UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
语言组织能力 (411) 411
语言表达能力 (187) 187
组织能力 (100) 100
语言组织 (72) 72
课堂教学 (67) 67
学生 (56) 56
语言能力 (55) 55
思维能力 (53) 53
教学组织形式 (44) 44
组织教学 (40) 40
教学效果 (39) 39
英语教学 (39) 39
培养 (34) 34
逻辑思维能力 (34) 34
能力的培养 (32) 32
语言文字 (31) 31
写作训练 (28) 28
组织 (26) 26
语言实践活动 (26) 26
英语书面表达 (25) 25
课堂气氛 (25) 25
写作能力 (24) 24
学习过程 (24) 24
教学方法 (24) 24
表达能力 (24) 24
组织教学能力 (23) 23
英语写作 (23) 23
阅读教学 (23) 23
语言运用能力 (21) 21
小学生 (20) 20
组织方法 (20) 20
课程标准 (20) 20
语文教学 (19) 19
课堂组织 (19) 19
感知能力 (18) 18
教学过程 (18) 18
教师 (18) 18
英语课堂教学 (18) 18
书面表达 (17) 17
书面表达能力 (17) 17
教学活动 (17) 17
自主学习 (17) 17
语言 (17) 17
运用语言 (17) 17
作文教学 (16) 16
学语文 (16) 16
小学语文教学 (16) 16
英语写作能力 (16) 16
语言运用 (16) 16
高中 (16) 16
口头表达能力 (15) 15
语言艺术 (15) 15
写作方法 (14) 14
学习兴趣 (14) 14
小学 (14) 14
综合语言运用能力 (14) 14
语言知识 (14) 14
课堂效率 (14) 14
作文写作 (13) 13
写作素材 (13) 13
初中英语教学 (13) 13
学习活动 (13) 13
小组讨论 (13) 13
教学质量 (13) 13
英语学习 (13) 13
英语语言 (13) 13
高中英语教学 (13) 13
作文能力 (12) 12
学习语言 (12) 12
小组合作学习 (12) 12
感性认识 (12) 12
教学策略 (12) 12
数学课堂教学 (12) 12
组织管理能力 (12) 12
英语语感 (12) 12
语言表达 (12) 12
运用能力 (12) 12
专业知识 (11) 11
体育教学 (11) 11
写作兴趣 (11) 11
写话 (11) 11
初中 (11) 11
初中语文教学 (11) 11
培养学生 (11) 11
学习能力 (11) 11
引导学生 (11) 11
教师组织 (11) 11
组织协调能力 (11) 11
语言基础知识 (11) 11
语言学习 (11) 11
课文内容 (11) 11
中学生 (10) 10
习作教学 (10) 10
交际能力 (10) 10
合作学习 (10) 10
堂课 (10) 10
学识水平 (10) 10
小学作文教学 (10) 10
教学内容 (10) 10
新课程改革 (10) 10
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


读书文摘(中), ISSN 1671-7724, 2016, Issue 8, pp. 216 - 217
Journal Article
by 陆畅
作文大王:中高年级, ISSN 1009-7813, 2017, Issue 3, pp. 44 - 44
Journal Article
by 夏宇
长春师范大学学报, ISSN 2095-7602, 2011, Issue 12, pp. 90 - 93
Journal Article
江西教育:综合版(C), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 4, pp. 28 - 28
Journal Article
小学语文教学:园地, ISSN 1004-6720, 2017, Issue 2, pp. 26 - 27
Journal Article
江西教育:教学版(B), ISSN 1006-270X, 2017, Issue 3, pp. 43 - 44
Journal Article
小说月刊:下半月, ISSN 1002-3399, 2016, Issue 1, pp. 45 - 46
Journal Article
小学语文教学:人物, ISSN 1004-6720, 2016, Issue 5, pp. 50 - 51
Journal Article
西藏教育, ISSN 1004-5880, 2016, Issue 3, pp. 25 - 26
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 32, pp. 198 - 198
Journal Article
语文天地:高中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 3, pp. 42 - 43
Journal Article
by 徐味
小学语文教学:人物, ISSN 1004-6720, 2017, Issue 3, pp. 24 - 26
Journal Article
Journal Article
语文天地:小教版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 7, pp. 45 - 46
Journal Article
by 牛娱
语文天地:小教版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 4, pp. 49 - 50
Journal Article
语文天地:初中版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 1, pp. 44 - 45
Journal Article
by 张玲
数学大世界:中旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 2, pp. 89 - 89
Journal Article
江西教育:教学版(B), ISSN 1006-270X, 2015, Issue 1, pp. 77 - 77
Journal Article
by 方芳
语文天地:初中版, ISSN 1007-8665, 2016, Issue 5, pp. 61 - 62
Journal Article
语文天地:高中版, ISSN 1007-8665, 2016, Issue 7, pp. 30 - 31
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.