UofT Libraries is getting a new library services platform in January 2021.
Learn more about the change.

Search Articles

X
Search Filters
Format Format
Subjects Subjects
Subjects Subjects
X
Sort by Item Count (A-Z)
Filter by Count
跨文化视野 (74) 74
国际视野 (21) 21
跨文化交际 (16) 16
跨文化 (14) 14
文化视野 (12) 12
跨文化交际能力 (8) 8
全球视野 (7) 7
英语课程标准 (6) 6
视野 (6) 6
跨文化交流 (6) 6
国际化视野 (5) 5
跨文化沟通 (5) 5
跨文化研究 (5) 5
国际化人才 (4) 4
学术研讨会 (4) 4
海外华文文学 (4) 4
经济全球化 (4) 4
英语教学 (4) 4
跨学科研究 (4) 4
跨文化交流能力 (4) 4
跨文化交际意识 (4) 4
跨文化意识 (4) 4
世界 (3) 3
中国古代小说 (3) 3
中国文化 (3) 3
全球化视野 (3) 3
古代小说研究 (3) 3
培养 (3) 3
外语教学 (3) 3
学生 (3) 3
教学模式 (3) 3
文化意识 (3) 3
文化比较 (3) 3
文学遗产 (3) 3
新视野 (3) 3
新视野大学英语 (3) 3
翻译研究 (3) 3
英语学习 (3) 3
跨文化传播 (3) 3
跨文化理解 (3) 3
2010年 (2) 2
211工程 (2) 2
上海 (2) 2
中学英语教学 (2) 2
中西文化交流 (2) 2
互利共赢 (2) 2
人才培养 (2) 2
分析 (2) 2
创作视野 (2) 2
创新 (2) 2
卡夫卡 (2) 2
发展规划纲要 (2) 2
商务知识 (2) 2
国际化 (2) 2
国际市场 (2) 2
国际理解教育 (2) 2
国际研讨会 (2) 2
复旦大学 (2) 2
外国文化 (2) 2
多元文化 (2) 2
大学英语教学 (2) 2
学习英语 (2) 2
学科建设 (2) 2
对外汉语教学 (2) 2
捷克文化 (2) 2
教学模块 (2) 2
教材评价 (2) 2
教育视野 (2) 2
文化交流 (2) 2
文学研究 (2) 2
新视野大学英语读写教程 (2) 2
暨南大学 (2) 2
期待视野 (2) 2
比较视野 (2) 2
民族文化 (2) 2
犹太文化 (2) 2
狄金森 (2) 2
研讨会综述 (2) 2
翻译 (2) 2
艾米莉 (2) 2
英语国家 (2) 2
英语教师 (2) 2
语言与文化 (2) 2
跨文化教育 (2) 2
跨文化沟通能力 (2) 2
跨文化知识 (2) 2
跨文化管理 (2) 2
高中英语 (2) 2
鲁迅研究 (2) 2
16世纪 (1) 1
20世纪 (1) 1
20世纪80年代 (1) 1
5c标准 (1) 1
[服鳥]鸟赋 (1) 1
marketingmix (1) 1
“和平”和“杀戮” (1) 1
“跨文化”视野 (1) 1
《新视野大学英语》读写教程 (1) 1
《新视野大学英语读写教程》 (1) 1
《新视野大学英语读写教程》跨文化交际;教材解析;教材评价 (1) 1
more...
Language Language
Publication Date Publication Date
Click on a bar to filter by decade
Slide to change publication date range


by 张小鑫 and 路汉
科技风, ISSN 1671-7341, 2017, Issue 4, pp. 169 - 184
Journal Article
by 黎洌
贵州师范大学学报:社会科学版, ISSN 1001-733X, 2018, Issue 1, pp. 131 - 138
Journal Article
by 黄敏
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 14, p. 35
Journal Article
by 黄敏
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 9X, pp. 35 - 35
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 12, p. 15 17
Journal Article
中国培训, ISSN 1004-3713, 2015, Issue 8X, pp. 15 - 15
Journal Article
by 姜杉
商情, ISSN 1673-4041, 2015, Issue 34, pp. 295 - 296
Journal Article
大学教育科学, ISSN 1672-0717, 2017, Volume 2, Issue 2, pp. I0014 - I0014
Journal Article
当代教育科学, ISSN 1672-2221, 2015, Issue 3, pp. F0004 - F0004
Journal Article
东方论坛:青岛大学学报, ISSN 1005-7110, 2016, Issue 4, pp. 127 - 128
Journal Article
世界华文文学论坛, ISSN 1008-0163, 2015, Issue 1, pp. 25 - 28
Journal Article
Journal Article
华文文学, ISSN 1006-0677, 2013, Issue 5, pp. 126 - 128
Journal Article
德国研究, ISSN 1005-4871, 2012, Volume 27, Issue 3, pp. 89 - 97
Journal Article
by 王蕊 and 戴俊红
福建茶叶, ISSN 1005-2291, 2017, Volume 39, Issue 3, pp. 390 - 391
Journal Article
福建茶叶, ISSN 1005-2291, 2016, Volume 38, Issue 10, pp. 31 - 32
Journal Article
中國教師, ISSN 1672-2051, 12/2010, Volume 2010, Issue 23, pp. 10 - 11
Journal Article
by 岳琳
校园英语, ISSN 1009-6426, 2016, Issue 33, pp. 31 - 31
Journal Article
福建茶叶, ISSN 1005-2291, 2016, Volume 38, Issue 7, pp. 352 - 353
Journal Article
No results were found for your search.

Cannot display more than 1000 results, please narrow the terms of your search.