UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
数学教学 (13373) 13373
培养 (8537) 8537
学生 (7483) 7483
思维能力 (6912) 6912
创新能力 (5288) 5288
小学数学 (5232) 5232
能力的培养 (5215) 5215
数学能力 (4232) 4232
数学 (3839) 3839
小学数学教学 (3759) 3759
数学知识 (3412) 3412
课堂教学 (3065) 3065
小学生 (2977) 2977
初中数学 (2780) 2780
数学课堂教学 (2670) 2670
解题能力 (2645) 2645
高中数学 (2613) 2613
数学思维能力 (2449) 2449
数学课程标准 (2428) 2428
数学问题 (2337) 2337
数学课堂 (2330) 2330
能力 (2328) 2328
解决问题的能力 (2242) 2242
学习能力 (2241) 2241
计算能力 (2162) 2162
初中数学教学 (2158) 2158
数学学习 (2144) 2144
实践能力 (2024) 2024
素质教育 (1981) 1981
小学 (1935) 1935
能力培养 (1902) 1902
逻辑思维能力 (1704) 1704
数学思想方法 (1636) 1636
学习数学 (1626) 1626
创新意识 (1563) 1563
创新精神 (1514) 1514
高中数学教学 (1506) 1506
引导学生 (1491) 1491
数学教师 (1488) 1488
初中 (1377) 1377
教学过程 (1322) 1322
教学方法 (1320) 1320
学习过程 (1288) 1288
中学生 (1262) 1262
教师 (1187) 1187
教学实践 (1175) 1175
学习兴趣 (1172) 1172
思维过程 (1147) 1147
自学能力 (1134) 1134
数学思维 (1130) 1130
自主学习能力 (1124) 1124
数学素养 (1120) 1120
数学语言 (1042) 1042
教学 (1034) 1034
教学内容 (1018) 1018
数学教育 (1014) 1014
基础知识 (1009) 1009
新课程标准 (965) 965
培养能力 (947) 947
中学数学 (938) 938
自主学习 (937) 937
新课程改革 (935) 935
学生思维 (917) 917
数学教学过程 (910) 910
培养学生 (902) 902
解题方法 (902) 902
教学效果 (893) 893
中学数学教学 (865) 865
数学思想 (846) 846
应用 (830) 830
数量关系 (823) 823
创新教育 (811) 811
运算能力 (806) 806
应用能力 (802) 802
高中 (801) 801
解题思路 (798) 798
学生创新能力 (797) 797
学生能力 (772) 772
创造性思维 (742) 742
空间想象能力 (729) 729
学习方法 (728) 728
数形结合 (718) 718
培养策略 (715) 715
创新思维 (710) 710
学习方式 (694) 694
课程标准 (678) 678
探究能力 (658) 658
高考 (651) 651
教学活动 (645) 645
教学策略 (643) 643
学习活动 (640) 640
创新思维能力 (634) 634
教学改革 (633) 633
数学模型 (632) 632
教学质量 (621) 621
创造能力 (616) 616
中学 (606) 606
数学学习能力 (605) 605
数学活动 (603) 603
数学解题 (589) 589
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 9, p. 147
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 20, pp. 277 - 278
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 22, pp. 138 - 138
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2018, Issue 5, pp. 55 - 56
Journal Article
by 樊宁
数学大世界:小学五六年级版, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 7X, p. 66
Journal Article
by 陈慧
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 5, pp. 138 - 139
Journal Article
江西教育:综合版(C), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 12, pp. 67 - 67
Journal Article
by 李敏
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2015, Issue 3, pp. 80 - 80
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 17, pp. 190 - 190
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 26, pp. 124 - 124
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2017, Issue 20, pp. 23 - 24
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 8, pp. 80 - 81
Journal Article
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 5, pp. 75 - 75
Journal Article
美术界, ISSN 1002-7416, 2015, Issue 5, pp. 95 - 95
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2015, Issue 13, pp. 107 - 107
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2016, Issue 20, pp. 159 - 160
Journal Article
中国数学教育:高中版, ISSN 1673-8284, 2016, Issue 7, pp. 84 - 87
Journal Article
数学大世界, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 4, p. 59
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 4, pp. 98 - 98
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2015, Issue 2X, pp. 53 - 54
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.