UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
表达方式 (2021) 2021
语言表达方式 (399) 399
语言表达能力 (219) 219
思维方式 (169) 169
语言表达 (159) 159
学习方式 (123) 123
英语 (123) 123
学生 (120) 120
课堂教学 (98) 98
口头表达能力 (96) 96
汉语 (92) 92
教学方式 (89) 89
语文教学 (86) 86
情感表达方式 (85) 85
表达能力 (83) 83
修辞方式 (76) 76
表达效果 (74) 74
书面表达 (72) 72
语言 (67) 67
日语 (65) 65
记叙文 (61) 61
艺术表达方式 (58) 58
教师 (56) 56
文学作品 (55) 55
译文 (54) 54
情感表达 (52) 52
训练方式 (52) 52
议论文 (52) 52
形容词 (51) 51
教学效果 (49) 49
表达 (48) 48
阅读教学 (48) 48
提问方式 (45) 45
语言艺术 (45) 45
生活方式 (44) 44
作文教学 (43) 43
句子 (42) 42
教育方式 (42) 42
说明文 (42) 42
引导学生 (41) 41
思维能力 (41) 41
初中 (40) 40
口头表达 (40) 40
英语教学 (39) 39
修辞手法 (36) 36
教学内容 (36) 36
言语表达 (36) 36
教学过程 (35) 35
现代汉语 (35) 35
写作 (34) 34
作品 (33) 33
培养 (33) 33
文体 (33) 33
表达形式 (33) 33
语言形式 (33) 33
课堂教学过程 (33) 33
小学生 (32) 32
教学方法 (32) 32
翻译 (32) 32
表现手法 (32) 32
词语 (32) 32
语文 (32) 32
写作能力 (31) 31
数学知识 (31) 31
英语表达 (31) 31
语言文字 (31) 31
中学 (30) 30
方式 (30) 30
叙述方式 (29) 29
小学 (29) 29
表达习惯 (29) 29
中国 (28) 28
修辞格 (28) 28
写作方法 (28) 28
口语表达能力 (28) 28
词汇 (28) 28
培养学生 (27) 27
情感 (27) 27
教学语言 (27) 27
文化差异 (27) 27
文化背景 (27) 27
文章 (27) 27
中学生 (26) 26
书面表达能力 (26) 26
考查方式 (26) 26
艺术形式 (26) 26
表达思想 (26) 26
话语表达方式 (26) 26
高考 (26) 26
情感交流 (25) 25
自由表达 (25) 25
语言现象 (25) 25
课程标准 (25) 25
学习过程 (24) 24
表达手段 (24) 24
表达技巧 (24) 24
表达方法 (24) 24
课文内容 (24) 24
委婉语 (23) 23
比喻 (23) 23
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 3, pp. 80 - 80
Journal Article
语文教学通讯:高中(A), ISSN 1004-6097, 2017, Issue 3, pp. 8 - 11
Journal Article
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2015, Issue 2X, p. 105
Journal Article
by 朱逊
江苏教育:小学教学, ISSN 1005-6009, 2015, Issue 5, pp. 31 - 32
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2016, Volume 29, Issue 18, pp. 116 - 117
Journal Article
by 徐兵
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2016, Issue 3, pp. 130 - 131
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2016, Issue 2, pp. 19 - 19
Journal Article
by 谭梦
牡丹江大学学报, ISSN 1008-8717, 2015, Volume 24, Issue 5, pp. 145 - 147
Journal Article
上海教育科研, ISSN 1007-2020, 2017, Issue 10, pp. 85 - 88
Journal Article
安徽农业大学学报:社会科学版, ISSN 1009-2463, 2017, Volume 26, Issue 2, pp. 109 - 114
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 14, pp. 75 - 76
Journal Article
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2015, Issue 11, pp. 9 - 9
Journal Article
前沿, ISSN 1009-8267, 2015, Issue 9, pp. 124 - 126
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 21, pp. 31 - 31
Journal Article
吉林广播电视大学学报, ISSN 1008-7508, 2015, Issue 1, pp. 130 - 131
Journal Article
by 李燕
戏剧之家, ISSN 1007-0125, 2017, Issue 13, p. 71
Journal Article
语文教学通讯:初中(B), ISSN 1004-6097, 2016, Issue 10, pp. 66 - 68
Journal Article
佳木斯职业学院学报, ISSN 2095-9052, 2016, Issue 3, pp. 360 - 361
Journal Article
海南广播电视大学学报, ISSN 1009-9743, 2016, Volume 17, Issue 3, pp. 7 - 10
Journal Article
淮阴师范学院学报:哲学社会科学版, ISSN 1007-8444, 2016, Volume 38, Issue 5, pp. 601 - 609
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.