UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
补贴政策 (2331) 2331
农机购置补贴政策 (1212) 1212
补贴资金 (430) 430
购机补贴政策 (428) 428
财政补贴 (395) 395
农机购置补贴 (364) 364
农业机械 (343) 343
补贴 (298) 298
政策 (292) 292
农业部 (270) 270
农业补贴 (268) 268
农业补贴政策 (266) 266
农业机械化 (249) 249
中国 (239) 239
粮食生产 (229) 229
财政部 (226) 226
农民 (211) 211
农机补贴 (188) 188
农业生产 (175) 175
优惠政策 (172) 172
新能源汽车 (171) 171
惠农政策 (169) 169
良种补贴 (162) 162
农机具 (161) 161
农机补贴政策 (149) 149
补贴标准 (148) 148
农机化发展 (142) 142
农民增收 (138) 138
财政补贴政策 (138) 138
农业保险 (130) 130
政府补贴 (125) 125
粮食补贴政策 (121) 121
农民收入 (120) 120
农机化 (119) 119
中央财政 (116) 116
农业政策 (109) 109
购机补贴 (105) 105
扶持政策 (102) 102
粮食安全 (100) 100
农业发展 (93) 93
农机化事业 (93) 93
农机市场 (91) 91
调整 (91) 91
农业机械化发展 (90) 90
购置 (90) 90
农机 (89) 89
农机局 (89) 89
机械化水平 (82) 82
农业综合生产能力 (81) 81
农机工业 (81) 81
农机部门 (78) 78
直接补贴 (78) 78
价格补贴 (77) 77
农村经济 (74) 74
国务院 (73) 73
种植面积 (71) 71
中央 (70) 70
农机总动力 (70) 70
农机装备结构 (70) 70
粮食补贴 (70) 70
社会保险补贴 (69) 69
wto (68) 68
农户 (68) 68
农业现代化 (67) 67
美国 (66) 66
农业 (63) 63
专业合作社 (62) 62
农业部办公厅 (62) 62
农机企业 (62) 62
联合收割机 (62) 62
农机装备 (61) 61
江苏省 (61) 61
财政 (61) 61
农机化工作 (60) 60
企业 (59) 59
农机行业 (59) 59
种粮农民 (59) 59
产业政策 (58) 58
现代农业 (58) 58
农机装备水平 (57) 57
政策补贴 (57) 57
财政政策 (57) 57
2010年 (56) 56
出口补贴 (56) 56
创业政策 (56) 56
政策扶持 (56) 56
粮食 (56) 56
岗位补贴 (55) 55
目标价格 (55) 55
财政部门 (55) 55
农机化水平 (54) 54
大中型拖拉机 (54) 54
农业机械化水平 (53) 53
山东省 (53) 53
发达国家 (52) 52
补贴制度 (52) 52
补贴范围 (52) 52
经济发展 (51) 51
适度规模经营 (51) 51
保费补贴 (50) 50
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


财政科学, ISSN 2096-1391, 2018, Volume 26, Issue 2, pp. 136 - 139
Journal Article
北京农业职业学院学报, ISSN 1671-7252, 2017, Volume 31, Issue 4, pp. 10 - 14
Journal Article
现代国企研究, ISSN 2095-0322, 2017, Issue 6, p. 114
Journal Article
中国劳动, ISSN 1007-8746, 2017, Issue 6, pp. 4 - 12
Journal Article
Liang shi wen ti yan jiu = Grain issues research, ISSN 1003-2576, 2016, Issue 5, pp. 51 - 53
Journal Article
汽车科技, ISSN 1005-2550, 2014, Issue 1, pp. 14 - 15
Journal Article
by 李然
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2014, Issue 36, pp. 3 - 4
Journal Article
by 杨浩
绥化学院学报, ISSN 2095-0438, 2017, Volume 37, Issue 5, pp. 8 - 10
Journal Article
商业经济研究, ISSN 2095-9397, 2017, Issue 1, pp. 104 - 106
Journal Article
by 刘乐 and 马瑛
山西农业科学, ISSN 1002-2481, 2017, Volume 45, Issue 9, pp. 1539 - 1542
Journal Article
农业工程技术, ISSN 1673-5404, 2017, Volume 37, Issue 5, p. 47
Journal Article
生态经济, ISSN 1671-4407, 2017, Volume 33, Issue 7, pp. 134 - 139
Journal Article
科技创业月刊, ISSN 1672-2272, 2017, Volume 30, Issue 4, pp. 46 - 48
Journal Article
南方农业, ISSN 1673-890X, 2017, Volume 11, Issue 10, pp. 56 - 58
Journal Article
黑龙江粮食, ISSN 1671-6019, 2017, Issue 11, pp. 16 - 18
Journal Article
襄阳职业技术学院学报, ISSN 2095-6584, 2017, Volume 16, Issue 4, pp. 67 - 71
Journal Article
管理观察, ISSN 1674-2877, 2015, Issue 3, pp. 39 - 41
Journal Article
中国劳动, ISSN 1007-8746, 2017, Issue 6, pp. 4 - 12
Journal Article
by 再协
中国资源综合利用, ISSN 1008-9500, 2016, Volume 34, Issue 12, p. 22
Journal Article
南方农业学报, ISSN 2095-1191, 2016, Volume 47, Issue 8, pp. 1434 - 1438
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.