UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
英语写作 (6182) 6182
写作教学 (2528) 2528
写作 (2092) 2092
写作能力 (1664) 1664
英语写作教学 (1571) 1571
高中英语 (1526) 1526
英语 (1244) 1244
英语教学 (1196) 1196
初中英语 (1067) 1067
英语写作能力 (1064) 1064
大学英语 (949) 949
学生 (931) 931
大学英语写作 (777) 777
英语学习 (610) 610
书面表达 (599) 599
写作训练 (568) 568
教学 (517) 517
高中 (513) 513
英语作文 (477) 477
教学策略 (455) 455
策略 (415) 415
对策 (392) 392
英语书面表达 (391) 391
初中 (382) 382
英语写作水平 (376) 376
培养 (374) 374
写作技巧 (356) 356
应用 (356) 356
高中英语写作 (355) 355
教学方法 (341) 341
初中生 (339) 339
高中生 (329) 329
教学模式 (308) 308
中学生 (287) 287
阅读 (284) 284
高考英语 (282) 282
能力的培养 (279) 279
高中英语教学 (278) 278
问题 (277) 277
大学英语写作教学 (265) 265
错误分析 (262) 262
高考 (253) 253
写作方法 (250) 250
英语专业 (244) 244
商务英语写作 (241) 241
书面表达能力 (240) 240
英语教师 (240) 240
英语课程标准 (234) 234
写作过程 (233) 233
初中英语教学 (227) 227
合作学习 (226) 226
英文写作 (225) 225
高中学生 (223) 223
词汇 (215) 215
教师 (206) 206
写作技能 (195) 195
写作水平 (185) 185
教学实践 (185) 185
课堂教学 (183) 183
作文 (182) 182
提高 (182) 182
语言知识 (180) 180
学生写作 (179) 179
大学英语教学 (174) 174
小学英语 (172) 172
高职英语 (172) 172
语法错误 (169) 169
写作指导 (165) 165
母语负迁移 (164) 164
过程教学法 (163) 163
负迁移 (159) 159
训练 (157) 157
基本技能 (152) 152
现状 (152) 152
写作策略 (151) 151
大学生 (150) 150
语料库 (147) 147
过程写作法 (146) 146
高职 (146) 146
初中学生 (145) 145
阅读教学 (144) 144
学习英语 (143) 143
英语写作训练 (141) 141
课外阅读 (141) 141
小学生 (139) 139
写作兴趣 (138) 138
语言技能 (137) 137
能力 (136) 136
英语阅读 (136) 136
商务英语 (135) 135
教学过程 (134) 134
中学 (131) 131
高职高专 (128) 128
考生 (127) 127
中学英语 (126) 126
方法 (126) 126
英语水平 (124) 124
写作练习 (123) 123
语言能力 (122) 122
语法 (121) 121
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 1, pp. 176 - 176
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 35, pp. 74 - 75
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 11, pp. 7 - 10
Journal Article
by 尹薪
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 4, p. 94
Journal Article
长治学院学报, ISSN 1673-2014, 2017, Volume 34, Issue 3, pp. 67 - 71
Journal Article
by 李志
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 18, pp. 124 - 124
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 12, pp. 19 - 20
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 24, pp. 188 - 189
Journal Article
by 闫冉
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 1, p. 203
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 10, pp. 52 - 52
Journal Article
北极光, ISSN 1002-8137, 2016, Issue 12, p. 240
Journal Article
软件导刊.教育技术, ISSN 1672-7800, 2016, Volume 15, Issue 3, pp. 35 - 37
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2016, Issue 6, p. 7
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 24, p. 97
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2016, Issue 20, pp. 83 - 83
Journal Article
by 梁敏
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 28, pp. 14 - 15
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 36, p. 60
Journal Article
by 沈睿
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 2X, p. 181
Journal Article
常州信息职业技术学院学报, ISSN 1672-2434, 2016, Volume 15, Issue 6, pp. 32 - 35
Journal Article
by 杨阳
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 10, pp. 338 - 339
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.