UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
经济发展 (6994) 6994
中国 (5668) 5668
市场 (5238) 5238
市场竞争 (4225) 4225
市场机制 (4187) 4187
经济增长 (3717) 3717
经济体制改革 (3651) 3651
中国经济 (3329) 3329
房地产市场 (3113) 3113
资本市场 (2972) 2972
国际市场 (2877) 2877
市场调节 (2852) 2852
经济 (2400) 2400
金融市场 (2206) 2206
世界经济 (2012) 2012
经济全球化 (1917) 1917
社会主义市场经济体制 (1885) 1885
市场需求 (1853) 1853
金融危机 (1790) 1790
企业 (1780) 1780
计划经济 (1722) 1722
全球经济 (1599) 1599
劳动力市场 (1594) 1594
社会主义市场 (1568) 1568
市场经济 (1446) 1446
农村经济 (1401) 1401
市场主体 (1382) 1382
社会主义市场经济 (1363) 1363
股票市场 (1362) 1362
市场经济体制 (1320) 1320
经济形势 (1319) 1319
经济运行 (1312) 1312
宏观经济 (1287) 1287
证券市场 (1246) 1246
计划经济体制 (1183) 1183
国民经济 (1178) 1178
经济危机 (1173) 1173
国有企业 (1151) 1151
货币政策 (1092) 1092
经济活动 (1076) 1076
实体经济 (1057) 1057
中国市场 (1047) 1047
资源配置 (1032) 1032
市场环境 (1019) 1019
改革开放 (978) 978
商品经济 (976) 976
市場 (953) 953
国内市场 (938) 938
市场分析 (911) 911
经济改革 (906) 906
市场竞争力 (897) 897
社会经济 (886) 886
经济社会发展 (852) 852
経済 (846) 846
市场营销 (845) 845
宏观调控 (832) 832
外向型经济 (789) 789
社会主义经济 (783) 783
美国经济 (775) 775
旅游市场 (756) 756
市场发展 (752) 752
经济环境 (751) 751
产业结构 (738) 738
旅游经济 (713) 713
区域经济 (712) 712
经济复苏 (707) 707
市场体系 (698) 698
价值规律 (688) 688
中央银行 (686) 686
金融机构 (676) 676
美国 (670) 670
国际金融市场 (663) 663
中小企业 (658) 658
计划调节 (657) 657
经济效益 (646) 646
资金市场 (643) 643
规模经济 (640) 640
计划与市场 (638) 638
发展中国家 (629) 629
房地产业 (629) 629
消费者 (622) 622
市场价格 (614) 614
展望 (612) 612
可持续发展 (608) 608
农村市场 (599) 599
旅游业 (594) 594
中国企业 (592) 592
生产要素 (579) 579
通货膨胀 (575) 575
经济结构 (572) 572
上市公司 (562) 562
经济体制 (562) 562
经济条件下 (560) 560
知识经济 (559) 559
消费市场 (553) 553
政府 (546) 546
经济生活 (536) 536
市场经济条件 (531) 531
全球经济一体化 (525) 525
经济运行机制 (523) 523
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 王兰
Zhongguo jin rong = Zhongguo jinrong, ISSN 0578-1485, 1951, Issue 3, pp. 8 - 9
Journal Article
Zhongguo jin rong = Zhongguo jinrong, ISSN 0578-1485, 1952, Issue 10, pp. 2 - 2
Journal Article
Kikan riron-keizaigaku, ISSN 0557-109X, 1955, Volume 6, Issue 1-2, pp. 46 - 54
Journal Article
Journal Article
Kikan riron-keizaigaku, ISSN 0557-109X, 1956, Volume 6, Issue 3-4, pp. 134 - 141_1
Journal Article
社會科學研究, ISSN 0387-3307, 05/1956, Volume 7, pp. 1 - 21
Journal Article
神戸大學經濟學研究年報, ISSN 0286-3340, 1957, Volume 4, pp. 159 - 209
Journal Article
Journal Article
国際経済, ISSN 0387-3943, 1957, Volume 1957, Issue 9, pp. 110 - 123
Journal Article
Ajia kenkyū (Ajia Seikei Gakkai), ISSN 0044-9237, 1958, Volume 4, Issue 3, pp. 17 - 40
Journal Article
Jingji yanjiu, ISSN 0577-9154, 1958, Issue 4, pp. 50 - 61
Journal Article
Journal Article
Journal Article
林業経済, ISSN 0388-8614, 1958, Volume 11, Issue 12, pp. 20 - 34
Journal Article
Xue shu yan jiu, ISSN 1000-7326, 1959, Issue 5, pp. 22 - 22
Journal Article
林業経済, ISSN 0388-8614, 1959, Volume 12, Issue 3, pp. 32 - 37
Journal Article
土地制度史学, ISSN 0493-3567, 1959, Volume 1, Issue 3, pp. 77 - 78
Journal Article
國民經濟雜誌, ISSN 0387-3129, 07/1959, Volume 100, pp. 21 - 37
Journal Article
林業經濟, ISSN 0388-8614, 01/1960, Volume 13, pp. 17 - 20, 24
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.