UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
知识内化 (819) 819
内化 (144) 144
课堂教学 (137) 137
学习过程 (120) 120
自主学习 (71) 71
学生 (66) 66
教学效果 (61) 61
数学教学 (52) 52
教学过程 (48) 48
认知结构 (45) 45
内化过程 (42) 42
翻转课堂 (38) 38
学习活动 (37) 37
思维能力 (33) 33
知识结构 (33) 33
教师 (30) 30
课堂模式 (29) 29
思维过程 (28) 28
新课程 (27) 27
知识 (26) 26
语言知识 (26) 26
知识传授 (25) 25
教学活动 (24) 24
信息技术 (23) 23
内化知识 (23) 23
教学方法 (23) 23
复习课 (22) 22
学习方式 (22) 22
学习能力 (21) 21
学习方法 (20) 20
教学情境 (20) 20
课程标准 (20) 20
教学内容 (19) 19
新课程改革 (19) 19
课堂 (19) 19
小组讨论 (18) 18
教学模式 (18) 18
最近发展区 (18) 18
问题解决 (18) 18
阅读教学 (18) 18
合作探究 (17) 17
操作活动 (17) 17
教学视频 (17) 17
数学知识 (17) 17
解题能力 (17) 17
堂课 (16) 16
学习效果 (16) 16
知识的理解 (16) 16
解题方法 (16) 16
变式 (14) 14
小学 (13) 13
思想品德 (13) 13
生生互动 (13) 13
算理 (13) 13
解题思路 (13) 13
学习小组 (12) 12
引导学生 (12) 12
情境创设 (12) 12
教学手段 (12) 12
教学策略 (12) 12
知识体系 (12) 12
解题技巧 (12) 12
语文教学 (12) 12
语言表达能力 (12) 12
课后作业 (12) 12
课型 (12) 12
课堂气氛 (12) 12
道德内化 (12) 12
个体差异 (11) 11
主体性 (11) 11
内化语言 (11) 11
培养 (11) 11
导学 (11) 11
教学任务 (11) 11
教学实践 (11) 11
素质教育 (11) 11
语言运用 (11) 11
专业知识 (10) 10
情境教学 (10) 10
情感态度 (10) 10
教学改革 (10) 10
主干知识 (9) 9
学习态度 (9) 9
学习效率 (9) 9
学生思维 (9) 9
学生知识 (9) 9
教育内容 (9) 9
数学实践活动 (9) 9
数学素养 (9) 9
数学能力 (9) 9
数量关系 (9) 9
文化知识 (9) 9
智力因素 (9) 9
认知发展水平 (9) 9
语言文字 (9) 9
课堂时间 (9) 9
大学英语教学 (8) 8
学习 (8) 8
学习数学 (8) 8
思维方法 (8) 8
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张斌
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 3, pp. 79 - 79
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 22, pp. 42 - 44
Journal Article
by 王灿
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 11, p. 108
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 3, p. 143
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2017, Issue 3, pp. 143 - 143
Journal Article
by 韩秋枫 and 李瑛 and 吕洁
计算机工程与科学, ISSN 1007-130X, 2016, Volume 38, Issue z1, pp. 204 - 207
Journal Article
黑龙江教育学院学报, ISSN 1001-7836, 2016, Volume 35, Issue 7, pp. 42 - 44
Journal Article
by 耿娜
海外英语, ISSN 1009-5039, 2016, Issue 14, pp. 46 - 47
Journal Article
by 张颖
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 30, pp. 103 - 104
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2017, Volume 30, Issue 2, pp. 177 - 178
Journal Article
软件导刊.教育技术, ISSN 1672-7800, 2017, Volume 16, Issue 1, pp. 7 - 9
Journal Article
by 王琳
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 3, pp. 46 - 47
Journal Article
by 陈丽
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 50, pp. 128 - 129
Journal Article
小学教学参考:数学版, ISSN 1007-9068, 2017, Issue 10, pp. 12 - 14
Journal Article
by 朱莹
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 2, pp. 50 - 52
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2015, Issue 9, pp. 96 - 96
Journal Article
兰州教育学院学报, ISSN 1008-5823, 2016, Volume 32, Issue 2, pp. 107 - 109
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 3, pp. 270 - 271
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 1, pp. 364 - 365
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 18, pp. 14 - 14
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.