UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
英语老师 (2137) 2137
老师 (2096) 2096
学生 (923) 923
英语 (552) 552
英语教学 (367) 367
英语课 (344) 344
同学 (314) 314
学习英语 (305) 305
英语教师 (223) 223
英语学习 (210) 210
教师 (171) 171
英语课堂 (164) 164
学习 (154) 154
培养 (136) 136
数学老师 (135) 135
课堂 (133) 133
教室 (131) 131
初中 (130) 130
孩子 (128) 128
学习兴趣 (127) 127
学校 (117) 117
班主任 (116) 116
小学生 (114) 114
上课 (106) 106
小学英语教学 (104) 104
英语成绩 (95) 95
小学英语 (94) 94
课堂教学 (94) 94
高中 (92) 92
中学 (91) 91
小学 (88) 88
单词 (87) 87
英语课堂教学 (87) 87
英语学习兴趣 (85) 85
教学方法 (84) 84
激发 (83) 83
教学实践 (82) 82
告诉我 (79) 79
给你 (76) 76
阅卷老师 (76) 76
教学过程 (74) 74
初中英语教学 (68) 68
课堂气氛 (68) 68
家长 (67) 67
教学 (67) 67
英语作文 (67) 67
中学生 (66) 66
学好英语 (66) 66
初中英语 (65) 65
学习成绩 (65) 65
数学 (65) 65
英语单词 (65) 65
英语作业 (64) 64
学习过程 (63) 63
教学效果 (63) 63
英语考试 (63) 63
语文 (61) 61
就这样 (60) 60
课时 (59) 59
爱因斯坦 (58) 58
高中英语 (56) 56
对我说 (53) 53
不知道 (52) 52
办公室 (51) 51
教学工作 (51) 51
英语水平 (51) 51
高考 (51) 51
语文老师 (50) 50
高中英语教学 (48) 48
作文 (47) 47
高考英语 (47) 47
学科 (44) 44
试卷 (43) 43
任课老师 (42) 42
师生关系 (42) 42
班级 (42) 42
讲台 (42) 42
开学 (39) 39
我自己 (38) 38
女老师 (37) 37
教学模式 (37) 37
体育老师 (35) 35
教育 (35) 35
考试 (35) 35
学习方法 (34) 34
物理老师 (34) 34
快乐 (33) 33
教学质量 (33) 33
文章 (33) 33
英语学科 (33) 33
中学英语 (31) 31
教学任务 (31) 31
监考老师 (31) 31
妈妈 (30) 30
学习效率 (30) 30
教学内容 (29) 29
教学活动 (29) 29
高中学生 (29) 29
作业 (28) 28
初中生 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


快乐语文, ISSN 1672-240X, 2016, Issue 5Z, p. 18
Journal Article
by 佳梦
数学大王:下旬, ISSN 1673-6982, 2015, Issue 3, pp. 18 - 19
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 3, pp. 209 - 209
Journal Article
by 刘兵
情感读本, ISSN 1674-4047, 2017, Issue 11, pp. 70 - 70
Journal Article
by 潘敏
校园英语, ISSN 1009-6426, 2017, Issue 26, pp. 165 - 165
Journal Article
小学生优秀作文:低年级版, ISSN 1005-5142, 2017, Issue 1, pp. 30 - 31
Journal Article
Xian dai fu nü (Lanzhou, China), ISSN 1007-4244, 2018, Issue 1, pp. 28 - 29
Journal Article
by 沈芳
中国教育学会基础教育评价专业委员会2017年专题研讨会, 08/2017
Conference Proceeding
初中生:B(作文), ISSN 1004-5546, 2015, Issue 11, p. 17
Journal Article
by 张欢
成才与就业, ISSN 1009-8127, 2016, Issue 3, pp. 32 - 32
Journal Article
青少年日记:小学生版, ISSN 1004-1079, 2016, Issue 8, pp. 19 - 19
Journal Article
by 陈龙
南北桥, ISSN 1672-0407, 2017, Issue 16, pp. 73 - 73
Journal Article
作文通讯:初中版, ISSN 1003-7357, 2017, Issue 2, pp. 20 - 21
Journal Article
小猕猴(学习画刊), ISSN 1008-0309, 2017, Issue 12, pp. 21 - 23
Journal Article
by 赵雪
初中生:阅青春, ISSN 1004-5546, 2017, Issue 5, pp. 22 - 23
Journal Article
by 李娟
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 23, p. 135
Journal Article
Guangxi jiao yu, ISSN 0450-9889, 2017, Issue 44, pp. 70 - 70
Journal Article
小雪花:小学快乐作文, ISSN 1005-6246, 2015, Issue 7, pp. 7 - 7
Journal Article
快乐作文(中年级版), ISSN 1673-0666, 2015, Issue 12, pp. 24 - 24
Journal Article
小学教学设计:英语, ISSN 1009-2544, 2015, Issue 12, pp. 33 - 33
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.