UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
营销组合 (597) 597
市场营销 (175) 175
营销组合策略 (136) 136
营销策略 (122) 122
市场营销组合 (119) 119
企业 (87) 87
市场细分 (69) 69
目标市场 (66) 66
中国 (63) 63
产品组合 (60) 60
组合营销 (55) 55
消费者 (54) 54
营销 (52) 52
营销战略 (50) 50
组合策略 (48) 48
市场定位 (40) 40
网络营销 (38) 38
市场竞争 (35) 35
策略组合 (32) 32
商业银行 (31) 31
营销管理 (31) 31
营销手段 (30) 30
营销活动 (29) 29
产品策略 (28) 28
企业营销 (27) 27
营销模式 (27) 27
营销组合理论 (27) 27
关系营销 (26) 26
绿色营销 (25) 25
促销策略 (24) 24
市场营销学 (24) 24
服务营销 (24) 24
组合拳 (24) 24
价格策略 (23) 23
营销策略组合 (23) 23
促销组合 (22) 22
市场营销组合策略 (22) 22
产品 (21) 21
品牌 (20) 20
市场营销策略 (20) 20
营销观念 (20) 20
促销 (19) 19
媒体组合 (19) 19
市场营销理论 (19) 19
创新 (18) 18
整合营销 (18) 18
策略 (18) 18
组合 (18) 18
价格 (17) 17
产品生命周期 (16) 16
影响因素 (16) 16
分销渠道 (15) 15
品牌形象 (15) 15
市场 (15) 15
市场占有率 (15) 15
竞争优势 (15) 15
销售渠道 (15) 15
体验营销 (14) 14
定价策略 (14) 14
电子商务 (14) 14
营销效果 (14) 14
4p组合 (13) 13
中小企业 (13) 13
产品定位 (13) 13
营销环境 (13) 13
营销者 (13) 13
营销计划 (13) 13
4p (12) 12
4p营销组合 (12) 12
品牌营销 (12) 12
国际营销 (12) 12
市场营销观念 (12) 12
消费者需求 (12) 12
经营管理 (12) 12
差异化 (11) 11
市场营销战略 (11) 11
市场营销活动 (11) 11
线下 (11) 11
营销人员 (11) 11
营销创新 (11) 11
营销渠道 (11) 11
营销组合战略 (11) 11
销售促进 (11) 11
顾客忠诚度 (11) 11
swot分析 (10) 10
企业市场营销 (10) 10
传统营销 (10) 10
国际市场 (10) 10
市场调研 (10) 10
市场需求 (10) 10
消费需求 (10) 10
渠道策略 (10) 10
细分市场 (10) 10
4ps (9) 9
企业管理 (9) 9
图书馆 (9) 9
市场分析 (9) 9
市场环境 (9) 9
应用 (9) 9
整合营销传播 (9) 9
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 1, pp. 53 - 54
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 1, pp. 53 - 54
Journal Article
by 王楠
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 17, p. 273
Journal Article
by 豆琨
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 25, pp. 58 - 59
Journal Article
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2017, Volume 36, Issue 9, pp. 41 - 43
Journal Article
by 陈坤
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 6X, p. 41
Journal Article
市场论坛, ISSN 1672-8777, 2017, Issue 6, pp. 77 - 79
Journal Article
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2017, Issue 2, pp. 87 - 90
Journal Article
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2017, Volume 36, Issue 2, pp. 87 - 90
Journal Article
by 周凤瑶 and 黎蓉
服饰导刊, ISSN 2095-4131, 2017, Volume 6, Issue 3, pp. 42 - 48
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2017, Issue 15, pp. 51 - 53
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 1, pp. 39 - 40
Journal Article
by 蓝翔
现代商业, ISSN 1673-5889, 2018, Issue 3, pp. 22 - 23
Journal Article
by 闫鹏
兰台世界, ISSN 1006-7744, 2016, Issue 18, pp. 23 - 25
Journal Article
北京行政学院学报, ISSN 1008-7621, 2016, Issue 2, pp. 98 - 104
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2015, Issue 19, pp. 70 - 71
Journal Article
by 朱力
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 18, pp. 55 - 56
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 8, pp. 17 - 18
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 8, pp. 17 - 18
Journal Article
by 王建
管理观察, ISSN 1674-2877, 2015, Issue 32, pp. 133 - 135
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.