UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
语言表达能力 (7228) 7228
学生 (1070) 1070
语言表达 (927) 927
表达能力 (903) 903
语文教学 (746) 746
培养 (719) 719
课堂教学 (679) 679
口头表达能力 (661) 661
思维能力 (611) 611
语言能力 (570) 570
能力的培养 (541) 541
小学生 (514) 514
口语表达能力 (489) 489
语言文字 (479) 479
书面表达能力 (402) 402
阅读教学 (398) 398
教学效果 (396) 396
作文教学 (392) 392
书面表达 (362) 362
写作能力 (351) 351
教师 (279) 279
数学语言 (263) 263
书面语言 (257) 257
课文内容 (257) 257
幼儿 (244) 244
小学语文教学 (232) 232
小学 (231) 231
语言文字表达能力 (222) 222
课程标准 (218) 218
学习语言 (217) 217
引导学生 (214) 214
语言训练 (214) 214
英语教学 (211) 211
数学教学 (208) 208
语言 (206) 206
教学过程 (204) 204
作文能力 (198) 198
教学方法 (193) 193
英语书面表达 (191) 191
学习过程 (188) 188
语言知识 (186) 186
语文教师 (173) 173
语言发展 (170) 170
孩子 (167) 167
学语文 (165) 165
语文 (164) 164
幼儿园 (163) 163
数学语言表达能力 (162) 162
初中 (160) 160
语文课程标准 (160) 160
中学生 (156) 156
学生作文 (155) 155
口头表达 (153) 153
教学实践 (152) 152
语言环境 (152) 152
语言学习 (149) 149
语言运用 (149) 149
逻辑思维能力 (149) 149
培养学生 (144) 144
小学作文教学 (144) 144
阅读能力 (144) 144
口头语言 (141) 141
教学活动 (140) 140
课堂气氛 (138) 138
说话能力 (137) 137
说话训练 (137) 137
语言教学 (134) 134
思维过程 (128) 128
观察能力 (128) 128
写作兴趣 (127) 127
训练 (125) 125
作文训练 (124) 124
教学质量 (124) 124
写作训练 (123) 123
口语交际能力 (121) 121
教学内容 (121) 121
语言艺术 (120) 120
交际能力 (118) 118
幼儿语言 (118) 118
英语写作能力 (118) 118
口语训练 (116) 116
运用语言 (116) 116
教学 (115) 115
能力培养 (114) 114
幼儿期 (113) 113
新课程标准 (113) 113
理解能力 (113) 113
认识水平 (113) 113
高考 (112) 112
小学语文 (111) 111
思维训练 (110) 110
学习兴趣 (109) 109
语文素养 (109) 109
教学策略 (108) 108
语言运用能力 (108) 108
口语表达 (107) 107
新课程改革 (107) 107
课堂 (107) 107
低年级学生 (106) 106
想象能力 (105) 105
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 谭莹
神州, ISSN 1009-5071, 2018, Issue 4, pp. 148 - 148
Journal Article
by 周超凡 and 龚萍
江苏科技信息, ISSN 1004-7530, 2016, Issue 9, pp. 48 - 50
Journal Article
by 栾岩
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 19, pp. 86 - 86
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 4, p. 283
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2018, Issue 6, pp. 56 - 56
Journal Article
by 李慧
赤子, ISSN 1671-6035, 2016, Issue 19, p. 225
Journal Article
数学大世界:下旬, ISSN 1009-5608, 2018, Issue 1, pp. 65 - 65
Journal Article
by 代宁
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2018, Issue 2, pp. 157 - 157
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2016, Issue 5, pp. 3 - 4
Journal Article
by 潘静
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2017, Issue 8Z, pp. 55 - 57
Journal Article
by 毛毅
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 19, pp. 19 - 20
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 8, pp. 119 - 119
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 8, pp. 208 - 208
Journal Article
教育观察, ISSN 2095-3712, 2017, Volume 6, Issue 16, pp. 141 - 142
Journal Article
语文天地:小教版, ISSN 1007-8665, 2017, Issue 10, pp. 50 - 51
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 32, pp. 132 - 132
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 2, pp. 30 - 30
Journal Article
by 乔晶
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 10, pp. 44 - 44
Journal Article
学苑教育, ISSN 1674-179X, 2017, Issue 12, pp. 32 - 33
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2017, Issue 7, pp. 141 - 141
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.