UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
语法知识 (404) 404
语法教学 (322) 322
语言能力 (313) 313
语法 (249) 249
英语教学 (235) 235
学生 (209) 209
交际能力 (203) 203
语法错误 (191) 191
英语语法教学 (188) 188
英语语法 (167) 167
能力的培养 (162) 162
语法结构 (149) 149
语法规则 (140) 140
语法能力 (138) 138
语言知识 (130) 130
阅读能力 (127) 127
外语教学 (109) 109
教学方法 (104) 104
英语 (99) 99
英语学习 (97) 97
写作能力 (96) 96
词汇 (84) 84
语法翻译法 (83) 83
语言运用能力 (82) 82
阅读理解能力 (82) 82
初中 (77) 77
高中 (73) 73
听说能力 (69) 69
课堂教学 (67) 67
运用能力 (67) 67
语言运用 (64) 64
语言表达能力 (62) 62
培养 (60) 60
思维能力 (60) 60
语法分析 (58) 58
语言教学 (57) 57
学习过程 (56) 56
语用能力 (56) 56
词汇量 (55) 55
高考英语 (55) 55
中学英语教学 (54) 54
书面表达 (53) 53
英语写作能力 (53) 53
语法项目 (53) 53
语言学习 (52) 52
语法学习 (51) 51
语言交际能力 (51) 51
书面表达能力 (50) 50
中学生 (49) 49
初中英语教学 (49) 49
教学效果 (49) 49
综合语言运用能力 (47) 47
完形填空 (46) 46
能力培养 (46) 46
学习语言 (45) 45
解题技巧 (45) 45
高中英语 (45) 45
高中英语教学 (45) 45
能力 (44) 44
英语教师 (44) 44
语法现象 (44) 44
教师 (43) 43
英语课程标准 (43) 43
词汇知识 (43) 43
教学过程 (42) 42
阅读教学 (42) 42
高考 (39) 39
交际教学法 (38) 38
交际法 (38) 38
培养学生 (38) 38
理解能力 (38) 38
语法课 (37) 37
写作训练 (36) 36
英语写作 (36) 36
英语阅读能力 (36) 36
课程标准 (36) 36
完形填空题 (35) 35
综合运用能力 (35) 35
初中英语 (34) 34
阅读理解 (34) 34
乔姆斯基 (33) 33
填空题 (33) 33
学生实际 (32) 32
语法概念 (32) 32
教学模式 (31) 31
英语书面表达 (31) 31
语言环境 (31) 31
中学 (30) 30
教学实践 (30) 30
教学策略 (30) 30
普遍语法 (30) 30
语文教学 (30) 30
语言形式 (30) 30
学习英语 (29) 29
考生 (29) 29
语法基础 (29) 29
学习能力 (28) 28
表达能力 (28) 28
语言 (28) 28
高中学生 (28) 28
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


成都师范学院学报, ISSN 2095-5642, 2015, Volume 31, Issue 7, pp. 59 - 63
Journal Article
by 梅丰
铜陵职业技术学院学报, ISSN 1671-752X, 2016, Volume 15, Issue 3, pp. 80 - 82
Journal Article
by 关鑫
肇庆学院学报, ISSN 1009-8445, 2018, Volume 39, Issue 1, pp. 67 - 72
Journal Article
黑龙江教育学院学报, ISSN 1001-7836, 2016, Volume 35, Issue 12, pp. 124 - 126
Journal Article
山东高等教育, ISSN 2095-6800, 2017, Issue 2, pp. 82 - 87
Journal Article
洛阳师范学院学报, ISSN 1009-4970, 2017, Volume 36, Issue 6, pp. 75 - 79
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2017, Issue 5, pp. 326 - 327
Journal Article
by 程雄
海外英语, ISSN 1009-5039, 2014, Issue 15, pp. 45 - 46
Journal Article
海外英语, ISSN 1009-5039, 2015, Issue 7, pp. 222 - 223
Journal Article
洛阳师范学院学报, ISSN 1009-4970, 2015, Volume 34, Issue 7, pp. 109 - 111
Journal Article
by 杨玲
昌吉学院学报, ISSN 1671-6469, 2011, Issue 3, pp. 107 - 109
Journal Article
黑龙江教育学院学报, ISSN 1001-7836, 2013, Volume 32, Issue 12, pp. 78 - 79
Journal Article
周口师范学院学报, ISSN 1671-9476, 2014, Volume 31, Issue 4, pp. 131 - 133
Journal Article
上海教育, ISSN 1006-2068, 2017, Issue 22, pp. 70 - 70
Journal Article
教育评论, ISSN 1004-1109, 2014, Issue 11, pp. 153 - 155
Journal Article
江苏教育:中学教学, ISSN 1005-6009, 2014, Issue 1, pp. 2 - 2
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2011, Issue 22, pp. 169 - 170
Journal Article
少年儿童研究, ISSN 1002-9915, 2011, Issue 2X, pp. 16 - 19
Journal Article
by 李琪
长春大学学报, ISSN 1009-3907, 2010, Volume 20, Issue 5, pp. 104 - 106
Journal Article
by 马平
外国语文, ISSN 1674-6414, 2011, Volume 27, Issue 7, pp. 158 - 160
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.