UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
血脂 (10121) 10121
血脂异常 (3022) 3022
血糖 (1937) 1937
高血脂 (1798) 1798
高脂血症 (1777) 1777
糖尿病 (1715) 1715
冠心病 (1703) 1703
高血压 (1656) 1656
2型糖尿病 (1164) 1164
血脂水平 (902) 902
动脉粥样硬化 (886) 886
阿托伐他汀 (748) 748
降血脂 (711) 711
脂肪肝 (702) 702
血脂康 (662) 662
高血脂症 (640) 640
血液流变学 (611) 611
脑梗死 (593) 593
血脂代谢 (519) 519
胰岛素抵抗 (513) 513
危险因素 (505) 505
脂血症 (499) 499
降血脂药 (495) 495
辛伐他汀 (490) 490
脂血 (487) 487
心血管疾病 (484) 484
高脂肪血症 (475) 475
高脂質血症 (475) 475
高脂血 (468) 468
血压 (466) 466
老年人 (414) 414
治疗 (395) 395
甘油三酯 (382) 382
肥胖 (370) 370
胆固醇 (354) 354
代谢综合征 (334) 334
大鼠 (324) 324
高血糖 (317) 317
患者 (289) 289
心脑血管疾病 (285) 285
相关性 (281) 281
瑞舒伐他汀 (270) 270
血尿酸 (270) 270
疗效 (269) 269
肝功能 (252) 252
低密度脂蛋白胆固醇 (242) 242
血脂紊乱 (240) 240
同型半胱氨酸 (238) 238
载脂蛋白 (237) 237
他汀类药物 (229) 229
总胆固醇 (229) 229
脂蛋白 (225) 225
尿酸 (221) 221
动脉硬化 (212) 212
高密度脂蛋白胆固醇 (211) 211
糖化血红蛋白 (209) 209
糖尿病肾病 (207) 207
c反应蛋白 (200) 200
体重指数 (188) 188
老年 (182) 182
高尿酸血症 (181) 181
基因多态性 (173) 173
高密度脂蛋白 (171) 171
冠状动脉疾病 (167) 167
抗氧化 (164) 164
胰岛素 (163) 163
临床疗效 (159) 159
低密度脂蛋白 (157) 157
精神分裂症 (157) 157
颈动脉粥样硬化 (157) 157
急性脑梗死 (155) 155
调节血脂 (153) 153
健康体检 (149) 149
患病率 (149) 149
急性冠脉综合征 (147) 147
血脂检验 (144) 144
不稳定型心绞痛 (139) 139
高血压病 (139) 139
研究 (138) 138
中医药疗法 (136) 136
低血脂 (136) 136
超敏c反应蛋白 (136) 136
心肌梗死 (133) 133
并发症 (131) 131
肾功能 (131) 131
脑卒中 (131) 131
高胆固醇血症 (129) 129
血脂康胶囊 (128) 128
血脂检测 (128) 128
诊断 (127) 127
儿童 (126) 126
急性心肌梗死 (126) 126
降血脂作用 (126) 126
生活方式 (125) 125
空腹血糖 (124) 124
血脂代谢异常 (124) 124
药物治疗 (120) 120
非酒精性脂肪肝 (118) 118
临床观察 (117) 117
心绞痛 (117) 117
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


Lin chuang hui cui, ISSN 1004-583X, 2016, Volume 31, Issue 9, pp. 956 - 959
Journal Article
中国卫生标准管理, ISSN 1674-9316, 2015, Issue 25, pp. 2 - 4
Journal Article
by 吴限 and 杨玉
江西医药, ISSN 1006-2238, 2018, Volume 53, Issue 1, pp. 38 - 40
Journal Article
中国初级卫生保健, ISSN 1001-568X, 2017, Volume 31, Issue 4, pp. 16 - 17
Journal Article
by 刘荣 and 赵影 and 栾淑莹 and 王振宇
食品研究与开发, ISSN 1005-6521, 2017, Volume 38, Issue 23, pp. 177 - 181
Journal Article
数理医药学杂志, ISSN 1004-4337, 2017, Volume 30, Issue 6, pp. 923 - 924
Journal Article
西北药学杂志, ISSN 1004-2407, 2017, Volume 32, Issue 1, pp. 122 - 124
Journal Article
by 卢群 and 张笈 and 田刚 and 张勇 and 鲁敏 and 白玲 and 刘平 and 马爱群 and 霍建华
山西医科大学学报, ISSN 1007-6611, 2017, Volume 48, Issue 9, pp. 883 - 886
Journal Article
世界最新医学信息文摘(连续型电子期刊), ISSN 1671-3141, 2015, Issue 45, pp. 147 - 147
Journal Article
中国实用医药, ISSN 1673-7555, 2014, Issue 14, pp. 86 - 87
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2014, Issue 1, pp. 169 - 169
Journal Article
Zhongguo yao fang, ISSN 1001-0408, 2017, Volume 28, Issue 16, pp. 2212 - 2215
Journal Article
by 向妍 and 刘云 and 徐琼峰
中国卫生标准管理, ISSN 1674-9316, 2017, Volume 8, Issue 18, pp. 5 - 7
Journal Article
泰山医学院学报, ISSN 1004-7115, 2017, Volume 38, Issue 3, pp. 346 - 347
Journal Article
by 文子尹 and 张亮
数理医药学杂志, ISSN 1004-4337, 2017, Volume 30, Issue 1, pp. 30 - 31
Journal Article
Xian dai zhen duan yu zhi liao, ISSN 1001-8174, 2017, Issue 2, pp. 301 - 302
Journal Article
中国处方药, ISSN 1671-945X, 2017, Volume 15, Issue 6, pp. 115 - 116
Journal Article
中国继续医学教育, ISSN 1674-9308, 2017, Volume 9, Issue 1, pp. 54 - 55
Journal Article
by 舒晴
心血管病防治知识, ISSN 1672-3015, 2017, Issue 4, pp. 113 - 114
Journal Article
中国继续医学教育, ISSN 1674-9308, 2017, Volume 9, Issue 5, pp. 70 - 71
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.