UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
影响 (3400) 3400
影响因素 (1788) 1788
经济影响 (1322) 1322
经济发展 (1260) 1260
负面影响 (890) 890
经济增长 (820) 820
中国 (801) 801
经济 (670) 670
影响力 (589) 589
中国经济 (513) 513
因素影响 (500) 500
对策 (500) 500
影響 (437) 437
不利影响 (418) 418
社会影响 (361) 361
経済 (350) 350
经济全球化 (350) 350
环境影响 (345) 345
金融危机 (343) 343
世界经济 (338) 338
区域经济 (334) 334
直接影响 (333) 333
国际影响力 (269) 269
社会经济 (235) 235
国际金融危机 (206) 206
知识经济 (204) 204
经济社会发展 (199) 199
宏观经济 (194) 194
农村经济 (190) 190
经济损失 (190) 190
发展 (170) 170
分析 (161) 161
经济社会 (161) 161
影响分析 (158) 158
美国 (156) 156
国民经济 (153) 153
社会 (149) 149
企业 (145) 145
可持续发展 (145) 145
全球经济 (142) 142
消极影响 (140) 140
经济运行 (139) 139
经济危机 (138) 138
日本 (133) 133
低碳经济 (131) 131
环境影响评价 (131) 131
不良影响 (130) 130
发展中国家 (128) 128
实体经济 (127) 127
经济体制改革 (127) 127
改革开放 (126) 126
严重影响 (125) 125
宏观经济影响 (122) 122
经济形势 (119) 119
循环经济 (115) 115
经济影响力 (115) 115
社会经济发展 (113) 113
社会经济影响 (113) 113
经济活动 (111) 111
网络经济 (110) 110
产业结构 (105) 105
货币政策 (105) 105
问题 (104) 104
积极影响 (103) 103
社会影响力 (102) 102
重大影响 (101) 101
实证分析 (99) 99
世界 (97) 97
经济环境 (97) 97
wto (96) 96
美国经济 (96) 96
人民币升值 (91) 91
思想影响 (90) 90
经济建设 (90) 90
国际贸易 (89) 89
影响机制 (88) 88
人民币 (87) 87
农业经济 (87) 87
政策 (85) 85
通货膨胀 (84) 84
经济后果 (82) 82
经济增速 (82) 82
中小企业 (81) 81
社会发展 (81) 81
电子商务 (80) 80
经济实力 (79) 79
经济结构 (79) 79
品牌影响力 (77) 77
对外贸易 (77) 77
措施 (77) 77
经济政策 (77) 77
研究 (76) 76
政治影响 (75) 75
现状 (75) 75
外商直接投资 (74) 74
政治 (74) 74
相互影响 (74) 74
地域 (73) 73
经济衰退 (72) 72
2010年 (71) 71
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张磊
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 8, pp. 85 - 85
Journal Article
by 李邢
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 35, pp. 264 - 265
Journal Article
经济研究参考, ISSN 2095-3151, 2017, Issue 40, pp. 34 - 50
Journal Article
by 赵君
生态经济, ISSN 1671-4407, 2014, Volume 30, Issue 3, pp. 76 - 79
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 14, pp. 115 - 116
Journal Article
by 梁丽
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 36, pp. 197 - 198
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2017, Issue 16, pp. 141 - 143
Journal Article
生态经济, ISSN 1671-4407, 2017, Volume 33, Issue 8, pp. 201 - 204
Journal Article
by 王璐
对外经贸, ISSN 2095-3283, 2017, Issue 8, pp. 84 - 86
Journal Article
by 柴苗
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2017, Volume 30, Issue 4, pp. 99 - 100
Journal Article
by 余萍
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2017, Issue 10, pp. 193 - 194
Journal Article
金融市场研究, ISSN 2095-3658, 2015, Issue 11, pp. 4 - 14
Journal Article
改革与开放, ISSN 1004-7069, 2015, Issue 17, pp. 71 - 73
Journal Article
by 左敏
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 27, p. 53
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2015, Issue 24, pp. 34 - 35
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 33, pp. 9 - 10
Journal Article
高校教育管理, ISSN 1673-8381, 2015, Volume 9, Issue 2, pp. 79 - 84
Journal Article
by 王剑
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2015, Issue 4, pp. 85 - 85
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 29, p. 234 236
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.