UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
教材 (30856) 30856
学生 (7542) 7542
教材内容 (5824) 5824
新教材 (5713) 5713
教材分析 (5518) 5518
教学内容 (5102) 5102
语文教材 (4805) 4805
课堂教学 (4604) 4604
教师 (4592) 4592
人教版 (4306) 4306
教材建设 (4202) 4202
教学方法 (4151) 4151
教学设计 (4148) 4148
小学语文教材 (3594) 3594
教材编写 (3557) 3557
语文教学 (3534) 3534
数学教材 (3354) 3354
小学 (2927) 2927
中学 (2841) 2841
数学教学 (2762) 2762
课程标准 (2708) 2708
教学 (2635) 2635
教学效果 (2579) 2579
苏教版 (2538) 2538
教学过程 (2390) 2390
高中 (2378) 2378
教育 (2178) 2178
教学改革 (2057) 2057
阅读教学 (2035) 2035
引导学生 (2005) 2005
课外阅读 (1919) 1919
教学实践 (1915) 1915
课程改革 (1911) 1911
初中 (1810) 1810
阅读教材 (1808) 1808
教材改革 (1780) 1780
中学语文教材 (1777) 1777
英语教材 (1776) 1776
小学数学教材 (1741) 1741
校本教材 (1718) 1718
教学目标 (1672) 1672
開発 (1585) 1585
实验教材 (1557) 1557
教学质量 (1498) 1498
新课程改革 (1475) 1475
语文 (1463) 1463
研究 (1435) 1435
初中语文教材 (1432) 1432
人教版教材 (1399) 1399
数学 (1366) 1366
高中语文教材 (1324) 1324
新课程 (1320) 1320
学习 (1292) 1292
语文教师 (1272) 1272
学习过程 (1270) 1270
课堂 (1247) 1247
物理教材 (1243) 1243
学习兴趣 (1231) 1231
英语教学 (1223) 1223
高校 (1223) 1223
教材特点 (1166) 1166
培养 (1159) 1159
小学数学 (1129) 1129
课文 (1129) 1129
素质教育 (1117) 1117
教学活动 (1089) 1089
义务教育 (1085) 1085
教学模式 (1082) 1082
新课标 (1080) 1080
新课程标准 (1072) 1072
利用 (1058) 1058
实验教科书 (1051) 1051
学校 (1046) 1046
人民教育出版社 (1036) 1036
教学策略 (1033) 1033
化学教材 (1023) 1023
英语 (1022) 1022
老师 (1020) 1020
教材体系 (996) 996
历史教材 (994) 994
学習 (993) 993
应用 (991) 991
教学大纲 (976) 976
小学生 (968) 968
课文内容 (936) 936
教材处理 (906) 906
钻研教材 (887) 887
教材研究 (878) 878
教材资源 (859) 859
自主学习 (852) 852
小学语文 (851) 851
北师大版 (848) 848
课程教材 (844) 844
使用教材 (832) 832
教材文本 (830) 830
地理教材 (829) 829
选修教材 (828) 828
高中教材 (828) 828
思维能力 (823) 823
教学建议 (777) 777
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 169 - 169
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2018, Issue 1, pp. 73 - 76
Journal Article
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2018, Issue 1, pp. 34 - 34
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2018, Issue 5, pp. 16 - 17
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2018, Issue 4, pp. 233 - 234
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2018, Issue 4, pp. 128 - 128
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 2, pp. 61 - 61
Journal Article
by 李蔚
赤子, ISSN 1671-6035, 2014, Issue 3, pp. 149 - 149
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2014, Issue 3, pp. 244 - 245
Journal Article
无线互联科技, ISSN 1672-6944, 2014, Issue 3, pp. 210 - 210
Journal Article
昭通学院学报, ISSN 2095-7408, 2017, Issue 2, pp. 70 - 74
Journal Article
Jiao yu yan jiu, ISSN 1002-5731, 2017, Volume 38, Issue 5, pp. 144 - 151
Journal Article
基础医学教育, ISSN 2095-1450, 2017, Volume 19, Issue 7, pp. 504 - 507
Journal Article
by 张英
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2017, Volume 30, Issue 21, pp. 117 - 118
Journal Article
中学生物学, ISSN 1003-7586, 2017, Volume 33, Issue 4, pp. 62 - 64
Journal Article
湖北文理学院学报, ISSN 2095-4476, 2017, Volume 38, Issue 12, pp. 80 - 83
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 2, pp. 19 - 20
Journal Article
by 张梦
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 29, pp. 59 - 60
Journal Article
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 7, pp. 1 - 3
Journal Article
淮南师范学院学报, ISSN 1009-9530, 2017, Issue 3, pp. 127 - 130
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.