UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
误区 (17880) 17880
认识误区 (1955) 1955
对策 (1695) 1695
教学误区 (827) 827
学生 (642) 642
课堂教学 (596) 596
教师 (563) 563
语文教学 (490) 490
心理误区 (423) 423
多媒体 (390) 390
中国 (366) 366
策略 (347) 347
企业 (338) 338
教学 (314) 314
误区分析 (306) 306
多媒体教学 (300) 300
新课程改革 (266) 266
大学生 (258) 258
小学 (241) 241
素质教育 (234) 234
信息技术 (226) 226
走出误区 (226) 226
家庭教育 (225) 225
学习 (221) 221
数学教学 (218) 218
阅读教学 (212) 212
课程改革 (210) 210
孩子 (203) 203
应用 (198) 198
教学方法 (195) 195
同学 (189) 189
教育误区 (188) 188
使用误区 (187) 187
教学过程 (186) 186
教学实践 (185) 185
认知误区 (183) 183
多媒体技术 (180) 180
学习方式 (171) 171
高校 (171) 171
合作学习 (169) 169
用药误区 (169) 169
初中 (166) 166
高中 (163) 163
新课程 (156) 156
小学数学 (153) 153
高考 (149) 149
小学语文 (148) 148
老师 (147) 147
英语教学 (146) 146
课改 (146) 146
教学内容 (145) 145
建议 (144) 144
反思 (142) 142
家长 (141) 141
消费者 (141) 141
优势 (140) 140
思想误区 (140) 140
教学改革 (140) 140
语文 (139) 139
课堂提问 (137) 137
新课改 (136) 136
中学 (129) 129
教学模式 (129) 129
观念误区 (129) 129
管理误区 (127) 127
作文教学 (122) 122
学校 (121) 121
措施 (119) 119
企业文化 (118) 118
数学课堂教学 (118) 118
语文教师 (117) 117
中小学 (115) 115
方法 (115) 115
语文课堂 (115) 115
学习误区 (114) 114
教学方式 (114) 114
常见误区 (113) 113
解题误区 (113) 113
数学 (111) 111
理论误区 (109) 109
语文课堂教学 (109) 109
课堂 (109) 109
多媒体课件 (108) 108
学习过程 (107) 107
引导学生 (107) 107
教学效果 (107) 107
问题 (106) 106
健康 (105) 105
思考 (105) 105
治疗 (104) 104
教学理念 (103) 103
中学生 (102) 102
管理 (101) 101
多媒体辅助教学 (98) 98
矫正 (98) 98
学习兴趣 (97) 97
教学质量 (97) 97
数学课堂 (97) 97
新课程标准 (97) 97
分析 (96) 96
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2016, Issue 12, pp. 97 - 100
Journal Article
乡村科技, ISSN 1674-7909, 2016, Issue 33, p. 21
Journal Article
中国实用医药, ISSN 1673-7555, 2011, Volume 6, Issue 11, p. 251
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2018, Issue 1, pp. 50 - 58
Journal Article
中国食用菌, ISSN 1003-8310, 2012, Volume 31, Issue 2, pp. 59 - 61
Journal Article
电动自行车, ISSN 1672-6936, 2011, Issue 4, pp. 43 - 44
Journal Article
中国电化教育, ISSN 1006-9860, 2015, Issue 10, pp. 28 - 32
Journal Article
现代教育技术, ISSN 1009-8097, 2008, Volume 18, Issue 2, pp. 41 - 43
Journal Article
by 赵婧
教育學報, ISSN 1673-1298, 08/2009, Volume 5, Issue 4, pp. 47 - 52
Journal Article
林区教学, ISSN 1008-6714, 2018, Issue 3, pp. 91 - 92
Journal Article
新课程, ISSN 1673-2162, 2018, Issue 2, pp. 146 - 147
Journal Article
现代畜牧科技, ISSN 2095-9737, 2018, Issue 4, p. 121
Journal Article
高中生, ISSN 1671-329X, 2018, Issue 2, pp. 6 - 6
Journal Article
课外语文, ISSN 1672-0490, 2018, Issue 4, pp. 86 - 86
Journal Article
华夏教师, ISSN 2095-3267, 2015, Issue 4, pp. 95 - 95
Journal Article
by 陆健
中小学电教:上, ISSN 1671-7503, 2015, Issue 9, pp. 34 - 35
Journal Article
by 谢尧
读写算:教育导刊, ISSN 1002-7661, 2015, Issue 22, pp. 194 - 194
Journal Article
中学课程辅导:教师教育, ISSN 1992-7711, 2015, Issue 8S, p. 56 27
Journal Article
by 范芳
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2015, Issue 13, pp. 161 - 161
Journal Article
江西教育:综合版(C), ISSN 1006-270X, 2014, Issue 4, pp. 16 - 16
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.