X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
杜威 (1559) 1559
教育家杜威 (203) 203
教育思想 (166) 166
实用主义 (152) 152
教育家 (107) 107
经验 (86) 86
教育 (83) 83
启示 (76) 76
教育即生活 (71) 71
陶行知 (70) 70
教育理论 (64) 64
杜威教育思想 (64) 64
教育哲学 (62) 62
民主主义与教育 (58) 58
教育目的 (57) 57
约翰·杜威 (51) 51
教师 (47) 47
课堂教学 (47) 47
学生 (46) 46
儿童 (44) 44
胡适 (43) 43
职业教育 (41) 41
从做中学 (40) 40
美国 (37) 37
民主 (36) 36
道德教育 (36) 36
学习过程 (35) 35
孩子 (35) 35
实用主义哲学 (35) 35
生活 (35) 35
学校 (33) 33
教育改革 (32) 32
学校教育 (31) 31
赫尔巴特 (31) 31
民主主义 (30) 30
哲学家 (29) 29
实用主义教育思想 (29) 29
传统教育 (28) 28
教学效果 (27) 27
教学方法 (27) 27
中国 (24) 24
生活教育 (23) 23
生长 (22) 22
做中学 (21) 21
教育过程 (21) 21
比较 (21) 21
课程改革 (21) 21
实用主义教育 (20) 20
教育理念 (20) 20
民主教育 (20) 20
职业教育思想 (20) 20
实验主义 (19) 19
教育实践 (19) 19
新课程 (19) 19
john dewey (18) 18
儿童中心论 (18) 18
语文课堂 (18) 18
课程观 (18) 18
20世纪 (17) 17
新课程改革 (17) 17
艺术 (17) 17
中国教育 (16) 16
兴趣 (16) 16
学习 (16) 16
教学过程 (16) 16
教育学 (16) 16
杜威十进分类法 (16) 16
杜威实用主义 (16) 16
社会生活 (16) 16
詹姆士 (16) 16
儿童中心 (15) 15
哲学思想 (15) 15
学校即社会 (15) 15
德育思想 (15) 15
哥伦比亚大学 (14) 14
哲学 (14) 14
实用主义者 (14) 14
形而上学 (14) 14
改造 (14) 14
教学做合一 (14) 14
教学情境 (14) 14
教学生活化 (14) 14
现代教育 (14) 14
美国实用主义 (14) 14
影响 (13) 13
思想 (13) 13
批判 (13) 13
教学 (13) 13
教育工作者 (13) 13
童年生活 (13) 13
素质教育 (13) 13
学习活动 (12) 12
师生关系 (12) 12
德育 (12) 12
思想政治教育 (12) 12
教学改革 (12) 12
教育无目的论 (12) 12
李普曼 (12) 12
杜威实用主义教育思想 (12) 12
自然主义 (12) 12
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


乌鲁木齐职业大学学报, ISSN 1009-3397, 2015, Volume 24, Issue 1, pp. 34 - 42
杜威是胡适在美国哥伦比亚大学学习时的恩师,杜威的实用主义成为胡适一生从事思想学术研究的基本思想,特别是胡适促成杜威的中国之行并为之亲自做翻译,使杜威的实用主义及其科学方法得以在中国思想学术界产生了较大的影响。 
胡适 | 中国之行 | 杜威 | 实用主义
Journal Article
by 漆涛
教育发展研究, ISSN 1008-3855, 2015, Issue 2, pp. 53 - 60
Journal Article
教育学报, ISSN 1673-1298, 2016, Volume 12, Issue 5, pp. 37 - 43
Journal Article
by 夏剑
教育学报, ISSN 1673-1298, 2016, Volume 12, Issue 5, pp. 44 - 51
Journal Article
教育学报, ISSN 1673-1298, 2012, Volume 8, Issue 2, pp. 100 - 112
Journal Article
云南艺术学院学报, ISSN 1671-5047, 2013, Issue 1, pp. 20 - 24
Journal Article
北方论丛, ISSN 1000-3541, 2013, Issue 2, pp. 137 - 140
... 
二元论 | 经验 | 杜威
Journal Article
by 赵芳
淮北职业技术学院学报, ISSN 1671-8275, 2013, Volume 12, Issue 5, pp. 11 - 12
... 
经验 | 艺术 | 杜威
Journal Article
教育学报, ISSN 1673-1298, 2016, Volume 12, Issue 3, pp. 88 - 95
Journal Article
南京师大学报:社会科学版, ISSN 1001-4608, 2018, Issue 1, pp. 67 - 74
Journal Article
课程.教材.教法, ISSN 1000-0186, 2016, Issue 10, pp. 108 - 114
Journal Article
职教通讯, ISSN 1674-7747, 2016, Issue 1, pp. 59 - 63
Journal Article
by 徐岱
美育学刊, ISSN 2095-0012, 2016, Volume 7, Issue 2, pp. 1 - 8
Journal Article
教育研究, ISSN 1002-5731, 2016, Volume 37, Issue 6, pp. 113 - 120
Journal Article
生活教育, ISSN 1673-3002, 2016, Issue 1, pp. 8 - 11
Journal Article
数学教学, ISSN 0488-7387, 2016, Issue 11, pp. F0004 - F0004
Journal Article
by 孙宁
社会科学战线, ISSN 0257-0246, 2016, Issue 3, pp. 19 - 24
文章以罗伊斯与杜威为例,讨论了想象在共同体建构中所扮演的角色,并试图阐明这两位思想家的思路不仅相互关联,而且前后递进。罗伊斯式的解释共同体是杜威式民主共同体的一个特例,以解释共同体为基础的基督教共同体在某种意义上可以被涵括进杜威式民主共同体这一更宽泛的范畴中。 
想象 | 杜威 | 罗伊斯 | 民主共同体 | 基督教共同体
Journal Article
by 张宁
现代传播:中国传媒大学学报, ISSN 1007-8770, 2016, Issue 11, pp. 51 - 58
Journal Article
by 张伟
北京社会科学, ISSN 1002-3054, 2016, Issue 5, pp. 103 - 110
Journal Article
by 吴曦
新疆职业大学学报, ISSN 1009-9549, 2016, Volume 24, Issue 2, pp. 84 - 87
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.