UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
无线传感器网络 (12209) 12209
无线网络 (5045) 5045
无线传感网络 (1351) 1351
zigbee (1159) 1159
无线局域网 (843) 843
路由协议 (770) 770
网络安全 (659) 659
无线通信 (658) 658
无线mesh网络 (518) 518
物联网 (516) 516
无线 (454) 454
应用 (451) 451
定位 (424) 424
节点定位 (417) 417
安全 (371) 371
数据融合 (339) 339
分簇 (338) 338
无线网络技术 (324) 324
网络 (297) 297
路由算法 (295) 295
无线传感器 (285) 285
移动通信 (283) 283
传感器网络 (272) 272
路由 (256) 256
服务质量 (255) 255
低功耗 (253) 253
zigbee技术 (251) 251
网络编码 (249) 249
无线通信网络 (240) 240
网络优化 (239) 239
gprs (238) 238
wlan (237) 237
无线路由器 (226) 226
mac协议 (218) 218
定位算法 (212) 212
节点 (212) 212
数据采集 (209) 209
数据传输 (208) 208
网络技术 (204) 204
能量均衡 (201) 201
密钥管理 (199) 199
wifi (197) 197
传感器 (192) 192
节能 (191) 191
时间同步 (190) 190
异构无线网络 (188) 188
认知无线网络 (187) 187
传感器节点 (186) 186
负载均衡 (180) 180
无线技术 (178) 178
遗传算法 (177) 177
无线网络规划 (176) 176
无线通信技术 (171) 171
hoc网络 (166) 166
cc2430 (163) 163
蚁群算法 (163) 163
拓扑控制 (162) 162
网络寿命 (159) 159
环境监测 (154) 154
无线自组织网络 (153) 153
网络覆盖 (152) 152
通信协议 (151) 151
优化 (150) 150
3g (149) 149
计算机网络 (149) 149
3g网络 (147) 147
有线网络 (147) 147
覆盖 (147) 147
分簇算法 (145) 145
cc2530 (144) 144
拥塞控制 (143) 143
智能家居 (142) 142
无线多媒体传感器网络 (141) 141
目标跟踪 (141) 141
设计 (141) 141
leach (139) 139
功率控制 (136) 136
rssi (135) 135
网络规划 (135) 135
网络架构 (134) 134
能耗 (132) 132
wi-fi (131) 131
安全性 (129) 129
无线通信网 (129) 129
网络建设 (128) 128
无线传输 (127) 127
监测系统 (127) 127
网络管理 (127) 127
wcdma (124) 124
互联网 (124) 124
数据收集 (122) 122
无线接入 (122) 122
网络节点 (122) 122
仿真 (120) 120
压缩感知 (119) 119
能量有效 (117) 117
能量消耗 (115) 115
监控系统 (114) 114
运营商 (114) 114
ad (113) 113
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 刘宸 and 成永刚
网络安全技术与应用, ISSN 1009-6833, 2018, Issue 1, pp. 66 - 69
Journal Article
网络安全技术与应用, ISSN 1009-6833, 2015, Issue 6, pp. 48 - 54
Journal Article
无线互联科技, ISSN 1672-6944, 2017, Issue 19, pp. 39 - 40
Journal Article
by 龚伟
无线互联科技, ISSN 1672-6944, 2017, Issue 19, pp. 37 - 38
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 1, p. 47
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 4, p. 238
Journal Article
by 焦仃
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2017, Volume 43, Issue 20, p. 60
Journal Article
网络安全技术与应用, ISSN 1009-6833, 2016, Issue 5, pp. 68 - 69
Journal Article
通化师范学院学报, ISSN 1008-7974, 2017, Volume 38, Issue 12, pp. 73 - 77
Journal Article
by 陈瑞
山西广播电视大学学报, ISSN 1008-8350, 2017, Issue 1, pp. 16 - 19
Journal Article
信息系统工程, ISSN 1001-2362, 2017, Issue 7, pp. 93 - 93
Journal Article
by 柯荣
网络安全技术与应用, ISSN 1009-6833, 2017, Issue 7, pp. 90 - 95
Journal Article
网络安全技术与应用, ISSN 1009-6833, 2017, Issue 4, pp. 9 - 10
Journal Article
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2017, Issue 32, pp. 41 - 42
Journal Article
by 李沫 and 孙凤丽 and 李亚 and 周东红
中国电子科学研究院学报, ISSN 1673-5692, 2017, Volume 12, Issue 5, pp. 458 - 462
Journal Article
移动通信, ISSN 1006-1010, 2017, Volume 41, Issue 8, pp. 5 - 9
Journal Article
信息通信, ISSN 1673-1131, 2017, Issue 4, pp. 238 - 239
Journal Article
by 庄巍
信息通信, ISSN 1673-1131, 2017, Issue 5, pp. 141 - 142
Journal Article
by 张宁
计算机与网络, ISSN 1008-1739, 2017, Volume 43, Issue 21, pp. 66 - 67
Journal Article
by 华超 and 黄传河
计算机工程与科学, ISSN 1007-130X, 2017, Volume 39, Issue 2, pp. 291 - 296
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.