UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
语法知识 (1260) 1260
语言知识 (384) 384
语法 (206) 206
语法教学 (206) 206
学生 (201) 201
英语语法教学 (181) 181
英语 (177) 177
英语语法 (173) 173
英语教学 (170) 170
知识点 (137) 137
英语学习 (125) 125
初中 (117) 117
语法规则 (107) 107
词汇 (104) 104
语法错误 (102) 102
语言能力 (101) 101
高中 (100) 100
词汇知识 (86) 86
语言运用 (77) 77
教学方法 (76) 76
语法学习 (74) 74
高考英语 (74) 74
基础知识 (71) 71
学习英语 (70) 70
能力的培养 (69) 69
课堂教学 (66) 66
语法项目 (63) 63
学习过程 (62) 62
教学效果 (61) 61
外语教学 (60) 60
语法翻译法 (58) 58
语文教学 (57) 57
培养 (54) 54
解题技巧 (54) 54
英语教师 (53) 53
中学生 (52) 52
语法现象 (52) 52
初中英语 (51) 51
语言学习 (51) 51
初中英语教学 (50) 50
词汇量 (50) 50
语法结构 (50) 50
阅读教学 (50) 50
阅读能力 (49) 49
高考 (49) 49
教学过程 (48) 48
语言基础知识 (48) 48
阅读理解能力 (48) 48
学习 (47) 47
完形填空 (45) 45
语法分析 (45) 45
高中英语 (45) 45
完形填空题 (44) 44
文化知识 (44) 44
知识教学 (44) 44
小学生 (43) 43
句子 (42) 42
填空题 (42) 42
教学实践 (42) 42
交际能力 (41) 41
学习辅导 (41) 41
学习语言 (40) 40
现代汉语 (40) 40
语法修辞 (40) 40
教师 (39) 39
语言教学 (39) 39
运用能力 (39) 39
中学英语教学 (38) 38
引导学生 (38) 38
单项选择题 (37) 37
新课程标准 (37) 37
语言环境 (37) 37
中考 (36) 36
英语知识 (36) 36
语文知识 (36) 36
课程标准 (36) 36
同学 (35) 35
定语从句 (35) 35
语法课 (35) 35
阅读理解 (35) 35
文言文教学 (34) 34
背景知识 (34) 34
英语课程标准 (33) 33
教学 (32) 32
高中英语教学 (32) 32
基本功 (31) 31
教学模式 (31) 31
教学策略 (31) 31
语言 (31) 31
中学 (30) 30
学习兴趣 (30) 30
形容词 (30) 30
文化背景知识 (30) 30
英语基础知识 (30) 30
语言运用能力 (30) 30
英语学习习惯 (29) 29
小学英语教学 (28) 28
阅读技巧 (28) 28
习惯养成 (27) 27
句子结构 (27) 27
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


喀什大学学报, ISSN 2096-2134, 2016, Volume 37, Issue 6, pp. 92 - 95
Journal Article
江苏教育, ISSN 1005-6009, 2017, Issue 67, pp. 66 - 66
Journal Article
湘南学院学报, ISSN 1672-8173, 2016, Volume 37, Issue 4, pp. 58 - 60
Journal Article
by 郭巧
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2015, Issue 10, pp. 157 - 157
Journal Article
by 梅丰
铜陵职业技术学院学报, ISSN 1671-752X, 2016, Volume 15, Issue 3, pp. 80 - 82
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 30, pp. 84 - 85
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 16, pp. 102 - 102
Journal Article
福建基础教育研究, ISSN 1674-5582, 2015, Issue 1, pp. 65 - 67
Journal Article
Han yu xue xi, ISSN 1003-7365, 2018, Issue 1, pp. 86 - 94
Journal Article
海南广播电视大学学报, ISSN 1009-9743, 2016, Volume 17, Issue 1, pp. 150 - 153
Journal Article
语文天地:初中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 10, pp. 23 - 24
Journal Article
by 周敏
中国校外教育:上旬, ISSN 1004-8502, 2014, Issue 6, pp. 58 - 58
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 14, pp. 139 - 140
Journal Article
Journal Article
中国科教创新导刊, ISSN 1673-9795, 2010, Issue 7, pp. 92 - 92
Journal Article
浙江外国语学院学报, ISSN 2095-2074, 2016, Issue 3, pp. 32 - 38
Journal Article
西藏教育, ISSN 1004-5880, 2017, Issue 12, pp. 45 - 47
Journal Article
语文天地:初中版, ISSN 1007-8665, 2016, Issue 12, pp. 20 - 21
Journal Article
by 徐岚
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 16, pp. 85 - 85
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 36, pp. 195 - 195
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.