UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
课程标准 (32152) 32152
新课程标准 (21574) 21574
语文课程标准 (16898) 16898
数学课程标准 (12035) 12035
学生 (10469) 10469
语文教学 (7709) 7709
小学 (5609) 5609
课堂教学 (5557) 5557
培养 (5156) 5156
数学教学 (4935) 4935
阅读教学 (4669) 4669
义务教育 (4193) 4193
英语课程标准 (3840) 3840
引导学生 (3824) 3824
教学内容 (3793) 3793
实验教科书 (3772) 3772
学习方式 (3753) 3753
课程改革 (3446) 3446
小学生 (3254) 3254
初中 (3163) 3163
义务教育课程标准 (3022) 3022
普通高中 (2863) 2863
能力的培养 (2695) 2695
教师 (2673) 2673
语文 (2556) 2556
新课程改革 (2548) 2548
教学设计 (2328) 2328
教学实践 (2323) 2323
教学方法 (2315) 2315
教学过程 (2314) 2314
学习过程 (2136) 2136
语文素养 (2120) 2120
语文学习 (2108) 2108
教学目标 (2104) 2104
中学 (2050) 2050
自主学习 (2003) 2003
新课标 (1941) 1941
学习兴趣 (1935) 1935
高中 (1920) 1920
素质教育 (1912) 1912
数学知识 (1835) 1835
作文教学 (1751) 1751
义务教育阶段 (1739) 1739
课堂 (1728) 1728
数学课堂教学 (1712) 1712
语言文字 (1682) 1682
数学课堂 (1673) 1673
数学学习 (1654) 1654
英语教学 (1652) 1652
小学语文教学 (1651) 1651
语文教师 (1650) 1650
新课程 (1627) 1627
学习数学 (1626) 1626
人教版 (1617) 1617
生活经验 (1587) 1587
小学数学 (1578) 1578
教学 (1549) 1549
教学策略 (1538) 1538
学习活动 (1504) 1504
语文课堂 (1498) 1498
学生自主学习 (1448) 1448
教学活动 (1443) 1443
小学语文 (1417) 1417
数学活动 (1395) 1395
教学效果 (1394) 1394
课程理念 (1367) 1367
中学生 (1344) 1344
全日制义务教育语文课程标准 (1337) 1337
教学模式 (1324) 1324
教学理念 (1322) 1322
小学数学教学 (1312) 1312
合作交流 (1282) 1282
情感态度 (1280) 1280
数学 (1269) 1269
物理课程标准 (1257) 1257
课程目标 (1225) 1225
创新精神 (1224) 1224
学习 (1170) 1170
应用 (1154) 1154
语文课堂教学 (1151) 1151
教学方式 (1122) 1122
教学改革 (1098) 1098
全日制义务教育 (1096) 1096
阅读能力 (1085) 1085
音乐课程标准 (1079) 1079
思维能力 (1022) 1022
数学学习活动 (1011) 1011
实践能力 (1004) 1004
课外阅读 (1004) 1004
语文阅读教学 (1002) 1002
义务教育语文课程标准 (1000) 1000
情感体验 (990) 990
写作教学 (972) 972
教材 (967) 967
课改 (962) 962
体育教学 (961) 961
实践 (957) 957
普通高中语文课程标准 (932) 932
口语交际能力 (926) 926
体育与健康课程标准 (911) 911
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


白城师范学院学报, ISSN 1673-3118, 2016, Issue 12, pp. 123 - 127
Journal Article
中国信息技术教育, ISSN 1674-2117, 2017, Issue 13, pp. 6 - 12
Journal Article
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2013, Issue 32, pp. 144 - 144
Journal Article
by 杨晓
教师教育研究, ISSN 1672-5905, 2013, Volume 25, Issue 6, pp. 35 - 40
Journal Article
比较教育研究, ISSN 1003-7667, 2015, Issue 5, pp. 98 - 103
Journal Article
现代职业教育, ISSN 2096-0603, 2017, Issue 11, p. 101
Journal Article
课程教育研究:学法教法研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 7, pp. 253 - 254
Journal Article
赤子, ISSN 1671-6035, 2017, Issue 2, p. 254
Journal Article
基础教育论坛, ISSN 1674-6023, 2017, Issue 2, pp. 23 - 24
Journal Article
by 周怡
广西民族师范学院学报, ISSN 1674-8891, 2017, Volume 34, Issue 1, pp. 153 - 156
Journal Article
by 木壮
课程教育研究, ISSN 2095-3089, 2017, Issue 1, pp. 150 - 151
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 34, pp. 148 - 148
Journal Article
工业和信息化教育, ISSN 2095-5065, 2017, Issue 6, pp. 84 - 89
Journal Article
教育教学论坛, ISSN 1674-9324, 2017, Issue 12, pp. 233 - 234
Journal Article
by 李湘
教育与教学研究, ISSN 1674-6120, 2017, Volume 31, Issue 8, pp. 79 - 85
Journal Article
神州, ISSN 1009-5071, 2017, Issue 21, pp. 261 - 261
Journal Article
全球教育展望, ISSN 1009-9670, 2017, Issue 12, pp. 35 - 47
Journal Article
广西教育学院学报, ISSN 1006-9410, 2017, Issue 4, pp. 149 - 154
Journal Article
上海教育科研, ISSN 1007-2020, 2017, Issue 8, pp. 56 - 59
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.