UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
立意 (2591) 2591
能力立意 (845) 845
审题立意 (692) 692
材料作文 (490) 490
高考 (445) 445
文章 (391) 391
话题作文 (349) 349
语文 (321) 321
文章立意 (317) 317
作文教学 (298) 298
作文立意 (288) 288
作文 (278) 278
立意新颖 (278) 278
审题 (276) 276
高考作文 (276) 276
选材 (258) 258
学生 (232) 232
考场作文 (191) 191
考生 (180) 180
立意深刻 (173) 173
中考 (171) 171
写作 (157) 157
中学 (146) 146
命题作文 (146) 146
高考试题 (142) 142
构思 (139) 139
文体 (123) 123
知识立意 (117) 117
学生作文 (113) 113
创新 (112) 112
材料 (110) 110
高考命题 (104) 104
议论文 (103) 103
中考作文 (100) 100
高中 (100) 100
作文指导 (99) 99
语文教学 (99) 99
作文题 (97) 97
写作指导 (96) 96
作文训练 (90) 90
作文命题 (87) 87
命题立意 (86) 86
同学 (84) 84
基础知识 (82) 82
阅卷老师 (80) 80
谋篇布局 (79) 79
语言 (71) 71
命题形式 (69) 69
记叙文 (68) 68
命题者 (67) 67
立意角度 (64) 64
发散思维 (63) 63
2010年 (62) 62
结构 (62) 62
高考作文题 (62) 62
立意构思 (59) 59
老师 (59) 59
意 (58) 58
作文审题 (57) 57
引导学生 (56) 56
新材料作文 (55) 55
立意创新 (55) 55
命题 (54) 54
技巧 (54) 54
逆向思维 (54) 54
作文题目 (53) 53
思维能力 (53) 53
教学立意 (53) 53
初中 (52) 52
全国卷 (51) 51
反向立意 (51) 51
培养 (51) 51
教学设计 (51) 51
新课标 (49) 49
语言表达 (49) 49
升格 (48) 48
教学 (48) 48
教师 (48) 48
立意方法 (48) 48
中学生 (47) 47
能力 (47) 47
新材料 (46) 46
课程标准 (46) 46
思维训练 (45) 45
素质教育 (45) 45
考试说明 (45) 45
自拟题目 (45) 45
教学实践 (44) 44
议论文写作 (44) 44
阅读 (44) 44
题意 (44) 44
素材 (43) 43
试题 (43) 43
高考语文 (43) 43
以意为主 (41) 41
数学 (41) 41
评析 (41) 41
高分 (41) 41
高考题 (41) 41
作文写作 (40) 40
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


天工, ISSN 2095-7556, 2017, Issue 1, pp. 57 - 57
Journal Article
写作:上, ISSN 1002-7343, 2017, Issue 11, pp. 66 - 66
Journal Article
by 彭丹
写作:上, ISSN 1002-7343, 2017, Issue 11, pp. 58 - 61
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 36, pp. 221 - 221
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 10, pp. 4 - 4
Journal Article
中学政治教学参考:上旬, ISSN 1002-2147, 2016, Issue 1, pp. 56 - 57
Journal Article
湖南中学物理, ISSN 1673-1875, 2016, Issue 9, pp. 79 - 81
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 18, pp. 43 - 43
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 7, pp. 35 - 35
Journal Article
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 3, pp. 110 - 110
Journal Article
by 靳亮
职业技术, ISSN 1672-0601, 2016, Volume 15, Issue 4, pp. 93 - 94
Journal Article
语文教学通讯:高中(A), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 11, pp. 60 - 61
Journal Article
by 宋军
写作:高级版, ISSN 1002-7343, 2016, Issue 4, pp. 23 - 26
Journal Article
数学教学通讯, ISSN 1001-8875, 2016, Issue 15, pp. 56 - 58
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2016, Issue 53, p. 50
Journal Article
初中生必读, ISSN 1005-6130, 2016, Issue 11, pp. 19 - 21
Journal Article
数学教育学报, ISSN 1004-9894, 2013, Volume 22, Issue 1, pp. 74 - 76
Journal Article
by 刘群
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2017, Issue 9, pp. 32 - 32
Journal Article
by 徐飞
中学语文教学参考, ISSN 1002-2155, 2017, Issue 12, pp. 9 - 12
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 35, pp. 76 - 77
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.