UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
老年患者 (222) 222
老年肿瘤患者 (92) 92
老年 (52) 52
肿瘤患者 (44) 44
生活质量 (24) 24
护理 (23) 23
肿瘤 (23) 23
肺肿瘤 (22) 22
临床治疗 (19) 19
临床护理 (15) 15
化疗 (15) 15
恶性肿瘤 (14) 14
手术治疗 (14) 14
肿瘤治疗 (12) 12
临床观察 (11) 11
围手术期 (11) 11
应用 (11) 11
治疗 (11) 11
临床分析 (10) 10
消化道肿瘤 (10) 10
临床疗效 (9) 9
心理护理 (9) 9
临床应用 (8) 8
妇科肿瘤 (8) 8
疗效评价 (8) 8
化学疗法 (7) 7
心理干预 (7) 7
晚期肿瘤 (7) 7
肿瘤坏死因子-α (7) 7
胃肠道肿瘤 (7) 7
胃肿瘤 (7) 7
中西医结合 (6) 6
病理诊断 (6) 6
癌症患者 (6) 6
直肠肿瘤 (6) 6
肠内营养 (6) 6
认知功能 (6) 6
不良反应 (5) 5
丙泊酚 (5) 5
临床资料 (5) 5
乌司他丁 (5) 5
发病率 (5) 5
外科治疗 (5) 5
妇科肿瘤患者 (5) 5
放射治疗 (5) 5
放疗 (5) 5
生存质量 (5) 5
白细胞介素-6 (5) 5
老年肿瘤 (5) 5
肠梗阻 (5) 5
胃癌患者 (5) 5
脑肿瘤 (5) 5
膀胱肿瘤 (5) 5
预后 (5) 5
临床意义 (4) 4
乳腺肿瘤 (4) 4
卵巢肿瘤 (4) 4
右美托咪定 (4) 4
并发症 (4) 4
影响因素 (4) 4
恶性肿瘤患者 (4) 4
手术 (4) 4
护理干预 (4) 4
治疗效果 (4) 4
癌患者 (4) 4
老年人 (4) 4
老年男性 (4) 4
耐受性 (4) 4
肿瘤化疗 (4) 4
腹腔镜手术 (4) 4
药物治疗 (4) 4
营养不良 (4) 4
营养支持 (4) 4
靶控输注 (4) 4
预后因素 (4) 4
食管肿瘤 (4) 4
高血压 (4) 4
picc (3) 3
七氟醚 (3) 3
下肢深静脉血栓形成 (3) 3
临床 (3) 3
临床效果 (3) 3
临床特点 (3) 3
临床病理 (3) 3
临床症状 (3) 3
免疫抑制剂 (3) 3
全球人口老龄化 (3) 3
全身麻醉 (3) 3
压疮 (3) 3
右美托咪啶 (3) 3
围手术期护理 (3) 3
患者 (3) 3
护理体会 (3) 3
护理工作 (3) 3
术后并发症 (3) 3
毒副反应 (3) 3
治疗方法 (3) 3
糖尿病 (3) 3
结直肠肿瘤 (3) 3
结肠肿瘤 (3) 3
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


航空航天医学杂志, ISSN 2095-1434, 2014, Issue 10, pp. 1470 - 1471
Journal Article
by 张珩
Xian dai zhen duan yu zhi liao, ISSN 1001-8174, 2017, Volume 28, Issue 3, pp. 573 - 574
Journal Article
北方药学, ISSN 1672-8351, 2015, Volume 12, Issue 10, pp. 76 - 77
Journal Article
by 赵曌 and 闫城
检验医学与临床, ISSN 1672-9455, 2015, Issue 10, pp. 1473 - 1475
Journal Article
世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), ISSN 1671-3141, 2015, Issue 25, pp. 56 - 63
Journal Article
中国实用医药, ISSN 1673-7555, 2016, Volume 11, Issue 14, pp. 217 - 218
Journal Article
癌症进展, ISSN 1672-1535, 2014, Issue 4, pp. 403 - 408
Journal Article
卫生职业教育, ISSN 1671-1246, 2017, Volume 35, Issue 6, pp. 93 - 96
Journal Article
现代肿瘤医学, ISSN 1672-4992, 2017, Volume 25, Issue 15, pp. 2505 - 2508
Journal Article
中国医药科学, ISSN 2095-0616, 2015, Issue 21, pp. 116 - 118
Journal Article
by 马丽 and 王燕 and 张文静 and 杜进
中国实用护理杂志, ISSN 1672-7088, 2015, Issue 26, pp. 1957 - 1962
Journal Article
by 高婷
世界最新医学信息文摘(电子版), ISSN 1671-3141, 2013, Issue 10, pp. 344 - 344
Journal Article
海峡药学, ISSN 1006-3765, 2017, Volume 29, Issue 4, pp. 178 - 179
Journal Article
中国实用医药, ISSN 1673-7555, 2016, Volume 11, Issue 13, pp. 266 - 267
Journal Article
山西职工医学院学报, ISSN 1671-0126, 2014, Issue 3, pp. 60 - 62
Journal Article
中国当代医药, ISSN 1674-4721, 2015, Issue 25, pp. 25 - 27
Journal Article
中国实用医药, ISSN 1673-7555, 2015, Issue 5, pp. 64 - 65
Journal Article
齐鲁护理杂志, ISSN 1006-7256, 2014, Issue 18, pp. 49 - 50
Journal Article
by 张燕
中国临床保健杂志, ISSN 1672-6790, 2014, Issue 3, pp. 323 - 324
Journal Article
中国医药导报, ISSN 1673-7210, 2012, Volume 9, Issue 27, pp. 141 - 143
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.