UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
课堂教学 (37215) 37215
学生 (15863) 15863
学习兴趣 (15062) 15062
自主学习 (11032) 11032
学习过程 (10576) 10576
课堂 (8265) 8265
学习方式 (6981) 6981
教师 (6318) 6318
教学效果 (6159) 6159
数学课堂 (6116) 6116
学习活动 (5963) 5963
学习 (5914) 5914
课堂气氛 (5637) 5637
数学课堂教学 (5427) 5427
教学过程 (4652) 4652
语文课堂 (4632) 4632
教学方法 (4362) 4362
合作学习 (4245) 4245
新课程改革 (4231) 4231
语文教学 (4157) 4157
小学 (4092) 4092
高效课堂 (4058) 4058
数学教学 (4054) 4054
语文课堂教学 (3511) 3511
学习效率 (3507) 3507
培养 (3470) 3470
教学活动 (3438) 3438
课堂教学效率 (3399) 3399
引导学生 (3356) 3356
初中 (3346) 3346
学习积极性 (3321) 3321
学习方法 (3283) 3283
学生自主学习 (3050) 3050
学习能力 (2997) 2997
小组合作学习 (2939) 2939
课堂学习 (2913) 2913
教学内容 (2898) 2898
教学实践 (2819) 2819
英语课堂 (2698) 2698
教学模式 (2692) 2692
课堂教学模式 (2618) 2618
学习效果 (2608) 2608
语文学习 (2550) 2550
新课程 (2467) 2467
英语课堂教学 (2428) 2428
小学生 (2421) 2421
教学质量 (2399) 2399
素质教育 (2346) 2346
新课程标准 (2298) 2298
教学情境 (2283) 2283
教学方式 (2256) 2256
课堂效率 (2244) 2244
信息技术 (2241) 2241
英语教学 (2238) 2238
课程改革 (2196) 2196
学习数学 (2170) 2170
课程标准 (2119) 2119
激发 (2113) 2113
学习态度 (2078) 2078
高中 (2063) 2063
数学学习 (2041) 2041
学生学习 (1984) 1984
学习动机 (1956) 1956
应用 (1919) 1919
小学数学 (1874) 1874
有效性 (1789) 1789
主动学习 (1781) 1781
数学课程标准 (1781) 1781
自主学习能力 (1736) 1736
课堂提问 (1652) 1652
思维能力 (1648) 1648
教学策略 (1633) 1633
老师 (1613) 1613
教学手段 (1562) 1562
学习英语 (1557) 1557
中学生 (1536) 1536
师生关系 (1535) 1535
教学改革 (1530) 1530
语文 (1502) 1502
探究性学习 (1493) 1493
英语学习 (1481) 1481
学习习惯 (1434) 1434
课堂教学效果 (1424) 1424
能力的培养 (1422) 1422
课堂教学过程 (1389) 1389
阅读教学 (1386) 1386
教学目标 (1384) 1384
学习成绩 (1370) 1370
课堂教学改革 (1347) 1347
有效教学 (1346) 1346
数学知识 (1328) 1328
课堂教学质量 (1326) 1326
优化 (1318) 1318
语文教师 (1315) 1315
学习小组 (1298) 1298
中学 (1287) 1287
合作探究 (1253) 1253
课程理念 (1247) 1247
教学理念 (1246) 1246
教学任务 (1235) 1235
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 17, pp. 293 - 293
Journal Article
by 谷威
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2016, Issue 8Z, pp. 24 - 26
Journal Article
宁波教育学院学报, ISSN 1009-2560, 2017, Volume 19, Issue 1, pp. 89 - 92
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 2X, pp. 198 - 198
Journal Article
by 刘继
理科考试研究:高中版, ISSN 1008-4126, 2017, Volume 24, Issue 10, pp. 43 - 45
Journal Article
教育(周刊), ISSN 1673-2413, 2017, Issue 45, pp. 70 - 70
Journal Article
by 刘莺
课程教学研究, ISSN 2095-2791, 2017, Issue 1, pp. 72 - 75
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2017, Issue 12, pp. 152 - 152
Journal Article
by 王玮
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 8, p. 123
Journal Article
by 李锋
湖南中学物理, ISSN 1673-1875, 2017, Issue 4, pp. 18 - 19
Journal Article
by 李超
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 8, p. 138
Journal Article
数学大世界:中旬, ISSN 1009-5608, 2017, Issue 7, p. 90
Journal Article
中学语文教学参考:中旬刊, ISSN 1002-2155, 2017, Issue 3, pp. 70 - 71
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 33, pp. 106 - 106
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2015, Issue 19, pp. 19 - 19
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2015, Issue 33, pp. 145 - 145
Journal Article
科技风, ISSN 1671-7341, 2018, Issue 9, pp. 15 - 16
Journal Article
中小学心理健康教育, ISSN 1671-2684, 2017, Issue 32, pp. 68 - 68
Journal Article
by 孙萌
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 24, pp. 74 - 74
Journal Article
亚太教育, ISSN 2095-9214, 2016, Issue 30, pp. 268 - 269
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.