UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
混合学习 (721) 721
混合运算 (180) 180
混合学习模式 (98) 98
混合 (92) 92
学习过程 (75) 75
四则混合运算 (73) 73
教学模式 (63) 63
自主学习 (61) 61
学習 (56) 56
课堂教学 (54) 54
混合学习算法 (46) 46
翻转课堂 (46) 46
学习 (44) 44
在线学习 (42) 42
教学设计 (40) 40
mooc (34) 34
数学教学 (34) 34
spoc (33) 33
モデル (33) 33
学习活动 (33) 33
混合教学 (32) 32
高斯混合模型 (31) 31
大学英语 (30) 30
教学效果 (30) 30
移动学习 (29) 29
计算能力 (28) 28
学习模式 (27) 27
教学改革 (27) 27
机器学习 (27) 27
学生 (25) 25
应用 (25) 25
混合学习理论 (25) 25
learning (23) 23
学习方式 (23) 23
算理 (22) 22
学习态度 (21) 21
理論 (21) 21
信息技术 (20) 20
機械 (20) 20
远程教育 (20) 20
学习能力 (19) 19
小学数学课 (17) 17
微课 (17) 17
教育技术 (17) 17
深度学习 (17) 17
混合教学模式 (17) 17
神经网络 (17) 17
网络学习 (17) 17
教学内容 (16) 16
混合高斯模型 (16) 16
分布 (15) 15
慕课 (15) 15
教师培训 (15) 15
数量关系 (15) 15
混合学习环境 (15) 15
现代教育技术 (15) 15
网络课程 (15) 15
课程设计 (15) 15
学习效率 (14) 14
学習法 (14) 14
機械学習 (14) 14
混合模型 (14) 14
学习方法 (13) 13
教学 (13) 13
数字化学习 (13) 13
模式 (13) 13
模糊神经网络 (13) 13
策略 (13) 13
解题思路 (13) 13
课程标准 (13) 13
运算律 (13) 13
学习兴趣 (12) 12
小学数学 (12) 12
情報 (12) 12
認識 (12) 12
计算机教学 (12) 12
過程 (12) 12
任务驱动 (11) 11
合作学习 (11) 11
学习动机 (11) 11
学习算法 (11) 11
学習理論 (11) 11
思维能力 (11) 11
情報論 (11) 11
教学方法 (11) 11
教师 (11) 11
混合蛙跳算法 (11) 11
网络教学平台 (11) 11
moodle (10) 10
乘法分配律 (10) 10
云计算 (10) 10
利用 (10) 10
学习策略 (10) 10
极限学习机 (10) 10
混合模式 (10) 10
研究 (10) 10
音声 (10) 10
高等教育 (10) 10
mixture (9) 9
ガウス (9) 9
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 10, pp. 123 - 129
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 8, pp. 66 - 73
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 7, pp. 73 - 78
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 11, pp. 65 - 71
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 11, pp. 39 - 44
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 3, pp. 36 - 43
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2018, Issue 1, pp. 35 - 41
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2014, Volume 24, Issue 2, pp. 42 - 48
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 5, pp. 18 - 24
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 12, pp. 141 - 145
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2013, Volume 23, Issue 1, pp. 28 - 31
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2015, Issue 10, pp. 33 - 38
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2013, Issue 8, pp. 8 - 12
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2011, Volume 21, Issue 11, pp. 57 - 61
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2013, Volume 23, Issue 7, pp. 14 - 18
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2013, Issue 7, pp. 96 - 102
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2014, Volume 24, Issue 3, pp. 94 - 99
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2013, Issue 2, pp. 66 - 71
Journal Article
中小学电教:上, ISSN 1671-7503, 2017, Issue 5, pp. 39 - 40
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.