UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
自主学习 (2689) 2689
网络环境 (1994) 1994
网络学习 (1618) 1618
网络 (1513) 1513
网络教学 (1102) 1102
神经网络 (947) 947
信息技术 (928) 928
网络技术 (776) 776
网络资源 (749) 749
网络教育 (714) 714
学习 (707) 707
网络课程 (690) 690
学习方式 (666) 666
教学模式 (630) 630
学习过程 (588) 588
深度学习 (527) 527
大学英语 (525) 525
研究性学习 (498) 498
课堂教学 (462) 462
学生 (438) 438
机器学习 (436) 436
网络自主学习 (434) 434
学习算法 (425) 425
网络平台 (409) 409
协作学习 (381) 381
大学生 (350) 350
应用 (346) 346
网络学习平台 (344) 344
学习环境 (343) 343
计算机网络 (328) 328
学习模式 (327) 327
自主学习能力 (301) 301
学习活动 (297) 297
知识网络 (292) 292
卷积神经网络 (286) 286
远程教育 (275) 275
多媒体技术 (272) 272
网络时代 (269) 269
在线学习 (266) 266
建构主义 (262) 262
教学设计 (262) 262
合作学习 (261) 261
学习兴趣 (259) 259
学习资源 (251) 251
学习策略 (243) 243
学习能力 (243) 243
教学效果 (234) 234
人工神经网络 (232) 232
英语教学 (228) 228
网络学习环境 (221) 221
教师 (217) 217
网络教学平台 (215) 215
贝叶斯网络 (202) 202
教学改革 (199) 199
移动学习 (199) 199
bp神经网络 (196) 196
个性化学习 (192) 192
语文教学 (188) 188
英语学习 (187) 187
学习效率 (175) 175
现代教育技术 (171) 171
终身学习 (170) 170
学习动机 (169) 169
学习效果 (169) 169
教学方法 (169) 169
网络学习空间 (167) 167
多媒体 (165) 165
学习方法 (160) 160
学习空间 (157) 157
互联网 (156) 156
教学内容 (154) 154
网络游戏 (153) 153
利用 (149) 149
英语 (149) 149
现代信息技术 (145) 145
教学过程 (142) 142
多媒体网络 (140) 140
学习共同体 (140) 140
高校 (140) 140
网络学习共同体 (139) 139
设计 (138) 138
支持向量机 (134) 134
教学资源 (133) 133
小学 (130) 130
学习成绩 (127) 127
教育信息化 (127) 127
网络学习资源 (126) 126
结构学习 (120) 120
网络教研 (119) 119
培养 (118) 118
学生自主学习 (118) 118
现代远程教育 (118) 118
网络培训 (118) 118
基于网络 (116) 116
大学英语教学 (116) 116
网络安全 (116) 116
学习者 (114) 114
建构主义学习理论 (114) 114
人工智能 (113) 113
模糊神经网络 (113) 113
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 王卉
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 1, p. 88
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2017, Volume 27, Issue 1, pp. 74 - 80
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2016, Volume 29, Issue 21, pp. 155 - 156
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 38, pp. 209 - 210
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2017, Volume 27, Issue 7, pp. 109 - 115
Journal Article
高等继续教育学报, ISSN 2095-5987, 2015, Issue 2, pp. 34 - 43
Journal Article
高教探索, ISSN 1673-9760, 2017, Issue 1, pp. 84 - 85
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2017, Issue 13, pp. 15 - 18
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 6, pp. 47 - 47
Journal Article
山西高等学校社会科学学报, ISSN 1008-6285, 2016, Volume 28, Issue 4, pp. 77 - 80
Journal Article
by 李响
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2017, Issue 12, pp. 66 - 67
Journal Article
by 陈滔
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 19, pp. 44 - 44
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2017, Volume 30, Issue 11, pp. 160 - 161
Journal Article
by 黄璇
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2018, Issue 1, pp. 13 - 16
Journal Article
by 张涛
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2017, Issue 3, pp. 124 - 125
Journal Article
by 田佳 and 乜勇
数字教育, ISSN 2096-0069, 2016, Volume 2, Issue 2, pp. 29 - 32
Journal Article
邢台职业技术学院学报, ISSN 1008-6129, 2015, Volume 32, Issue 2, pp. 52 - 54
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2015, Issue 12, pp. 156 - 156
Journal Article
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2015, Issue 29, pp. 66 - 67
Journal Article
当代继续教育, ISSN 2095-5510, 2017, Volume 35, Issue 4, pp. 55 - 60
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.