UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
知识点 (8904) 8904
学生 (1298) 1298
高考 (732) 732
同学 (462) 462
中考 (408) 408
学习 (397) 397
教师 (397) 397
初中 (350) 350
课堂教学 (334) 334
高中 (331) 331
高中数学 (323) 323
基础知识 (320) 320
应用 (308) 308
考点 (266) 266
解题方法 (256) 256
高考试题 (248) 248
数学 (239) 239
教学过程 (233) 233
复习 (220) 220
初中数学 (211) 211
教学 (209) 209
教学内容 (207) 207
英语 (207) 207
数学教学 (191) 191
教学效果 (186) 186
教学方法 (184) 184
老师 (183) 183
引导学生 (180) 180
解题思路 (177) 177
数学知识 (176) 176
学习过程 (175) 175
教材 (174) 174
复习课 (165) 165
易错点 (163) 163
基本知识点 (162) 162
归纳 (160) 160
教学实践 (160) 160
高考题 (158) 158
选择题 (155) 155
知识体系 (151) 151
高中物理 (147) 147
专题复习 (146) 146
知识结构 (146) 146
课堂 (146) 146
数学知识点 (145) 145
语文教学 (145) 145
考试大纲 (143) 143
语言点 (143) 143
考试 (134) 134
中考试题 (133) 133
高中化学 (130) 130
学习方法 (124) 124
例析 (123) 123
融会贯通 (119) 119
试题 (117) 117
学习兴趣 (115) 115
教学设计 (113) 113
练习题 (110) 110
高三 (110) 110
高考命题 (108) 108
兴趣点 (107) 107
教学大纲 (106) 106
物理 (106) 106
知识网络 (106) 106
语言知识点 (106) 106
思维能力 (103) 103
化学 (102) 102
填空题 (102) 102
教学目标 (102) 102
初中化学 (101) 101
新课标 (101) 101
数学学习 (100) 100
数学思想方法 (100) 100
考生 (100) 100
小学 (99) 99
解法 (99) 99
解题能力 (98) 98
复习方法 (95) 95
教学质量 (95) 95
培养 (94) 94
题型 (94) 94
语言知识 (93) 93
语文 (92) 92
中学 (91) 91
中考题 (89) 89
解题 (89) 89
小学数学 (88) 88
文章 (88) 88
解析 (86) 86
课本 (85) 85
中学化学 (84) 84
函数 (84) 84
解读 (84) 84
中学数学 (82) 82
三角函数 (81) 81
不等式 (81) 81
中学生 (81) 81
数学思想 (81) 81
解析几何 (81) 81
人教版 (79) 79
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2015, Issue 8, pp. 92 - 98
Journal Article
by 姚岚
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2018, Volume 25, Issue 1, pp. 64 - 65
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2012, Volume 22, Issue 11, pp. 111 - 116
Journal Article
数学大世界:教师适用, ISSN 1009-5608, 2011, Issue 2, pp. 22 - 22
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2014, Issue 6, pp. 94 - 100
Journal Article
by 高俊 and 高伟
福建电脑, ISSN 1673-2782, 2017, Volume 33, Issue 6, pp. 163 - 164
Journal Article
小学生学习指导:高年级, ISSN 1005-5134, 2017, Issue 1, pp. 22 - 23
Journal Article
初中生世界:九年级, ISSN 1005-8826, 2018, Issue 1, pp. 48 - 49
Journal Article
中学生英语, ISSN 1003-6822, 2018, Issue 4, pp. 122 - 122
Journal Article
方圆, ISSN 1674-5396, 2016, Issue 23, pp. 58 - 59
Journal Article
小学生:教学实践, ISSN 1003-8795, 2016, Issue 9, p. 65
Journal Article
by 丁翎
初中生世界:初中教学研究, ISSN 1005-8826, 2017, Issue 2, pp. 58 - 59
Journal Article
by 刘泽
考试与评价(英语高一专刊), ISSN 1009-6027, 2017, Issue 9, pp. 21 - 21
Journal Article
学周刊, ISSN 1673-9132, 2017, Volume 16, Issue 16, pp. 102 - 104
Journal Article
科教导刊(电子版), ISSN 1674-6813, 2017, Issue 18, pp. 171 - 171
Journal Article
科教导刊(电子版), ISSN 1674-6813, 2017, Issue 17, pp. 170 - 170
Journal Article
by 陈卓
试题与研究:教学论坛, ISSN 1673-1301, 2017, Issue 11, pp. 30 - 30
Journal Article
明日风尚, ISSN 1673-8365, 2017, Issue 22, pp. 196 - 196
Journal Article
Qinghai jiao yu, ISSN 0529-3502, 2017, Issue 9, pp. 20 - 20
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2015, Issue 23, pp. 77 - 77
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.