UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
经济管理 (8114) 8114
经济发展 (7012) 7012
企业管理 (4167) 4167
经济体制改革 (4018) 4018
知识经济 (3877) 3877
管理 (3584) 3584
财务管理 (3271) 3271
中国 (3156) 3156
企业 (2857) 2857
经济社会发展 (2756) 2756
经济 (2311) 2311
经营管理 (2220) 2220
经济活动 (2150) 2150
农村经济 (2038) 2038
创新 (1960) 1960
管理体制 (1905) 1905
经济全球化 (1841) 1841
人力资源管理 (1809) 1809
管理工作 (1658) 1658
社会经济 (1564) 1564
国有企业 (1545) 1545
管理模式 (1534) 1534
社会主义市场经济体制 (1458) 1458
市场经济 (1372) 1372
经济社会 (1370) 1370
经济效益 (1367) 1367
经济建设 (1294) 1294
经济增长 (1263) 1263
经济管理体制 (1208) 1208
国民经济 (1207) 1207
社会经济发展 (1158) 1158
社会主义市场经济 (1149) 1149
可持续发展 (1136) 1136
市场经济体制 (1126) 1126
改革开放 (1122) 1122
计划经济体制 (1077) 1077
管理创新 (1074) 1074
风险管理 (1019) 1019
市场竞争 (1008) 1008
中国经济 (1005) 1005
经济损失 (973) 973
企业经济 (968) 968
循环经济 (952) 952
科学发展观 (914) 914
宏观经济管理 (908) 908
改革 (901) 901
知识经济时代 (894) 894
社会管理 (863) 863
应用 (856) 856
区域经济 (834) 834
企业发展 (823) 823
企业财务管理 (811) 811
计划经济 (809) 809
知识管理 (803) 803
成本管理 (781) 781
体制改革 (768) 768
经济运行 (766) 766
管理制度 (756) 756
通知 (750) 750
工商行政管理 (743) 743
经济时代 (742) 742
科学管理 (738) 738
问题 (733) 733
经济体制 (722) 722
世界经济 (715) 715
经济改革 (712) 712
现代企业制度 (704) 704
农村经济发展 (703) 703
中小企业 (697) 697
资金管理 (695) 695
行政管理 (672) 672
经济责任制 (671) 671
商业银行 (670) 670
企业文化 (669) 669
经济管理学院 (662) 662
地方经济 (656) 656
宏观管理 (646) 646
计划管理 (639) 639
人力资源 (634) 634
对策 (621) 621
经济环境 (601) 601
经济形势 (599) 599
管理机制 (597) 597
提高经济效益 (587) 587
网络经济 (587) 587
社会主义 (584) 584
管理体制改革 (584) 584
经济效果 (569) 569
现代企业 (563) 563
管理会计 (554) 554
信息技术 (552) 552
医院 (551) 551
服务 (550) 550
国有资产管理 (547) 547
经济利益 (546) 546
质量管理 (539) 539
企业经济管理 (538) 538
国有企业改革 (537) 537
高校 (534) 534
人民银行 (532) 532
more...
Library Location Library Location
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 15, pp. 112 - 113
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2018, Volume 9, Issue 1, pp. 193 - 194
Journal Article
by 孟宁
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 12, pp. 128 - 129
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 3, pp. 130 - 131
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 3, pp. 130 - 131
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 28, pp. 25 - 26
Journal Article
by 徐莉
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 12, p. 100
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 3, p. 208
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 22, pp. 25 - 25
Journal Article
中国卫生产业, ISSN 1672-5654, 2017, Volume 14, Issue 6, pp. 142 - 143
Journal Article
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 24, pp. 79 - 80
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 12, pp. 176 - 177
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 5, pp. 154 - 154
Journal Article
by 倪雨辰 and 范均
科技风, ISSN 1671-7341, 2016, Issue 10, p. 103
Journal Article
by 余欣 and 余智伟
科技风, ISSN 1671-7341, 2016, Issue 9, pp. 127 - 127
Journal Article
by 梁晨 and 肖蓉
科技风, ISSN 1671-7341, 2016, Issue 10, p. 100
Journal Article
by 杨婧
Huan bohai jingji liaowang, ISSN 1004-9754, 2017, Issue 9, pp. 59 - 59
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 24, pp. 27 - 28
Journal Article
黑河学院学报, ISSN 1674-9499, 2018, Volume 9, Issue 1, pp. 53 - 54
Journal Article
当代经济管理, ISSN 1673-0461, 2018, Volume 40, Issue 1, pp. 1 - 9
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.