UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
自学能力 (7979) 7979
培养 (1319) 1319
学生 (1018) 1018
学习方法 (661) 661
能力的培养 (659) 659
课堂教学 (641) 641
学生自学 (553) 553
教学方法 (509) 509
语文教学 (504) 504
自主学习 (484) 484
思维能力 (444) 444
学生自学能力 (437) 437
培养学生 (380) 380
教师 (378) 378
阅读教学 (368) 368
数学教学 (347) 347
素质教育 (332) 332
学习兴趣 (330) 330
学法指导 (311) 311
小学生 (311) 311
自学 (299) 299
教学过程 (296) 296
阅读能力 (278) 278
学习过程 (259) 259
教学效果 (242) 242
培养自学能力 (229) 229
教学模式 (228) 228
引导学生 (221) 221
自学习惯 (219) 219
创新能力 (213) 213
学习能力 (211) 211
英语教学 (209) 209
学习习惯 (200) 200
自主学习能力 (196) 196
教学改革 (191) 191
小学 (187) 187
能力培养 (185) 185
语文 (182) 182
教学内容 (180) 180
教学质量 (180) 180
中学生 (174) 174
自学能力培养 (164) 164
学生自主学习 (162) 162
学习活动 (159) 159
学会学习 (158) 158
教学实践 (158) 158
数学 (157) 157
预习 (157) 157
兴趣 (153) 153
小学语文 (153) 153
课前预习 (149) 149
语文自学能力 (148) 148
初中 (147) 147
学习效率 (144) 144
获取知识 (142) 142
课文内容 (137) 137
小学数学 (132) 132
中学 (130) 130
能力 (121) 121
教学 (119) 119
新课程改革 (119) 119
英语自学能力 (118) 118
学习方式 (117) 117
观察能力 (117) 117
大学生 (115) 115
小学语文教学 (113) 113
教学活动 (113) 113
自学方法 (113) 113
化学教学 (109) 109
学习 (109) 109
初中英语 (102) 102
语文教师 (101) 101
物理教学 (100) 100
英语 (100) 100
创造能力 (97) 97
知识 (96) 96
课程标准 (96) 96
初中生 (94) 94
叶圣陶 (93) 93
高中 (92) 92
培养能力 (89) 89
学语文 (87) 87
实践能力 (86) 86
初中语文 (83) 83
解决问题的能力 (83) 83
新课程 (82) 82
基础知识 (80) 80
生物教学 (80) 80
导学 (78) 78
新课程标准 (78) 78
终身学习 (78) 78
信息技术 (77) 77
初中数学 (76) 76
培养方法 (76) 76
教学目标 (76) 76
创新精神 (75) 75
主动学习 (74) 74
小学数学教学 (72) 72
课堂 (71) 71
传授知识 (70) 70
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


报刊荟萃:下, ISSN 1672-8688, 2018, Issue 2, pp. 110 - 110
Journal Article
实验教学与仪器, ISSN 1004-2326, 2018, Volume 35, Issue 1, pp. 47 - 48
Journal Article
中国校外教育:中旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue 3, pp. 31 - 31
Journal Article
by 雍云
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2016, Issue 59, p. 67
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 24, pp. 142 - 163
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 26, pp. 153 - 154
Journal Article
by 蔡艳
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2016, Issue 14, pp. 49 - 49
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 24, pp. 142 - 163
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 12, pp. 260 - 260
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 26, pp. 237 - 237
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 7, pp. 138 - 139
Journal Article
by 姚兰
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 13, pp. 203 - 204
Journal Article
by 王玲
数学大世界:下旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 10, pp. 30 - 31
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 7, p. 24
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 2, pp. 90 - 91
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 2, pp. 43 - 43
Journal Article
江西电力职业技术学院学报, ISSN 1673-0097, 2017, Volume 30, Issue 4, pp. 76 - 78
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 1, pp. 268 - 268
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 13, p. 136
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 26, pp. 55 - 56
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.