UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
说课 (3051) 3051
说课稿 (449) 449
说课设计 (348) 348
教学设计 (302) 302
教材分析 (289) 289
对我说 (270) 270
课堂教学 (239) 239
教师 (236) 236
教学方法 (229) 229
教学目标 (217) 217
教学内容 (190) 190
学生 (186) 186
堂课 (183) 183
教学过程 (165) 165
人教版 (145) 145
教研活动 (143) 143
说教材 (142) 142
人说 (136) 136
小学 (131) 131
说课活动 (131) 131
教学效果 (118) 118
视听说课 (118) 118
教学 (116) 116
说课比赛 (111) 111
设计 (110) 110
作文课 (109) 109
教材 (108) 108
教学研究 (102) 102
评课 (98) 98
老师 (95) 95
课程标准 (87) 87
教学改革 (80) 80
语文教学 (78) 78
说 (78) 78
新课标 (76) 76
活动课 (75) 75
说话 (74) 74
青年教师 (72) 72
教学设想 (71) 71
教学活动 (69) 69
告诉我 (68) 68
备课 (68) 68
班会课 (68) 68
第一课 (68) 68
教学质量 (66) 66
会说话 (64) 64
就这样 (64) 64
板书设计 (64) 64
初中 (59) 59
给你 (58) 58
课程改革 (58) 58
内容 (57) 57
说课内容 (57) 57
学习过程 (55) 55
语文 (55) 55
课时 (55) 55
实验教科书 (53) 53
师说 (53) 53
师范生 (52) 52
苏教版 (52) 52
中学 (51) 51
教学重点 (51) 51
数学 (51) 51
集体备课 (51) 51
上课 (49) 49
新课程 (49) 49
教学程序 (48) 48
教学能力 (48) 48
不知道 (47) 47
数学教学 (47) 47
教师素质 (46) 46
爱莲说 (46) 46
高职院校 (45) 45
学习方法 (44) 44
学情分析 (44) 44
课堂气氛 (44) 44
课本剧 (44) 44
北师大版 (43) 43
我自己 (43) 43
教学研究活动 (43) 43
美术课 (43) 43
高职 (43) 43
口语交际课 (42) 42
思想品德 (42) 42
信息技术 (41) 41
小学数学 (41) 41
引导学生 (41) 41
教学模式 (41) 41
教研形式 (41) 41
英语 (41) 41
教学实践 (40) 40
说爱 (40) 40
学习 (39) 39
对你说 (39) 39
自主学习 (39) 39
英语教学 (39) 39
课程 (39) 39
复习课 (37) 37
应用 (37) 37
教材内容 (37) 37
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


体育教学, ISSN 1005-2410, 2016, Volume 36, Issue 3, pp. 24 - 27
Journal Article
by 刘林
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2016, Issue 7, pp. 164 - 165
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2017, Volume 35, Issue 5, pp. 43 - 44
Journal Article
by 李侠
中学语文教学参考:中旬刊, ISSN 1002-2155, 2017, Issue 7, pp. 75 - 77
Journal Article
by 唐敏
求知导刊, ISSN 2095-624X, 2016, Issue 21, pp. 121 - 121
Journal Article
工程技术研究, ISSN 1671-3818, 2016, Issue 5, pp. 223 - 224
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 35, pp. 87 - 87
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2016, Issue Z1, pp. 24 - 27
Journal Article
中学化学教学参考, ISSN 1002-2201, 2016, Issue 1, pp. 24 - 27
Journal Article
体育教学, ISSN 1005-2410, 2016, Volume 36, Issue 7, pp. 19 - 21
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2016, Issue 6X, p. 146
Journal Article
by 魏虹
美术教育研究, ISSN 1674-9286, 2016, Issue 8, pp. 114 - 114
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 10, pp. 248 - 248
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 29, pp. 134 - 134
Journal Article
中国成人教育, ISSN 1004-6577, 2016, Issue 15, pp. 103 - 106
Journal Article
by 裴芸 and 陈书 and 朱旭 and 邓思思 and 魏歆然 and 魏高文
中国中医药现代远程教育, ISSN 1672-2779, 2017, Volume 15, Issue 21, pp. 44 - 46
Journal Article
中学物理:初中版, ISSN 1008-4134, 2017, Volume 35, Issue 10, pp. 48 - 50
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 34, pp. 112 - 112
Journal Article
当代教育实践与教学研究(电子版), ISSN 2095-6711, 2017, Issue 1, pp. 129 - 129
Journal Article
名师在线, ISSN 2095-9192, 2017, Issue 3, pp. 53 - 54
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.