UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
衍生金融工具 (917) 917
金融衍生工具 (716) 716
公允价值 (152) 152
会计计量 (121) 121
风险管理 (117) 117
金融工具 (107) 107
商业银行 (101) 101
金融市场 (98) 98
中国 (92) 92
衍生工具 (92) 92
金融创新 (86) 86
风险 (83) 83
会计确认 (81) 81
信息披露 (77) 77
套期保值 (72) 72
金融机构 (71) 71
会计处理 (68) 68
会计准则 (64) 64
国际金融市场 (62) 62
金融危机 (54) 54
金融风险 (54) 54
企业 (47) 47
计量 (45) 45
会计 (43) 43
金融资产 (41) 41
信用风险 (40) 40
金融衍生品 (40) 40
金融监管 (38) 38
金融衍生产品 (38) 38
企业会计准则 (37) 37
应用 (37) 37
衍生金融工具会计 (37) 37
财务会计 (37) 37
风险控制 (36) 36
财务报告 (35) 35
公允价值计量 (32) 32
历史成本 (31) 31
市场风险 (31) 31
风险防范 (31) 31
会计要素 (30) 30
资本市场 (30) 30
会计信息披露 (29) 29
证券市场 (29) 29
金融期货 (29) 29
汇率风险 (28) 28
上市公司 (27) 27
会计核算 (27) 27
确认 (27) 27
表外业务 (27) 27
会计信息 (26) 26
对策 (26) 26
计量属性 (26) 26
金融产品 (26) 26
金融自由化 (25) 25
内部控制 (23) 23
利率市场化 (23) 23
利率风险 (23) 23
规避风险 (23) 23
衍生产品 (22) 22
会计披露 (21) 21
新会计准则 (21) 21
股指期货 (21) 21
金融负债 (21) 21
会计理论 (20) 20
披露 (20) 20
股票市场 (20) 20
财务管理 (19) 19
巴林银行 (18) 18
股票指数期货 (18) 18
衍生金融交易 (18) 18
会计问题 (17) 17
国际金融 (17) 17
外汇风险 (17) 17
投资者 (17) 17
金融衍生工具市场 (17) 17
会计监管 (16) 16
信用衍生工具 (16) 16
影响 (16) 16
金融衍生市场 (16) 16
中央银行 (15) 15
套期会计 (15) 15
期权 (15) 15
美国 (15) 15
金融期权 (15) 15
外汇市场 (14) 14
衍生金融资产 (14) 14
金融工程 (14) 14
银行业 (14) 14
防范 (14) 14
上市银行 (13) 13
可转换债券 (13) 13
审计风险 (13) 13
期货合约 (13) 13
监管 (13) 13
财务报表 (13) 13
世界经济 (12) 12
中间业务 (12) 12
企业财务管理 (12) 12
会计报告 (12) 12
发展 (12) 12
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 18, pp. 4 - 5
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 5, p. 121
Journal Article
by 魏杭
中国管理信息化, ISSN 1673-0194, 2017, Volume 20, Issue 3, pp. 97 - 99
Journal Article
金融纵横, ISSN 1009-1246, 2017, Issue 8, pp. 16 - 23
Journal Article
金融经济:下半月, ISSN 1007-0753, 2015, Issue 11, pp. 112 - 114
Journal Article
读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2015, Issue 8, pp. 25 - 26
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2015, Issue 7, pp. 197 - 198
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2015, Issue 2X, pp. 94 - 95
Journal Article
by 史蕾
商情, ISSN 1673-4041, 2013, Issue 51, pp. 284 - 285
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2013, Issue 30, pp. 231 - 231
Journal Article
by 胡薇
现代商业, ISSN 1673-5889, 2016, Issue 11, pp. 173 - 174
Journal Article
商业故事, ISSN 1673-8160, 2016, Issue 11, pp. 94 - 94
Journal Article
by 何莹
国际石油经济, ISSN 1004-7298, 2016, Volume 24, Issue 8, pp. 31 - 40
Journal Article
by 张洋
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 23, p. 171
Journal Article
上海金融, ISSN 1006-1428, 2016, Issue 8, pp. 43 - 50
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2016, Issue 24, pp. 241 - 242
Journal Article
金融理论与实践, ISSN 1003-4625, 2014, Issue 10, pp. 48 - 50
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2014, Issue 20, pp. 95 - 97
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2012, Issue 50, pp. 287 - 287
Journal Article
当代财经, ISSN 1005-0892, 2017, Issue 10, pp. 122 - 132
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.