UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
求异思维 (1853) 1853
创造性思维 (311) 311
发散思维 (229) 229
培养 (157) 157
课堂教学 (146) 146
学生 (135) 135
数学教学 (132) 132
语文教学 (129) 129
逆向思维 (129) 129
求同思维 (116) 116
创新能力 (113) 113
创新思维 (110) 110
思维能力 (108) 108
求异思维能力 (108) 108
求异 (106) 106
思维过程 (104) 104
创造思维 (90) 90
思维方式 (90) 90
思维训练 (86) 86
发散性思维 (71) 71
思维方法 (71) 71
创新意识 (70) 70
作文教学 (68) 68
小学 (67) 67
创新精神 (61) 61
培养学生 (53) 53
创新 (52) 52
创造能力 (52) 52
阅读教学 (51) 51
中学 (50) 50
课文内容 (47) 47
引导学生 (43) 43
教师 (42) 42
教学效果 (40) 40
教学方法 (38) 38
教学过程 (38) 38
能力的培养 (38) 38
同中求异 (37) 37
自主学习 (37) 37
中学生 (36) 36
设疑 (36) 36
发散思维能力 (35) 35
小学数学 (35) 35
解题思路 (35) 35
课程标准 (35) 35
学习过程 (34) 34
学语文 (34) 34
创造性思维能力 (33) 33
求异思维训练 (32) 32
素质教育 (32) 32
历史教学 (30) 30
学生思维 (30) 30
创新教育 (29) 29
小学生 (28) 28
思维 (28) 28
大胆质疑 (26) 26
思维品质 (26) 26
思维定势 (26) 26
教学 (26) 26
教学内容 (26) 26
解题方法 (26) 26
想象力 (25) 25
教学实践 (25) 25
教学情境 (25) 25
作文训练 (24) 24
创造力 (24) 24
学习兴趣 (24) 24
新课程 (24) 24
直觉思维 (24) 24
语文 (24) 24
学习方法 (22) 22
思维活动 (22) 22
想象 (22) 22
创造思维能力 (21) 21
教育工作者 (21) 21
一题多解 (20) 20
作文 (20) 20
初中数学教学 (20) 20
小学数学教学 (20) 20
广阔性 (20) 20
思维形式 (20) 20
质疑 (20) 20
创造性 (19) 19
初中 (19) 19
数学 (19) 19
创造型人才 (18) 18
多向思维 (18) 18
扩散思维 (18) 18
敏捷性 (18) 18
新课程改革 (18) 18
解题能力 (18) 18
语言表达能力 (18) 18
问题意识 (18) 18
高中语文 (18) 18
作文课 (17) 17
兴趣 (17) 17
变式 (17) 17
应用 (17) 17
知识的理解 (17) 17
课堂气氛 (17) 17
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 33, pp. 72 - 73
Journal Article
by 杨烨
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 8, pp. 132 - 132
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 8, p. 119
Journal Article
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 1, pp. 63 - 64
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 8, pp. 119 - 119
Journal Article
数学大世界:上旬, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 2, p. 52
Journal Article
数学大世界, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 11, p. 63
Journal Article
数学大世界:下旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 7, pp. 39 - 39
Journal Article
by 王彬
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 11, pp. 82 - 82
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2015, Issue 2, pp. 107 - 107
Journal Article
by 谢娟
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 5Z, p. 217
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2015, Issue 9, pp. 99 - 100
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 8, pp. 75 - 75
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2016, Issue 8, pp. 87 - 88
Journal Article
医学理论与实践, ISSN 1001-7585, 2016, Volume 29, Issue 7, pp. 971 - 972
Journal Article
by 杨燕
语文教学通讯:学术(D), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 11, pp. 71 - 72
Journal Article
by 周丽
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 20, pp. 68 - 68
Journal Article
by 宋艳
赤子, ISSN 1671-6035, 2014, Issue 6, pp. 57 - 57
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2014, Issue 1, pp. 47 - 47
Journal Article
数学大世界:小学五六年级版, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 1, p. 54
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.