UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
语言艺术 (1404) 1404
课堂教学 (906) 906
教学语言 (282) 282
教学效果 (276) 276
课堂语言 (253) 253
教师 (248) 248
课堂教学艺术 (221) 221
教学语言艺术 (197) 197
课堂教学语言 (189) 189
语文教师 (183) 183
学生 (175) 175
教学艺术 (171) 171
语文课堂教学 (162) 162
语文教学 (148) 148
课堂气氛 (148) 148
艺术 (144) 144
语文课堂 (140) 140
苏霍姆林斯基 (124) 124
语言表达能力 (123) 123
课堂语言艺术 (117) 117
教师语言 (116) 116
课堂 (110) 110
教学过程 (108) 108
语言修养 (98) 98
教学内容 (88) 88
教学方法 (82) 82
数学课堂教学 (76) 76
教学质量 (75) 75
语言 (74) 74
课堂教学过程 (73) 73
艺术性 (71) 71
小学 (68) 68
学习兴趣 (67) 67
数学课堂 (67) 67
课堂教学效果 (64) 64
数学知识 (62) 62
脑力劳动 (62) 62
小学语文 (59) 59
课堂提问 (58) 58
数学教学 (57) 57
初中 (54) 54
语文 (50) 50
语言美 (49) 49
传授知识 (47) 47
数学教师 (47) 47
提问艺术 (46) 46
中学 (45) 45
情感交流 (45) 45
教学任务 (45) 45
传递信息 (41) 41
教学实践 (41) 41
教学活动 (41) 41
书面语言 (40) 40
小学数学 (40) 40
艺术语言 (39) 39
语言运用 (39) 39
引导学生 (38) 38
艺术魅力 (38) 38
课堂艺术 (37) 37
教师语言艺术 (35) 35
音乐教师 (34) 34
幽默风趣 (33) 33
语言表达 (33) 33
体态语言 (32) 32
语言文字 (32) 32
课文内容 (32) 32
音乐课堂 (32) 32
教学情境 (31) 31
运用语言 (31) 31
堂课 (30) 30
评价语言 (30) 30
语言表达方式 (30) 30
教学手段 (29) 29
数学语言 (29) 29
新课程改革 (29) 29
著名教育家 (29) 29
阅读教学 (29) 29
艺术技巧 (28) 28
英语课堂教学 (28) 28
体育教学 (27) 27
学习过程 (27) 27
教师教学语言 (26) 26
艺术美 (26) 26
课堂评价 (26) 26
思维能力 (25) 25
新课程 (25) 25
老师 (25) 25
英语教学 (25) 25
小学语文课堂 (24) 24
教学工作 (24) 24
课堂教学效率 (24) 24
口头语言 (23) 23
物理教学 (23) 23
语言能力 (23) 23
课堂效率 (23) 23
学习活动 (22) 22
设疑 (22) 22
评价艺术 (22) 22
学习积极性 (21) 21
教学 (21) 21
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 任乐
神州, ISSN 1009-5071, 2016, Issue 5, pp. 96 - 96
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2016, Issue 30, pp. 84 - 85
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2014, Issue 51, pp. 249 - 249
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 12, pp. 140 - 141
Journal Article
by 殷媛
音乐时空, ISSN 1008-3359, 2015, Issue 21, pp. 156 - 156
Journal Article
少年儿童研究, ISSN 1002-9915, 2017, Issue 7, pp. 64 - 64
Journal Article
商情, ISSN 1673-4041, 2012, Issue 10, pp. 171 - 171
Journal Article
by 唐燕
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2012, Issue 8, pp. 6 - 7
Journal Article
by 王晶
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2016, Issue 16, pp. 244 - 245
Journal Article
教育现代化(电子版), ISSN 2095-8420, 2015, Issue 9, pp. 190 - 191
Journal Article
Journal Article
四川教育, ISSN 1005-1910, 2013, Issue 6, pp. 46 - 47
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2013, Issue 15, pp. 233 - 234
Journal Article
by 弋鹏
四川教育, ISSN 1005-1910, 2013, Issue 7, pp. 79 - 79
Journal Article
课外语文:下, ISSN 1672-0490, 2016, Issue 6, pp. 15 - 16
Journal Article
by 盛杰
语文天地:初中版, ISSN 1007-8665, 2013, Issue 3, pp. 30 - 31
Journal Article
by 欧琳
Fujian jiao yu = Fujian jiaoyu, ISSN 0427-7058, 2013, Issue 2, pp. 43 - 44
Journal Article
by 丁芳
小学教学参考:语文版, ISSN 1007-9068, 2011, Issue 2, pp. 22 - 22
Journal Article
数学学习与研究:教研版, ISSN 1007-872X, 2011, Issue 22, pp. 120 - 120
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.