UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
论述 (74) 74
研究 (16) 16
研究论述 (14) 14
专题论述 (13) 13
研究成果 (13) 13
分析论述 (11) 11
研究方法 (7) 7
作者 (6) 6
分析 (6) 6
文化研究 (6) 6
重要论述 (6) 6
学术研究 (5) 5
教育论述 (5) 5
論述 (5) 5
论述方式 (5) 5
论述题 (5) 5
马克思主义 (5) 5
tssci (4) 4
中国 (4) 4
体育之研究 (4) 4
出版社 (4) 4
分析研究 (4) 4
历史研究 (4) 4
文章 (4) 4
比较研究 (4) 4
毛泽东 (4) 4
调查研究 (4) 4
事业单位 (3) 3
周恩来 (3) 3
恩格斯 (3) 3
教育出版社 (3) 3
教育理论 (3) 3
文献综述 (3) 3
新成果 (3) 3
日本 (3) 3
白寿彝 (3) 3
研究对象 (3) 3
研究综述 (3) 3
社会科学研究 (3) 3
系统研究 (3) 3
综合论述 (3) 3
论述方法 (3) 3
论述角度 (3) 3
问题 (3) 3
高校 (3) 3
scopus (2) 2
timss (2) 2
一本 (2) 2
上三旗 (2) 2
上海人民出版社 (2) 2
上海市 (2) 2
下五旗 (2) 2
专业化 (2) 2
专家学者 (2) 2
世界现代史 (2) 2
中共党史研究 (2) 2
中国人民大学 (2) 2
中国古代 (2) 2
中国史研究 (2) 2
中国当代 (2) 2
体育思想 (2) 2
八旗制度 (2) 2
具体论述 (2) 2
内部控制 (2) 2
出版 (2) 2
北京大学 (2) 2
华东地区 (2) 2
名词 (2) 2
哲学智慧 (2) 2
哲学研究 (2) 2
基础理论研究 (2) 2
孔子 (2) 2
学习 (2) 2
学术范式 (2) 2
学校体育 (2) 2
实践 (2) 2
思想研究 (2) 2
指导意义 (2) 2
政治经济学 (2) 2
教育 (2) 2
教育实践 (2) 2
教育工作者 (2) 2
教育思想 (2) 2
教育思想研究 (2) 2
教育科学研究 (2) 2
核心价值观 (2) 2
概论 (2) 2
毛泽东同志 (2) 2
毛泽东文艺思想 (2) 2
民族共同体 (2) 2
法学研究 (2) 2
法律思想史 (2) 2
理科 (2) 2
理论与实践 (2) 2
理论体系 (2) 2
理论研究 (2) 2
相关论述 (2) 2
研究中心 (2) 2
研究性学习 (2) 2
研究方向 (2) 2
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


科技创新与应用, ISSN 2095-2945, 2018, Issue 3, pp. 151 - 152
Journal Article
Magazine Article
Journal Article
by 郭琴
基础教育研究, ISSN 1002-3275, 2017, Issue 18, pp. 6 - 8
Journal Article
Shi xue yue kan, ISSN 0583-0214, 2017, Issue 8, pp. 19 - 22
Journal Article
中国乡镇企业会计, ISSN 1004-8480, 2017, Issue 12, pp. 216 - 217
Journal Article
中国乡镇企业会计, ISSN 1004-8480, 2017, Issue 7, pp. 223 - 224
Journal Article
畜牧兽医科技信息, ISSN 1671-6027, 2017, Issue 7, p. 61
Journal Article
Zhong xi yi jie he xin nao xue guan bing za zhi, ISSN 1672-1349, 2017, Volume 15, Issue 21, pp. 2716 - 2720
Journal Article
黑龙江交通科技, ISSN 1008-3383, 2017, Volume 40, Issue 12, pp. 204 - 206
Journal Article
资源信息与工程, ISSN 2096-2339, 2017, Volume 32, Issue 4, pp. 101 - 102
Journal Article
黑龙江科技信息, ISSN 1673-1328, 2017, Issue 9, p. 17
Journal Article
明日风尚, ISSN 1673-8365, 2017, Issue 1, p. 38
Journal Article
by 王帅
消防界, ISSN 2096-0735, 2017, Issue 2, pp. 37 - 37
Journal Article
by 黄潇航 and 陈志 and 陈欢 and 李元凯
畜牧兽医科技信息, ISSN 1671-6027, 2017, Issue 12, pp. 8 - 9
Journal Article
中国学校体育, ISSN 1004-7662, 2017, Issue 12, pp. 18 - 19
Journal Article
Nei Mung-gu Zhong yi yao, ISSN 1006-0979, 2017, Volume 36, Issue 12, p. 104
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 2, pp. 209 - 211
Journal Article
Magazine Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.