UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
特征 (28225) 28225
特征特性 (9674) 9674
临床特征 (9138) 9138
特征提取 (7890) 7890
地质特征 (7794) 7794
栽培技术 (5866) 5866
形态特征 (5565) 5565
心理特征 (5372) 5372
基本特征 (4136) 4136
艺术特征 (3679) 3679
结构特征 (3534) 3534
审美特征 (3229) 3229
文化特征 (3203) 3203
分布特征 (3156) 3156
性格特征 (2982) 2982
个性特征 (2946) 2946
地球化学特征 (2754) 2754
science & technology (2691) 2691
特征分析 (2484) 2484
人格特征 (2352) 2352
中国 (2300) 2300
流行特征 (2160) 2160
气候特征 (2130) 2130
选育 (2106) 2106
美学特征 (2102) 2102
特征选择 (2076) 2076
时代特征 (2030) 2030
本质特征 (1927) 1927
支持向量机 (1749) 1749
特征和 (1698) 1698
变化特征 (1685) 1685
病理特征 (1633) 1633
年龄特征 (1629) 1629
矿床成因 (1576) 1576
栽培要点 (1554) 1554
储层特征 (1545) 1545
行为特征 (1492) 1492
产量表现 (1478) 1478
影响因素 (1420) 1420
分析 (1358) 1358
应用 (1321) 1321
诊断 (1310) 1310
内涵 (1309) 1309
找矿标志 (1262) 1262
成因 (1260) 1260
流行病学特征 (1250) 1250
语义特征 (1243) 1243
构造特征 (1230) 1230
physical sciences (1226) 1226
临床病理特征 (1202) 1202
特征向量 (1193) 1193
治疗 (1189) 1189
沉积特征 (1184) 1184
学生 (1149) 1149
主要特征 (1117) 1117
文体特征 (1115) 1115
人脸识别 (1113) 1113
故障诊断 (1111) 1111
生物学特征 (1110) 1110
特征参数 (1090) 1090
防治 (1086) 1086
大学生 (1081) 1081
对策 (1033) 1033
找矿方向 (1013) 1013
预后 (970) 970
特性 (949) 949
纹理特征 (928) 928
风格特征 (926) 926
阶段性特征 (917) 917
语言特征 (890) 890
新品种 (883) 883
时空特征 (868) 868
technology (855) 855
儿童 (851) 851
分类 (846) 846
技术特征 (835) 835
图像处理 (828) 828
小波变换 (825) 825
污染特征 (803) 803
生物学特性 (794) 794
神经网络 (793) 793
地域特征 (792) 792
个性心理特征 (754) 754
特征匹配 (742) 742
发展趋势 (729) 729
矿床地质特征 (719) 719
特征点 (714) 714
模式识别 (708) 708
影响 (705) 705
教师 (703) 703
life sciences & biomedicine (701) 701
课堂教学 (698) 698
空间特征 (697) 697
流行病学 (692) 692
高产栽培技术 (690) 690
临床表现 (676) 676
功能 (672) 672
概念 (672) 672
法律特征 (671) 671
analysis (662) 662
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代电子技术, ISSN 1004-373X, 2017, Volume 40, Issue 7, pp. 127 - 134
Journal Article
数学大世界:下旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 2, pp. 42 - 43
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 12, pp. 19 - 25
Journal Article
by 吴赛
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2017, Volume 18, Issue 2, pp. 29 - 30
Journal Article
现代医院, ISSN 1671-332X, 2017, Volume 17, Issue 3, pp. 364 - 369
Journal Article
信息记录材料, ISSN 1009-5624, 2017, Volume 18, Issue 2, pp. 88 - 89
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 12, pp. 97 - 100
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2013, Issue 5, pp. 8 - 14
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2018, Issue 1, pp. 83 - 90
Journal Article
Qinghai shi fan da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue ban, ISSN 1000-5102, 2016, Volume 38, Issue 6, pp. 121 - 127
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 11, pp. 13 - 19
Journal Article
Dìzhìxué bào, ISSN 0001-5717, 2017, Volume 91, Issue 2, pp. 411 - 420
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2017, Issue 8, pp. 81 - 85
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2017, Volume 39, Issue 8, pp. 86 - 94
Journal Article
by 程浩原 and 艾芊 and 高扬 and 贺兴 and 吕天光
全球能源互联网, ISSN 2096-5125, 2019, Volume 2, Issue 5, pp. 466 - 475
Journal Article
Ssu-ch'uan ta hsüeh hsüeh pao. Tzu jan k'o hsüeh, ISSN 0490-6756, 2018, Volume 55, Issue 1, pp. 67 - 72
Journal Article
教师教育研究, ISSN 1672-5905, 2017, Volume 29, Issue 1, pp. 56 - 62
Journal Article
中国当代医药, ISSN 1674-4721, 2017, Volume 24, Issue 7, pp. 166 - 169
Journal Article
地域研究与开发, ISSN 1003-2363, 2017, Volume 36, Issue 2, pp. 24 - 28
Journal Article
教师教育研究, ISSN 1672-5905, 2017, Volume 29, Issue 1, pp. 79 - 86
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.