UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
汽轮机 (7402) 7402
汽轮机组 (620) 620
凝汽器 (387) 387
振动 (337) 337
故障诊断 (293) 293
技术改造 (261) 261
火力发电厂 (253) 253
蒸汽轮机 (237) 237
叶片 (220) 220
转子 (214) 214
发电厂 (208) 208
汽轮机油 (205) 205
火电厂 (192) 192
汽轮机叶片 (191) 191
汽轮机转子 (191) 191
分析 (187) 187
电厂 (184) 184
改造 (183) 183
经济性 (180) 180
节能 (172) 172
故障分析 (166) 166
节能降耗 (162) 162
通流部分 (158) 158
数值模拟 (157) 157
热电厂 (153) 153
故障处理 (150) 150
调节系统 (147) 147
故障 (146) 146
应用 (134) 134
锅炉 (127) 127
给水泵汽轮机 (124) 124
汽缸 (122) 122
调速系统 (119) 119
凝汽式汽轮机 (118) 118
核电汽轮机 (118) 118
超超临界 (115) 115
优化 (113) 113
热耗率 (113) 113
热力系统 (109) 109
超超临界汽轮机 (109) 109
处理 (105) 105
措施 (101) 101
控制系统 (100) 100
检修 (95) 95
汽封 (95) 95
原因分析 (94) 94
低压缸 (93) 93
真空 (92) 92
运行 (92) 92
deh (90) 90
工业汽轮机 (89) 89
超临界汽轮机 (89) 89
热应力 (88) 88
给水泵 (86) 86
原因 (85) 85
轴承 (85) 85
对策 (79) 79
安装 (78) 78
有限元 (78) 78
300mw汽轮机 (75) 75
燃气轮机 (75) 75
东方汽轮机厂 (74) 74
发电机组 (74) 74
润滑油 (74) 74
热电联产 (74) 74
调节级 (72) 72
可靠性 (71) 71
调试 (71) 71
热经济性 (69) 69
超临界机组 (69) 69
汽轮发电机组 (68) 68
高压缸 (67) 67
优化设计 (66) 66
异常振动 (66) 66
火电机组 (66) 66
空冷汽轮机 (64) 64
经济效益 (64) 64
安全运行 (62) 62
润滑油系统 (62) 62
设计 (62) 62
超超临界机组 (62) 62
汽流激振 (61) 61
热效率 (61) 61
旁路系统 (60) 60
核电站 (60) 60
仿真 (59) 59
循环水泵 (58) 58
断裂 (57) 57
汽轮机厂 (57) 57
背压式汽轮机 (57) 57
裂纹 (57) 57
超临界 (57) 57
轴封 (57) 57
通流改造 (57) 57
高压加热器 (57) 57
发电机 (56) 56
性能试验 (56) 56
机组 (56) 56
能源与动力工程 (56) 56
节能改造 (56) 56
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


机械管理开发, ISSN 1003-773X, 2018, Volume 33, Issue 1, pp. 140 - 141
Journal Article
智能城市, ISSN 2096-1936, 2017, Volume 3, Issue 4, pp. 218 - 218
Journal Article
现代制造技术与装备, ISSN 1673-5587, 2017, Issue 6, pp. 111 - 113
Journal Article
东方汽轮机, ISSN 1674-9987, 2017, Issue 4, pp. 12 - 16
Journal Article
东方汽轮机, ISSN 1674-9987, 2017, Issue 3, pp. 28 - 32
Journal Article
by 马旭
中国资源综合利用, ISSN 1008-9500, 2017, Volume 35, Issue 11, pp. 90 - 98
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2017, Volume 16, Issue 19, pp. 70 - 71
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 1, p. 142
Journal Article
信息系统工程, ISSN 1001-2362, 2016, Issue 7, pp. 104 - 104
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 21, pp. 158 - 159
Journal Article
by 王强
现代制造技术与装备, ISSN 1673-5587, 2016, Issue 1, pp. 114 - 115
Journal Article
河南科技, ISSN 1003-5168, 2016, Issue 23, pp. 98 - 99
Journal Article
by 马涛 and 马波 and 杨勇
青海电力, ISSN 1006-8198, 2016, Volume 35, Issue 2, pp. 56 - 58
Journal Article
by 付超
现代制造技术与装备, ISSN 1673-5587, 2016, Issue 6, pp. 106 - 107
Journal Article
现代制造技术与装备, ISSN 1673-5587, 2016, Issue 3, pp. 117 - 119
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 11, pp. 38 - 38
Journal Article
现代制造技术与装备, ISSN 1673-5587, 2016, Issue 5, pp. 71 - 73
Journal Article
热力透平, ISSN 1672-5549, 2016, Volume 45, Issue 3, pp. 207 - 210
Journal Article
风机技术, ISSN 1006-8155, 2016, Volume 58, Issue 3, pp. 94 - 98
Journal Article
冶金动力, ISSN 1006-6764, 2016, Issue 3, pp. 41 - 42
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.