UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
web服务 (236) 236
语言服务 (194) 194
可扩展标记语言 (104) 104
语言 (85) 85
语言艺术 (79) 79
服务 (73) 73
web服务描述语言 (59) 59
读者服务 (58) 58
服务质量 (57) 57
业务流程执行语言 (53) 53
服务语言 (52) 52
简单对象访问协议 (51) 51
语言文字 (51) 51
为人民服务 (45) 45
图书馆 (42) 42
教学服务 (42) 42
网络服务 (36) 36
xml (29) 29
面向服务架构 (26) 26
服务组合 (25) 25
应用 (23) 23
服务对象 (23) 23
语言培训 (23) 23
语言文字工作 (23) 23
语言沟通 (23) 23
web服务组合 (22) 22
高校图书馆 (22) 22
java语言 (21) 21
社会服务 (21) 21
自然语言处理 (21) 21
语言技巧 (21) 21
语言表达 (21) 21
语言美 (20) 20
服务行业 (19) 19
信息服务 (18) 18
安全声明标记语言 (18) 18
语言交流 (18) 18
语言表达能力 (18) 18
工作流 (17) 17
服务人员 (17) 17
服务工作 (17) 17
语言教学 (17) 17
语言能力 (17) 17
课堂教学 (17) 17
服务态度 (16) 16
生活服务 (16) 16
语文教学 (16) 16
面向服务的架构 (16) 16
学生 (15) 15
语言环境 (15) 15
soap (14) 14
单点登录 (14) 14
教师 (14) 14
服务中心 (14) 14
统一建模语言 (14) 14
计算机网络 (14) 14
语言修养 (14) 14
语言运用 (14) 14
互联网 (13) 13
人才培养 (13) 13
图书馆员 (13) 13
外语教学 (13) 13
学习语言 (13) 13
技巧 (13) 13
本体 (13) 13
一带一路 (12) 12
企业应用集成 (12) 12
体态语言 (12) 12
可扩展访问控制标记语言 (12) 12
护理服务 (12) 12
服务发现 (12) 12
服务用语 (12) 12
电子商务 (12) 12
编程语言 (12) 12
翻译 (12) 12
肢体语言 (12) 12
访问控制 (12) 12
语言实验室 (12) 12
语言服务行业 (12) 12
web (11) 11
中国语言 (11) 11
公共服务行业 (11) 11
北京语言大学 (11) 11
安全断言标记语言 (11) 11
少数民族语言 (11) 11
微笑服务 (11) 11
程序设计 (11) 11
语言生活 (11) 11
语言翻译 (11) 11
非语言沟通 (11) 11
corba (10) 10
web服务业务流程执行语言 (10) 10
信息技术 (10) 10
医疗服务 (10) 10
国家战略 (10) 10
多语言 (10) 10
扩展标记语言 (10) 10
描述语言 (10) 10
服务忌语 (10) 10
服务描述语言 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 徐飞
绵阳师范学院学报, ISSN 1672-612X, 2015, Volume 34, Issue 4, pp. 52 - 55
Journal Article
雲南師範大學學報(哲學社會科學版), ISSN 1000-5110, 09/2010, Volume 42, Issue 5, pp. 22 - 27
Journal Article
上海翻译, ISSN 1672-9358, 2016, Issue 6, pp. 1 - 6
Journal Article
云南师范大学学报:哲学社会科学版, ISSN 1000-5110, 2018, Volume 50, Issue 1, pp. 22 - 33
Journal Article
上海翻译, ISSN 1672-9358, 2018, Issue 1, pp. 45 - 50
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 17, pp. 103 - 104
Journal Article
北华大学学报:社会科学版, ISSN 1009-5101, 2012, Volume 13, Issue 3, pp. 4 - 6
Journal Article
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 6, pp. 179 - 180
Journal Article
湖北函授大学学报, ISSN 1671-5918, 2015, Volume 28, Issue 22, pp. 117 - 118
Journal Article
太原城市职业技术学院学报, ISSN 1673-0046, 2017, Issue 11, pp. 178 - 180
Journal Article
兰州教育学院学报, ISSN 1008-5823, 2017, Volume 33, Issue 11, pp. 157 - 158
Journal Article
上海翻译, ISSN 1672-9358, 2017, Issue 3, pp. 88 - 92
Journal Article
by 郭静
长春教育学院学报, ISSN 1671-6531, 2017, Volume 33, Issue 10, pp. 47 - 50
Journal Article
云南师范大学学报:对外汉语教学与研究版, ISSN 1672-1306, 2015, Volume 13, Issue 2, pp. 63 - 68
Journal Article
语言教育, ISSN 2095-4891, 2018, Issue 1, pp. 2 - 6
Journal Article
当代教育理论与实践, ISSN 1674-5884, 2016, Volume 8, Issue 10, pp. 155 - 157
Journal Article
云南师范大学学报:哲学社会科学版, ISSN 1000-5110, 2015, Volume 47, Issue 4, pp. 36 - 42
Journal Article
山西高等学校社会科学学报, ISSN 1008-6285, 2017, Volume 29, Issue 12, pp. 101 - 103
Journal Article
江汉学术, ISSN 2095-5634, 2016, Volume 35, Issue 1, pp. 113 - 120
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.