UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
调查 (264) 264
民族地区 (177) 177
民族 (138) 138
调查研究 (134) 134
田野调查 (129) 129
調査 (107) 107
问卷调查 (103) 103
调查报告 (84) 84
调查分析 (66) 66
少数民族 (61) 61
民族文化 (59) 59
少数民族地区 (54) 54
民族调查 (54) 54
社会调查 (51) 51
各民族 (48) 48
民族研究 (46) 46
民族教育 (43) 43
大学生 (42) 42
社会历史调查 (42) 42
民族政策 (36) 36
民族学 (35) 35
现状调查 (35) 35
民族音乐学 (34) 34
民族问题 (31) 31
民族志 (30) 30
民族精神 (29) 29
文化 (28) 28
贵州省 (27) 27
中国 (26) 26
研究 (26) 26
報告 (25) 25
抽样调查 (25) 25
中央民族学院 (24) 24
民族学研究 (22) 22
语言调查 (22) 22
调查与分析 (22) 22
民族传统体育 (20) 20
民族关系 (20) 20
民族语文 (20) 20
アジア (19) 19
南アジア (19) 19
日本 (19) 19
東南アジア (19) 19
民族工作 (19) 19
现状 (19) 19
苗族 (19) 19
调查研究工作 (19) 19
边疆民族地区 (19) 19
中国少数民族 (18) 18
民族院校 (18) 18
资源调查 (18) 18
中国社会科学院 (17) 17
调查结果 (17) 17
云南省 (16) 16
民族特色 (16) 16
民族识别 (16) 16
民族团结 (15) 15
民族音乐 (15) 15
汉族 (15) 15
传统文化 (14) 14
多民族 (14) 14
对策 (14) 14
少数民族语言 (14) 14
广西 (14) 14
民族出版 (14) 14
民族医药 (14) 14
学生 (13) 13
少数民族人口 (13) 13
少数民族社会 (13) 13
文化人类学 (13) 13
民族学调查 (13) 13
经济发展 (13) 13
調査報告 (13) 13
调查与思考 (13) 13
人类学 (12) 12
人类学家 (12) 12
分析 (12) 12
民族中学 (12) 12
稲作 (12) 12
米作 (12) 12
米作り (12) 12
贵州民族调查 (12) 12
中央民族大学 (11) 11
云南 (11) 11
新疆 (11) 11
民族区域自治法 (11) 11
民族经济 (11) 11
流行病学调查 (11) 11
考古学 (11) 11
调查问卷 (11) 11
人類学 (10) 10
历史调查 (10) 10
双语教学 (10) 10
少数 (10) 10
民族传统 (10) 10
民族史 (10) 10
民族誌 (10) 10
研究方法 (10) 10
社会 (10) 10
调查资料 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


贵州民族研究, ISSN 1002-6959, 2017, Volume 38, Issue 12, pp. 37 - 41
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2014, Volume 5, Issue 6, pp. 108 - 111
Journal Article
by 孙静
Xi bei min zu yan jiu, ISSN 1001-5558, 2017, Issue 1, pp. 235 - 238
Journal Article
民族学刊, ISSN 1674-9391, 2011, Volume 2, Issue 3, pp. 1 - 8
Journal Article
今日民族, ISSN 1009-9360, 2014, Issue 1, pp. 35 - 38
Journal Article
Journal Article
中南民族大学学报:人文社会科学版, ISSN 1672-433X, 2014, Issue 1, pp. F0002 - F0002
Journal Article
Xi bei min zu yan jiu, ISSN 1001-5558, 2010, Issue 3, pp. 162 - 168
Journal Article
Kaogu yu wenwu, ISSN 1000-7830, 2018, Issue 1, pp. 126 - 128
Journal Article
贵州民族研究, ISSN 1002-6959, 2007, Volume 27, Issue 1, pp. 180 - 180
Journal Article
by 龚良
Wen wu tian di, ISSN 1000-0194, 2016, Issue 4, pp. 4 - 6
Journal Article
Min zu yi shu yan jiu, ISSN 1003-840X, 2012, Volume 25, Issue 5, pp. 25 - 29
Journal Article
Si xiang zhan xian, ISSN 1001-778X, 2010, Issue S2, pp. 23 - 24
Journal Article
民族音乐, ISSN 1671-2196, 2013, Issue 3, pp. 43 - 46
Journal Article
学术探索, ISSN 1006-723X, 2014, Issue 11, pp. F0002 - F0002
Journal Article
by 宋绮 and 毕先弟
Yunnan she hui ke xue, ISSN 1000-8691, 11/2008, Volume 2008, Issue 6, pp. 34 - 35
Journal Article
Guangxi min zu yan jiu, ISSN 1004-454X, 03/2009, Volume 2009, Issue 1, pp. 53 - 59
Journal Article
Guangxi min zu yan jiu, ISSN 1004-454X, 12/2007, Volume 2007, Issue 4, pp. 22 - 33
Journal Article
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.