UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
新课程改革 (5454) 5454
新课程标准 (5169) 5169
语文教学 (3945) 3945
新课程 (3639) 3639
学生 (1784) 1784
语文教师 (1779) 1779
语文课堂 (1603) 1603
语文课堂教学 (1488) 1488
小学语文 (1428) 1428
课堂教学 (1345) 1345
语文课程标准 (1275) 1275
语文 (1159) 1159
新课标 (1097) 1097
阅读教学 (1046) 1046
新课程背景 (1045) 1045
小学语文教学 (1035) 1035
高中语文 (1017) 1017
初中语文 (1007) 1007
语文学习 (881) 881
语文素养 (878) 878
初中语文教学 (778) 778
学习方式 (777) 777
教师 (771) 771
语文课程 (762) 762
小学 (697) 697
新课程理念 (630) 630
语文新课程 (616) 616
培养 (598) 598
语文阅读教学 (566) 566
高中语文教学 (542) 542
教学实践 (513) 513
语文新课程标准 (510) 510
引导学生 (501) 501
教学方法 (470) 470
课程改革 (469) 469
初中 (457) 457
教学理念 (446) 446
素质教育 (445) 445
教学过程 (441) 441
作文教学 (439) 439
能力的培养 (434) 434
课改 (403) 403
小学生 (402) 402
新课程实施 (398) 398
自主学习 (387) 387
语文学科 (374) 374
学生自主学习 (352) 352
课程标准 (349) 349
学语文 (346) 346
学习兴趣 (342) 342
课堂 (342) 342
语文教育 (335) 335
课程理念 (318) 318
教学效果 (312) 312
高中 (312) 312
教学方式 (311) 311
教学模式 (308) 308
学习过程 (294) 294
语言文字 (285) 285
语文教学改革 (277) 277
教学改革 (266) 266
教学活动 (263) 263
教学 (262) 262
中学语文教学 (255) 255
教学内容 (255) 255
教学策略 (248) 248
语文课程改革 (248) 248
新课改 (245) 245
中学语文 (244) 244
语文新课标 (241) 241
教育工作者 (239) 239
有效性 (237) 237
阅读能力 (231) 231
学习 (226) 226
高效课堂 (224) 224
人文性 (221) 221
审美情趣 (219) 219
有效教学 (219) 219
写作能力 (213) 213
教育理念 (209) 209
新课程教学 (203) 203
教学目标 (199) 199
课堂教学效率 (199) 199
老师 (190) 190
语文老师 (188) 188
创新精神 (187) 187
语文能力 (186) 186
阅读 (186) 186
课外阅读 (184) 184
课堂教学改革 (180) 180
学习活动 (176) 176
新课程标准要求 (173) 173
语文课 (171) 171
中学生 (168) 168
语文综合性学习 (165) 165
课堂气氛 (165) 165
语文知识 (164) 164
教学观念 (163) 163
合作学习 (161) 161
语文作业 (161) 161
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 159 - 159
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2015, Issue 9Z, p. 203
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 7, pp. 32 - 32
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 9, pp. 54 - 54
Journal Article
by 程芸
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 9, pp. 242 - 242
Journal Article
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2016, Issue S2, p. 293
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 4, p. 46
Journal Article
by 何云
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 29, pp. 69 - 69
Journal Article
by 潘敏
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2015, Issue 22, p. 69
Journal Article
by 黄英
读书文摘:青年版, ISSN 1671-7724, 2015, Issue 5, pp. 196 - 197
Journal Article
写作:中, ISSN 1002-7343, 2016, Issue 12, pp. 24 - 25
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2017, Issue 8, pp. 15 - 15
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 15, pp. 59 - 59
Journal Article
学园, ISSN 1674-4810, 2014, Issue 30, pp. 119 - 119
Journal Article
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2015, Issue 12, pp. 263 - 263
Journal Article
Journal Article
by 张玲
小学语文教学:人物, ISSN 1004-6720, 2017, Issue 8, pp. 62 - 63
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 16, pp. 13 - 16
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 25, pp. 217 - 217
Journal Article
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2016, Issue 50, pp. 40 - 43
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.