UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
写作教学 (2528) 2528
英语写作 (1729) 1729
英语写作教学 (1571) 1571
英语教学 (1195) 1195
高中英语 (993) 993
写作能力 (889) 889
写作 (760) 760
初中英语 (707) 707
学生 (585) 585
大学英语 (582) 582
英语写作能力 (554) 554
教学 (517) 517
教学策略 (455) 455
英语 (434) 434
高中 (367) 367
教学方法 (340) 340
教学模式 (308) 308
初中 (281) 281
高中英语教学 (278) 278
大学英语写作教学 (265) 265
写作训练 (262) 262
书面表达 (249) 249
英语学习 (242) 242
大学英语写作 (239) 239
应用 (239) 239
初中英语教学 (227) 227
英语作文 (203) 203
英语写作水平 (197) 197
能力的培养 (191) 191
英语教师 (186) 186
教学实践 (185) 185
课堂教学 (183) 183
策略 (179) 179
大学英语教学 (174) 174
培养 (173) 173
英语课程标准 (154) 154
初中生 (153) 153
教师 (149) 149
英语书面表达 (149) 149
中学生 (146) 146
阅读教学 (144) 144
合作学习 (136) 136
教学过程 (134) 134
高中英语写作 (134) 134
学生写作 (131) 131
书面表达能力 (130) 130
高中学生 (127) 127
高中生 (120) 120
对策 (118) 118
教学改革 (118) 118
问题 (118) 118
中学英语教学 (116) 116
写作技巧 (116) 116
阅读 (115) 115
写作过程 (111) 111
写作技能 (108) 108
高职英语 (107) 107
英文写作 (103) 103
中学 (102) 102
教学效果 (101) 101
商务英语写作 (100) 100
基本技能 (99) 99
交际能力 (98) 98
英语专业 (97) 97
语言技能 (96) 96
语言知识 (95) 95
过程教学法 (94) 94
现状 (93) 93
写作方法 (91) 91
有效性 (90) 90
小学英语 (89) 89
英语写作训练 (89) 89
初中学生 (87) 87
学习英语 (87) 87
过程写作法 (84) 84
写作水平 (80) 80
阅读能力 (80) 80
写作教学模式 (77) 77
中学英语 (75) 75
新课程标准 (75) 75
英语教学大纲 (72) 72
训练 (72) 72
以读促写 (70) 70
新课标 (70) 70
写作练习 (69) 69
英语水平 (69) 69
英语阅读 (69) 69
写作兴趣 (68) 68
语言能力 (68) 68
写作教学方法 (67) 67
外语教学 (67) 67
语言输出 (67) 67
模因论 (66) 66
建构主义 (65) 65
综合运用 (65) 65
高中英语写作教学 (65) 65
教学设计 (63) 63
任务型教学 (62) 62
教学现状 (62) 62
错误分析 (62) 62
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 闫冉
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 1, p. 203
Journal Article
牡丹江大学学报, ISSN 1008-8717, 2017, Volume 26, Issue 12, pp. 147 - 149
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 18, pp. 21 - 22
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 30, pp. 44 - 44
Journal Article
写作:下, ISSN 1002-7343, 2017, Issue 5, pp. 48 - 49
Journal Article
中州大学学报, ISSN 1008-3715, 2017, Volume 34, Issue 2, pp. 93 - 95
Journal Article
写作:中, ISSN 1002-7343, 2017, Issue 5, pp. 40 - 41
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 43, pp. 41 - 44
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 8Z, p. 296
Journal Article
上海课程教学研究, ISSN 2096-0875, 2016, Issue 1, pp. 34 - 37
Journal Article
by 何芳
南昌教育学院学报, ISSN 1008-6757, 2016, Issue 2, pp. 63 - 65
Journal Article
by 许敏
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 3, pp. 76 - 76
Journal Article
兰州教育学院学报, ISSN 1008-5823, 2018, Volume 34, Issue 2, pp. 171 - 172
Journal Article
江西教育:综合版(C), ISSN 1006-270X, 2018, Issue 1, pp. 29 - 30
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2018, Issue 1, pp. 88 - 88
Journal Article
中国报业, ISSN 1671-0029, 2018, Issue 4, pp. 46 - 47
Journal Article
by 兰玉
大学教育, ISSN 2095-3437, 2016, Issue 9, pp. 100 - 101
Journal Article
by 汤青
上海课程教学研究, ISSN 2096-0875, 2016, Issue 1, pp. 29 - 33
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue S2, p. 248
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 1, pp. 59 - 59
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.