UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
数学课本 (1072) 1072
数学教学 (166) 166
学生 (81) 81
课堂教学 (63) 63
数学教材 (55) 55
数学问题 (50) 50
数量关系 (44) 44
教学内容 (40) 40
数学信息 (37) 37
数学课程标准 (37) 37
数学知识 (36) 36
教学过程 (35) 35
解题思路 (34) 34
数学阅读 (33) 33
小学 (32) 32
培养 (30) 30
解题方法 (30) 30
人教版 (29) 29
思维能力 (29) 29
数学语言 (29) 29
小学数学 (28) 28
教师 (28) 28
数学思想方法 (28) 28
数学课堂 (28) 28
读图能力 (28) 28
高中 (28) 28
算理 (25) 25
学生阅读 (24) 24
巩固练习 (24) 24
数学概念 (23) 23
计算法则 (23) 23
阅读 (23) 23
学习过程 (22) 22
小学数学教学 (22) 22
教学 (22) 22
数学老师 (22) 22
解题能力 (22) 22
列式 (21) 21
小学数学课 (21) 21
引导学生 (21) 21
变式 (20) 20
学习 (20) 20
小学生 (20) 20
思维过程 (20) 20
教学效果 (20) 20
数学成绩 (20) 20
知识的理解 (20) 20
课本习题 (20) 20
应用 (19) 19
数学学习活动 (19) 19
自学能力 (19) 19
课程标准 (19) 19
初中数学 (18) 18
数学教学大纲 (18) 18
数学题 (18) 18
中学数学 (17) 17
同学 (17) 17
学习数学 (17) 17
数学教师 (17) 17
苏教版 (17) 17
老师 (16) 16
自主学习 (16) 16
学习方法 (15) 15
小学数学教材 (15) 15
小数的 (15) 15
教学质量 (15) 15
数学书 (15) 15
解题过程 (15) 15
初中 (14) 14
学习活动 (14) 14
数学内容 (14) 14
五年级 (13) 13
处理信息 (13) 13
已知条件 (13) 13
数学课堂教学 (13) 13
能力的培养 (13) 13
课本例题 (13) 13
阅读能力 (13) 13
高中数学课本 (13) 13
低年级学生 (12) 12
北师大版 (12) 12
应用题 (12) 12
教学目的 (12) 12
教材 (12) 12
数学学习 (12) 12
数学思想 (12) 12
高中数学 (12) 12
中学数学教学 (11) 11
六年制小学 (11) 11
初中数学教学 (11) 11
学习兴趣 (11) 11
应用题教学 (11) 11
思想品德教育 (11) 11
思维方法 (11) 11
板书课题 (11) 11
三角形面积 (10) 10
义务教育 (10) 10
平方分米 (10) 10
思维训练 (10) 10
教学方法 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 木易
高中生:青春励志, ISSN 1671-329X, 2017, Issue 1, pp. 23 - 23
Journal Article
by 王婷
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2013, Issue 18, pp. 91 - 92
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 8, pp. 140 - 141
Journal Article
数学大世界:小学五六年级版, ISSN 1009-5608, 2015, Issue 7, pp. 32 - 33
Journal Article
by 高浩
青苹果:高中版, ISSN 1671-3214, 2015, Issue 3, pp. 36 - 38
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2015, Issue 4X, pp. 51 - 53
Journal Article
by 朱萍
小学教学参考:综合版, ISSN 1007-9068, 2016, Issue 4, pp. 33 - 33
Journal Article
by 邵晔
互联网周刊, ISSN 1007-9769, 2014, Issue 8, pp. 62 - 64
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 31, pp. 73 - 73
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2015, Issue 10, pp. 45 - 45
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 15, pp. 103 - 103
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 5, pp. 21 - 21
Journal Article
金融市场研究, ISSN 2095-3658, 2016, Issue 2, pp. 75 - 76
Journal Article
江苏教育:小学教学, ISSN 1005-6009, 2014, Issue 8, pp. 75 - 75
Journal Article
by 徐璐
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2014, Issue 7, pp. 43 - 43
Journal Article
by 朱薇
数学大世界:小学五六年级版, ISSN 1009-5608, 2014, Issue 6, pp. 30 - 31
Journal Article
Journal Article
教育文汇, ISSN 1009-8186, 2016, Issue 1, pp. 47 - 48
Journal Article
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 5, pp. 268 - 269
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 22, pp. 63 - 63
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.