UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
能力要求 (2343) 2343
教学要求 (588) 588
学生 (428) 428
思维能力 (308) 308
能力的培养 (283) 283
新课程标准要求 (261) 261
培养 (254) 254
高考 (253) 253
要求 (237) 237
课堂教学 (230) 230
能力 (184) 184
学习能力 (175) 175
教育要求 (173) 173
创新能力 (164) 164
课程要求 (155) 155
教学效果 (149) 149
教师 (146) 146
教学过程 (141) 141
新课标要求 (140) 140
素质要求 (139) 139
语文教学 (135) 135
素质教育 (134) 134
学习过程 (131) 131
高考试题 (129) 129
基本要求 (120) 120
阅读教学 (120) 120
教学方法 (116) 116
数学教学 (113) 113
阅读能力 (111) 111
基础知识 (110) 110
大纲要求 (107) 107
阅读要求 (106) 106
实践能力 (105) 105
小学生 (103) 103
考试大纲 (103) 103
作文能力 (102) 102
自主学习 (101) 101
培养学生 (100) 100
课程标准要求 (99) 99
创新精神 (98) 98
新课程改革 (98) 98
自主学习能力 (98) 98
能力培养 (97) 97
作文要求 (96) 96
写作能力 (96) 96
教学内容 (96) 96
考试说明 (96) 96
语言表达能力 (95) 95
课程标准 (93) 93
大学英语课程教学要求 (91) 91
严格要求 (89) 89
引导学生 (86) 86
自学能力 (86) 86
学习方法 (85) 85
课标要求 (85) 85
学习要求 (82) 82
新课程 (80) 80
教师要求 (79) 79
解题能力 (78) 78
中学生 (76) 76
应用 (76) 76
教学实践 (76) 76
解决问题的能力 (76) 76
高中 (76) 76
高中数学 (76) 76
必然要求 (75) 75
知识点 (75) 75
考生 (75) 75
英语教学 (72) 72
高中物理 (72) 72
新课程标准 (71) 71
计算能力 (71) 71
教学目标 (69) 69
新课标 (69) 69
课改要求 (67) 67
综合能力 (65) 65
初中 (64) 64
客观要求 (64) 64
教学质量 (64) 64
解题思路 (64) 64
作文教学 (62) 62
根本要求 (62) 62
考试要求 (60) 60
解题方法 (60) 60
数学知识 (57) 57
党的执政能力 (56) 56
教学大纲 (56) 56
高中物理教学 (56) 56
教学模式 (55) 55
语言能力 (55) 55
创造能力 (54) 54
学生能力 (54) 54
英语综合应用能力 (54) 54
高考题 (54) 54
教学基本要求 (53) 53
教学改革 (53) 53
中考 (52) 52
训练要求 (52) 52
学习 (51) 51
观察能力 (51) 51
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


生物学教学, ISSN 1004-7549, 2014, Volume 39, Issue 2, pp. 48 - 50
Journal Article
by 李杰
生物学教学, ISSN 1004-7549, 2017, Volume 42, Issue 8, pp. 66 - 67
Journal Article
by 张鑫
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2017, Volume 3, Issue 12, pp. 175 - 176
Journal Article
中学数学教学参考, ISSN 1002-2171, 2018, Issue 1, pp. 114 - 118
Journal Article
中国校园文学:教育教学研究, ISSN 1000-9809, 2012, Issue 4, pp. 9 - 9
Journal Article
上海中学数学, ISSN 1672-7495, 2017, Issue 3, pp. 28 - 29
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2017, Issue 1, pp. 38 - 39
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 36, p. 356
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2015, Issue 4, pp. 234 - 235
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 9X, p. 98
Journal Article
by 张敏
中学生物学, ISSN 1003-7586, 2015, Volume 31, Issue 4, pp. 43 - 47
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 1, pp. 138 - 138
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2018, Issue 1, pp. 30 - 31
Journal Article
Diànzǐ jìshù yīngyòng, ISSN 0258-7998, 2016, Volume 42, Issue 2, pp. 85 - 87
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 5, pp. 174 - 174
Journal Article
新媒体研究, ISSN 2096-0360, 2016, Volume 2, Issue 23, pp. 172 - 173
Journal Article
by 吴滟 and 刘伟娜 and 徐跑
农业科技管理, ISSN 1001-8611, 2016, Volume 35, Issue 5, pp. 83 - 93
Journal Article
中学语文教学参考:上旬刊, ISSN 1002-2155, 2016, Issue 8, pp. 66 - 68
Journal Article
大学英语, ISSN 1000-0445, 2016, Issue 9, pp. 11 - 14
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2017, Issue 1, pp. 60 - 62
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.