UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
电子白板 (3175) 3175
交互式电子白板 (1672) 1672
课堂教学 (651) 651
应用 (531) 531
信息技术 (381) 381
交互式 (298) 298
小学数学 (190) 190
数学教学 (170) 170
语文教学 (159) 159
教学效果 (140) 140
教学 (128) 128
高效课堂 (125) 125
课堂 (120) 120
小学 (119) 119
学习过程 (111) 111
多媒体技术 (108) 108
数学课堂 (108) 108
多媒体教学 (105) 105
英语教学 (101) 101
现代教育技术 (98) 98
小学语文 (94) 94
多媒体 (92) 92
学生 (91) 91
学习兴趣 (90) 90
教学手段 (90) 90
巧用 (89) 89
利用 (84) 84
优化 (81) 81
优势 (80) 80
自主学习 (79) 79
教学模式 (77) 77
教学情境 (75) 75
数学课堂教学 (70) 70
运用 (70) 70
教学活动 (68) 68
小学数学教学 (67) 67
教学设计 (66) 66
语文课堂 (66) 66
初中数学 (65) 65
小学英语 (65) 65
班班通 (65) 65
交互 (64) 64
教学资源 (64) 64
资源库 (64) 64
多媒体课件 (63) 63
师生互动 (61) 61
幼儿园 (61) 61
数学 (60) 60
教学内容 (59) 59
生生互动 (58) 58
语文 (58) 58
教学过程 (57) 57
初中 (54) 54
课堂教学效率 (54) 54
教师 (53) 53
互动 (52) 52
现代信息技术 (52) 52
教学媒体 (51) 51
教学工具 (51) 51
小学语文教学 (50) 50
教学效率 (50) 50
教育信息化 (49) 49
交互功能 (46) 46
小学英语教学 (46) 46
教学方式 (45) 45
功能 (44) 44
教育技术 (44) 44
计算机 (44) 44
辅助教学 (44) 44
教学策略 (43) 43
英语课堂 (43) 43
教学设备 (42) 42
整合 (42) 42
教学实践 (41) 41
教学应用 (41) 41
教学方法 (41) 41
交互电子白板 (40) 40
兴趣 (40) 40
课堂效率 (40) 40
交互白板 (39) 39
教学质量 (39) 39
语文课堂教学 (39) 39
课堂气氛 (39) 39
技术 (38) 38
有效应用 (38) 38
教学互动 (37) 37
物理教学 (37) 37
初中英语 (36) 36
教学环境 (36) 36
教学系统 (36) 36
新课程改革 (36) 36
作用 (35) 35
学习活动 (34) 34
演绎 (34) 34
美术教学 (34) 34
互动教学 (33) 33
教学改革 (33) 33
有效性 (33) 33
黑板 (33) 33
有效运用 (32) 32
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2018, Issue 4, pp. 36 - 36
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 16, p. 142
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 12, pp. 79 - 80
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 10, pp. 118 - 118
Journal Article
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 11, pp. 25 - 26
Journal Article
数学大世界:中旬, ISSN 1009-5608, 2018, Issue 1, pp. 9 - 9
Journal Article
数学大世界, ISSN 1009-5608, 2016, Issue 6, p. 7
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 5, pp. 116 - 117
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 22, pp. 128 - 128
Journal Article
宁夏教育, ISSN 1002-4050, 2017, Issue 4, pp. 57 - 58
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2017, Issue 2, pp. 56 - 58
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 22, pp. 91 - 91
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 22, pp. 155 - 156
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 9, pp. 44 - 45
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 7, pp. 66 - 67
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 1, pp. 37 - 37
Journal Article
by 陈霞
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 3, pp. 12 - 12
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2015, Issue 10, pp. 47 - 47
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2015, Issue 11, pp. 140 - 141
Journal Article
江苏教育:中学教学, ISSN 1005-6009, 2015, Issue 6, pp. 33 - 34
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.