UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
生成 (92) 92
课堂教学 (92) 92
生成能力 (87) 87
动态生成 (85) 85
能力生成 (64) 64
语言能力 (60) 60
学生 (52) 52
能力 (50) 50
课堂生成 (43) 43
生成性 (39) 39
生成模式 (39) 39
教师 (36) 36
思维能力 (34) 34
生成性教学 (31) 31
生成过程 (30) 30
生成性资源 (29) 29
教学过程 (28) 28
创新能力 (26) 26
学习过程 (26) 26
乔姆斯基 (24) 24
课堂 (24) 24
生成语法 (23) 23
预设 (23) 23
学习能力 (22) 22
战斗力生成模式 (22) 22
信息系统 (21) 21
数学课堂 (21) 21
能力的培养 (21) 21
语文教学 (21) 21
转换生成语法 (21) 21
生成资源 (20) 20
引导学生 (19) 19
预设与生成 (19) 19
作战能力 (17) 17
有效生成 (17) 17
知识生成 (17) 17
实践能力 (16) 16
教学资源 (16) 16
解决问题的能力 (16) 16
培养 (15) 15
教学策略 (15) 15
新课程改革 (15) 15
合作能力 (14) 14
数学教学 (14) 14
学习兴趣 (13) 13
教学实践 (13) 13
教学效果 (13) 13
语文课堂 (13) 13
利用 (12) 12
教学活动 (12) 12
课堂教学过程 (12) 12
初中 (11) 11
动员能力 (11) 11
学习方式 (11) 11
小学 (11) 11
生成机理 (11) 11
自主学习 (11) 11
阅读能力 (11) 11
写作能力 (10) 10
外语教学 (10) 10
探究能力 (10) 10
教学内容 (10) 10
数学课堂教学 (10) 10
生成机制 (10) 10
自主学习能力 (10) 10
语文教师 (10) 10
语言技能 (10) 10
课堂活动 (10) 10
国防和军队建设 (9) 9
教学情境 (9) 9
教学能力 (9) 9
教育 (9) 9
新课程标准 (9) 9
模式转变 (9) 9
生成策略 (9) 9
精彩生成 (9) 9
血管生成 (9) 9
认知能力 (9) 9
语文课程标准 (9) 9
语言知识 (9) 9
创新精神 (8) 8
反思 (8) 8
国防动员建设 (8) 8
学习 (8) 8
学生思维 (8) 8
心理语言学 (8) 8
数学知识 (8) 8
新课程 (8) 8
普遍语法 (8) 8
有效教学 (8) 8
理解能力 (8) 8
生成教学 (8) 8
知识与能力 (8) 8
社会语言学 (8) 8
能力建设 (8) 8
能力素质 (8) 8
语言学家 (8) 8
高中数学 (8) 8
交际能力 (7) 7
保障能力 (7) 7
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


语文教学通讯:小学(C), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 2, pp. 80 - 80
Journal Article
洛阳师范学院学报, ISSN 1009-4970, 2014, Volume 33, Issue 8, pp. 104 - 108
Journal Article
当代教育家, ISSN 2095-3526, 2017, Issue 4, pp. 6 - 9
Journal Article
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 1, pp. 67 - 67
Journal Article
中国校外教育:下旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 10, pp. 73 - 74
Journal Article
当代教育理论与实践, ISSN 1674-5884, 2016, Volume 8, Issue 2, pp. 4 - 7
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2014, Issue 12, pp. 47 - 48
Journal Article
大学教育, ISSN 2095-3437, 2015, Issue 5, pp. 7 - 8
Journal Article
云南师范大学学报:哲学社会科学版, ISSN 1000-5110, 2015, Volume 47, Issue 1, pp. 75 - 81
Journal Article
中学地理教学参考, ISSN 1002-2163, 2014, Issue 4X, pp. 1 - 1
Journal Article
by 高慧
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2015, Issue 15, pp. 82 - 82
Journal Article
思想理论教育, ISSN 1007-192X, 2013, Issue 14, pp. 38 - 42
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2013, Issue 15, pp. 177 - 178
Journal Article
by 那日松 and 刘青 and 陈永朝 and 朱磊
中国科技术语, ISSN 1673-8578, 2011, Volume 13, Issue 6, pp. 7 - 9
Journal Article
中学政治教学参考:上旬, ISSN 1002-2147, 2014, Issue 11, pp. 32 - 33
Journal Article
by 闫丽
领导科学, ISSN 1003-2606, 2012, Issue 2, pp. 42 - 43
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2011, Issue 9S, pp. 75 - 75
Journal Article
课外语文:下, ISSN 1672-0490, 2017, Issue 4, pp. 18 - 18
Journal Article
by 曹静
青春岁月, ISSN 1007-5070, 2017, Issue 23, pp. 143 - 143
Journal Article
第九届中文教学现代化国际研讨会, 07/2014
Conference Proceeding
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.