UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
财务指标 (1823) 1823
指标体系 (424) 424
非财务指标 (408) 408
财务管理 (365) 365
上市公司 (329) 329
财务分析 (317) 317
企业 (218) 218
财务风险 (195) 195
评价指标 (180) 180
财务报表 (146) 146
指标 (129) 129
评价指标体系 (128) 128
平衡计分卡 (121) 121
绩效评价 (114) 114
因子分析 (112) 112
财务评价 (112) 112
利润指标 (111) 111
财务状况 (110) 110
财务评价指标 (109) 109
中国 (103) 103
企业管理 (103) 103
财务危机 (102) 102
业绩评价 (101) 101
应用 (93) 93
财务指标体系 (92) 92
盈利能力 (88) 88
财务分析指标 (86) 86
财务预警 (86) 86
eva (80) 80
现金流量 (79) 79
财务指标分析 (77) 77
财务 (75) 75
财务绩效 (75) 75
企业财务 (73) 73
偿债能力 (71) 71
预警指标 (69) 69
经济指标 (67) 67
考核指标 (67) 67
高校 (67) 67
经营业绩 (64) 64
流动比率 (61) 61
分析 (60) 60
财务部门 (59) 59
中小企业 (58) 58
商业银行 (57) 57
企业财务管理 (56) 56
经济增加值 (56) 56
经济效益 (51) 51
综合评价 (51) 51
层次分析法 (50) 50
医院 (49) 49
实证研究 (48) 48
财务报表分析 (48) 48
企业财务状况 (46) 46
标的 (46) 46
财务制度 (46) 46
指标分析 (45) 45
资金管理 (45) 45
现金流量表 (43) 43
财务报告 (43) 43
财务分析指标体系 (42) 42
财务评价指标体系 (41) 41
主成分分析 (40) 40
工业企业 (39) 39
平衡记分卡 (39) 39
财务会计 (39) 39
净资产收益率 (38) 38
应收帐款 (38) 38
财务困境 (38) 38
主要财务指标 (37) 37
经营情况 (37) 37
营运能力 (37) 37
评价体系 (37) 37
评价方法 (37) 37
财务费用 (37) 37
预算管理 (37) 37
预警模型 (37) 37
股票价格 (36) 36
构建 (35) 35
绩效评价体系 (35) 35
预警指标体系 (35) 35
经营管理 (34) 34
预算指标 (34) 34
指標 (33) 33
股份有限公司 (33) 33
评价 (33) 33
财务信息 (33) 33
企业业绩评价 (32) 32
速动比率 (32) 32
主要经济指标 (31) 31
企业价值 (31) 31
财务活动 (31) 31
资产负债率 (31) 31
会计报表 (30) 30
局限性 (30) 30
研究 (30) 30
财务工作 (30) 30
财务比率 (30) 30
公司 (29) 29
现金流 (29) 29
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 高寒
Jing ji shi = China economist, ISSN 1004-4914, 2018, Issue 2, pp. 99 - 100
Journal Article
by 张鹏
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 13, p. 349
Journal Article
by 张鹏
现代商业, ISSN 1673-5889, 2017, Issue 13, pp. 166 - 167
Journal Article
商, ISSN 1009-9808, 2016, Issue 29, pp. 147 - 147
Journal Article
山西农经, ISSN 1004-7026, 2017, Issue 23, pp. 108 - 108
Journal Article
by 马莉
商, ISSN 1009-9808, 2016, Issue 10, pp. 171 - 171
Journal Article
商场现代化, ISSN 1006-3102, 2016, Issue 11, pp. 39 - 40
Journal Article
Jing ji yu guan li yan jiu, ISSN 1000-7636, 2016, Issue 10, pp. 138 - 144
Journal Article
会计之友, ISSN 1004-5937, 2016, Issue 23, pp. 92 - 96
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 2, pp. 153 - 154
Journal Article
经济研究导刊, ISSN 1673-291X, 2017, Issue 23, pp. 127 - 128
Journal Article
by 刘林
市场研究, ISSN 1672-4216, 2017, Issue 6, pp. 62 - 63
Journal Article
中国乡镇企业会计, ISSN 1004-8480, 2015, Issue 8, pp. 107 - 108
Journal Article
Cai kuai yue kan, ISSN 1004-0994, 2018, Issue 1, pp. 73 - 78
Journal Article
Jing ji yu guan li yan jiu, ISSN 1000-7636, 2016, Volume 37, Issue 10, pp. 138 - 144
Journal Article
会计师, ISSN 1672-6723, 2016, Issue 3, pp. 62 - 63
Journal Article
农村经济与科技, ISSN 1007-7103, 2016, Volume 27, Issue 16, pp. 82 - 83
Journal Article
时代金融, ISSN 1672-8661, 2017, Issue 14, p. 122
Journal Article
中外企业家, ISSN 1000-8772, 2017, Issue 3X, pp. 70 - 71
Journal Article
by 尚鹏
纳税, ISSN 1674-0920, 2017, Issue 30, pp. 50 - 50
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.