 13, pp. 92 - 92
Journal Article
华北科技学院学报, ISSN 1672-7169, 2015, Issue 5, pp. 121 - 124
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2011, Issue 17, pp. 224 - 224
Journal Article
by 高瑾
科技与出版, ISSN 1005-0590, 2013, Issue 9, pp. 63 - 65
Journal Article
by 吴爽
教育家, ISSN 2096-1154, 2017, Issue 9, pp. 8 - 10
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2011, Issue 12, pp. 41 - 42
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2012, Issue 20, pp. 21 - 22
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.