UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
网络经济 (3534) 3534
电子商务 (782) 782
经济发展 (762) 762
网络 (663) 663
中国 (616) 616
知识经济 (540) 540
网络技术 (503) 503
互联网 (473) 473
信息技术 (419) 419
经济全球化 (369) 369
企业 (348) 348
经济 (339) 339
经济社会发展 (279) 279
互联网经济 (270) 270
网络时代 (267) 267
信息网络 (259) 259
网络安全 (256) 256
新经济 (248) 248
网络经济时代 (235) 235
创新 (229) 229
网络营销 (227) 227
社会经济 (207) 207
计算机网络 (201) 201
区域经济 (185) 185
世界经济 (181) 181
经济增长 (180) 180
网络环境 (169) 169
信息化 (161) 161
经济社会 (161) 161
企业管理 (157) 157
信息产业 (157) 157
财务管理 (156) 156
经济活动 (144) 144
经济损失 (139) 139
中国经济 (137) 137
发展趋势 (128) 128
发展 (124) 124
网络媒体 (120) 120
网络建设 (120) 120
社交网络 (118) 118
信息经济 (116) 116
数字经济 (111) 111
规模经济 (111) 111
社会经济发展 (110) 110
中小企业 (109) 109
交通网络 (109) 109
信息时代 (109) 109
应用 (109) 109
经济时代 (108) 108
知识经济时代 (105) 105
影响 (103) 103
网络游戏 (102) 102
经济网络 (101) 101
网络平台 (100) 100
21世纪 (97) 97
神经网络 (97) 97
网络信息技术 (95) 95
物联网 (92) 92
市场营销 (91) 91
农村经济 (90) 90
社会发展 (89) 89
计算机技术 (89) 89
全球经济 (85) 85
对策 (85) 85
网络空间 (85) 85
美国 (83) 83
网络会计 (82) 82
信息安全 (81) 81
网络零售 (80) 80
实体经济 (79) 79
循环经济 (79) 79
信息资源 (78) 78
可持续发展 (77) 77
技术创新 (77) 77
社会网络 (76) 76
网络公司 (76) 76
管理 (74) 74
信息 (73) 73
经济危机 (73) 73
经济建设 (73) 73
信息化建设 (72) 72
服务网络 (72) 72
网络广告 (72) 72
市场竞争 (71) 71
生活方式 (71) 71
金融危机 (71) 71
商业模式 (70) 70
计算机网络技术 (70) 70
bp神经网络 (69) 69
科学技术 (69) 69
网络购物 (69) 69
信息网络技术 (68) 68
经济生活 (65) 65
网络经济发展 (65) 65
计算机 (65) 65
网络财务 (64) 64
互联网产业 (63) 63
人类社会 (63) 63
网络企业 (63) 63
国民经济 (62) 62
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


改革, ISSN 1003-7543, 2015, Issue 1, pp. 55 - 65
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 30, pp. 3 - 4
Journal Article
by 郭东
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 21, pp. 72 - 73
Journal Article
产业与科技论坛, ISSN 1673-5641, 2016, Volume 15, Issue 13, pp. 110 - 111
Journal Article
by 胡丽
重庆邮电大学学报:社会科学版, ISSN 1673-8268, 2016, Volume 28, Issue 1, pp. 38 - 43
Journal Article
住宅与房地产, ISSN 1006-6012, 2017, Issue 5X, p. 23
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 28, pp. 3 - 4
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 34, pp. 8 - 9
Journal Article
by 陈晖
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 4, pp. 111 - 112
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 16, pp. 164 - 164
Journal Article
by 陆芹
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2017, Issue 24, pp. 5 - 6
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 27, pp. 125 - 126
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2018, Issue 6, pp. 151 - 154
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 18, pp. 71 - 72
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 6, pp. 176 - 177
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2018, Issue 9, pp. 77 - 78
Journal Article
全国流通经济, ISSN 2096-3157, 2018, Issue 3, pp. 63 - 64
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2016, Issue 7, pp. 105 - 106
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 14, pp. 110 - 111
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 7, pp. 78 - 79
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.